Get Adobe Flash player
Starostwo Powiatowe ENStarostwo Powiatowe DEStarostwo Powiatowe PL
 
 
WYDZIAŁY - KARTY USŁUG
Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu
Naczelnik:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Leszek Ligowski - Naczelnik Wydziału WK (34) 35 10 531 7a
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Magdalena Białas - Inspektor (34) 35 10 516 02
Joanna Kozuch - Inspektor (34) 35 10 512 02
Mariola Sawczuk-Pawelak - Podinspektor (34) 35 10 516 02
Beata Skwara-Kotarska - Podinspektor (34) 35 10 516 02
Elżbieta Mielczarek - Podinspektor (34) 35 10 516 02
Małgorzata Zając - Specjalista (34) 35 10 512 02
Grażyna Rabenda - Specjalista (34) 35 10 516 02
Joanna Chrześcijanek - Podinspektor (34) 35 10 512 02
Katarzyna Moj - Podinspektor (34) 35 10 516 02
Andrzej Kosytorz - Podinspektor (34) 35 10 512 06
Brygida Kontny - Podinspektor (34) 35 10 500 wk@lubliniec.starostwo.gov.pl7
Aleksandra Makles - Inspektor (34) 35 10 531 a.makles@lubliniec.starostwo.gov.pl7
Renata Wojtaszewska-Riedel - Radca Prawny (pn., wt., cz.) (34) 35 10 531 r.wojtaszewska@lubliniec.starostwo.gov.pl7
Renata Baron - Podinspektor (34) 35 10 531 wk@lubliniec.starostwo.gov.pl7
Franciszek Wróbel - Inspektor (34) 35 10 535 f.wrobel@lubliniec.starostwo.gov.pl9
Adam Berych - Inspektor (34) 35 10 535 a.berych@lubliniec.starostwo.gov.pl9
Legenda: Pracownik nieobecny
Komórka realizuje zadania w zakresie:
I. Do zadań Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu należy, w szczególności:

1. Prowadzenie rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji pojazdów oraz wydawanie wtórników.
2. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń
o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu.
3. Wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę.
4. Kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska.
5. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika osób i rzeczy.
6. Wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK ).
7. Przyjmowanie od Policji oraz od jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) a po ustaniu przyczyny jego zwrot.
8. Przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd.
9. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.
10. Zwracanie zatrzymanego prawa jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania.
11. Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem oraz decyzji o przywróceniu po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie.
12. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych
od dopuszczalnych.
13. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
14. Wprowadzenie zakazu pędzenia zwierząt na drogach.
15. Przyjmowanie zgłoszeń zbycia od właścicieli pojazdów samochodowych, motocykli, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep.
16. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
17. Wydawanie, wymiana, utrata uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy oraz pozwoleń na kierowanie tramwajami).
18. Zaliczanie dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenie ich przebiegu.
19. Wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
20. Wprowadzenie ograniczeń w ruchu bądź zamykanie dróg i mostów w przypadku bezpośredniego zagrożenia osób lub mienia.
21. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
22. Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi.
23. Wydawanie ograniczeń przewozu ze względu na potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa lub w przypadku klęski żywiołowej.
24. Wymaganie od przewoźników obowiązku zawarcia umowy o wykonywanie zadań przewozowych w przypadku klęski żywiołowej.
25. Udzielanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami.
26. Określenie przepisów porządkowych dotyczących powiatowego transportu zbiorowego.
27. Ustalenie cen urzędowych na usługi przewozowe powiatowego transportu zbiorowego.
28. Określanie sposobu ustalenia opłat dodatkowych za przewóz środkami powiatowego transportu zbiorowego.
29. Wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec.
30. Wydawanie kart pojazdów oraz dokonywanie zmian właścicieli i danych technicznych pojazdu w karcie pojazdu.
31. Wydawanie upoważnień do przeprowadzenia badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów.
32. Przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców.
33. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych.
34. Cofanie wydanych upoważnień do przeprowadzania badań technicznych przez stacje kontroli pojazdów.
35. Cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych w wypadku popełnienia ustawowych uchybień.
36. Wydawanie zezwoleń jednostkom prowadzącym szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
37. Dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów.
38. Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem instruktorów.
39. Prowadzenie kontroli przedsiębiorców wykonujących transport na podstawie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne.
40. Wydawanie licencji na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego osób i rzeczy.
41. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych.
42. Wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu transportu drogowego na potrzeby własne.
43. Sprawowanie zarządu nad drogami - koordynacja i nadzór.
44. Utrzymanie czystości pasa drogowego.
45. Nadzór nad pracami wykonywanymi na drogach.
46. Prace związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej.
47. Doraźna naprawa powstałych uszkodzeń jezdni jak również innych urządzeń i znaków umieszczonych w pasie drogowym.
48. Nadzór nad zajęciem pasa drogowego.
49. Pomiary wielkości fizycznych związanych z funkcjonowaniem sieci drogowej.
50. Lustracja stanu nawierzchni, poboczy, znaków, chodników, oznakowania oraz innych urządzeń umieszczonych w pasie drogowym.
51. Nadzór i koordynacja prac związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem prawa jazdy.
52. Prowadzenie, aktualizacja teczek pojazdów oraz kierowców w magazynie (archiwum) akt komunikacyjnych.
53. Prowadzenie spraw związanych ze składaniem wniosków o przepadek pojazdów na rzecz powiatu.
54. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów.
55. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
56. Dokonywania wpisu w prawa jazdy potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji - kierowcy zawodowi.
57. Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne, lekarskie zgodnie z ustawą o kierujących.
58. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w drodze decyzji administracyjnej.
59. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.
60. Prowadzenie dokumentacji osób bez uprawnień.
61. Obsługa elektronicznej poczty CEPiK oraz obsługa poczty e - urząd.
62. Wydawanie zaświadczeń o zarejestrowanych pojazdach.
63. Wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu.
64. Zamawianie i odbiór druków ścisłego zarachowania.
65. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem parkingu oraz holownika dla pojazdów usuwanych z drogi przepadkiem pojazdu na rzecz powiatu.
66. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem dróg powiatowych oraz wypłaty odszkodowań powstałych na drogach powiatowych.
67. Kierowanie pojazdem w ramach obowiązków służbowych.

II. W wydziale tworzy się stanowisko ds. prawnych, podległe bezpośrednio staroście.


Do zadań osoby zajmującej stanowisko ds. prawnych należy obsługa prawna starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w szczególności:
1) opracowywanie projektów aktów prawnych rady, zarządu i starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
2) sporządzanie opinii prawnych,
3) udzielanie porad i konsultacji prawnych,
4) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat i ich opiniowanie,
5) wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących działania organów powiatu,
6) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
7) dokonywanie kwalifikacji pism noszących znamiona skargi lub wniosku, celem rejestracji i przekazania do załatwienia merytorycznie właściwemu wydziałowi lub komórce organizacyjnej starostwa.
Data aktualizacji: 2015-03-10 08:29:12
Karta usług:
SEKAP >> KATEGORIA: Komunikacja, drogownictwo i transport
NA SKRÓTY
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Geo-info-portal E-URZAD SEKAP POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTY USŁUG - WYDZIAŁY MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO ZIEMI LUBLINIECKIEJ WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE KONKURSY BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH INFORMATOR GIMNAZJALISTY PUNKT KONSULTACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Projekty z Regionalnrgo Programu Operacyjnego FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DOTYCZĄCY STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
sobota
maj 2015
Apteka ARNIKA,
ul. Targowa 4
Geoportal Geo-info-portal