Get Adobe Flash player
Starostwo Powiatowe ENStarostwo Powiatowe DEStarostwo Powiatowe PL
 
 
KARTA USŁUG
logo starostwa KARTA USŁUG NR: RZK/1/2008
NAZWA USŁUGI: Udzielanie porad i pomocy konsumentom
Informacje podstawowe:
Kogo dotyczy:
Konsumentów, czyli osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu Lublinieckiego, które dokonują czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zarobkową (art. 22 1 Kodeksu cywilnego)

W skład usługi może wchodzić:

1. udzielanie porad i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2.
składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów;

3.
występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.
Wymagane dokumenty:
1. Udzielanie bezpłatnych porad:
  1. - nie są wymagane dokumenty
2. Udzielanie pomocy konsumentom
  1. - wniosek o udzielenie porady/ pomocy konsumentowi, do pobrania
  2. - kopie dokumentów dotyczące sprawy, potwierdzające stan faktyczny (np. dowód zakupu, umowa o dzieło, umowa zlecenia, reklamacja, korespondencja z przedsiębiorcą).
Opłaty:
Wolne od opłat.
Termin:
1. Porady i informacje ogólne - niezwłocznie.

2. W przypadku konieczności pisemnego wystąpienia do przedsiębiorcy - zależności od stopnia skomplikowania sprawy; nie później niż w ciągu miesiąca.

Komórka odpowiedzialna:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7 (pokój 3b)
Tel. (34) 35 10 532
E-mail: rzk@lubliniec.starostwo.gov.pl
Miejsce składania wniosku:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Lublińcu (ul. Paderewskiego 7) pokój nr 6 (parter)

lub

w Biurze Rzecznika - pokój nr 3b

lub

pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Lublińcu
Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek: 7:30-15:30
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku - o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 ze zm. );

2.
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 1176 ze zm.);

3. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 ze zm. )

4.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)
Uwagi:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Rzecznika.
Opracował:
Zatwierdził:
Anna Piecuch
Anna Piecuch - Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Data sporządzenia:
Data aktualizacji:
2008-11-03
2008-11-14 11:56:05
Załączone dokumenty:
1. 74_wniosek_do_rzk.rtf 74_wniosek_do_rzk.rtf...
Podgląd wydruku - podglad_wydruku
NA SKRÓTY
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Geo-info-portal E-URZAD SEKAP POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTY USŁUG - WYDZIAŁY MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO ZIEMI LUBLINIECKIEJ WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE KONKURSY BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH INFORMATOR GIMNAZJALISTY PUNKT KONSULTACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Projekty z Regionalnrgo Programu Operacyjnego FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DOTYCZĄCY STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
niedziela
maj 2015
Apteka pod Złotą Wagą,
ul. Stalmacha 2
Apteka ARNIKA,
ul. Targowa 4
Geoportal Geo-info-portal