Get Adobe Flash player
Starostwo Powiatowe ENStarostwo Powiatowe DEStarostwo Powiatowe PL
 
 
WYDZIAŁY - KARTY USŁUG
Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu
Naczelnik:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Leszek Ligowski - Naczelnik Wydziału WK (34) 35 10 531 7a
Pracownicy:
Imię nazwisko - stanowisko Telefon E-mail Pokój
Magdalena Białas - Inspektor (34) 35 10 516 02
Joanna Kozuch - Inspektor (34) 35 10 512 02
Mariola Sawczuk-Pawelak - Podinspektor (34) 35 10 516 02
Beata Skwara-Kotarska - Podinspektor (34) 35 10 516 02
Elżbieta Mielczarek - Podinspektor (34) 35 10 516 02
Małgorzata Zając - Specjalista (34) 35 10 512 02
Grażyna Rabenda - Specjalista (34) 35 10 516 02
Joanna Chrześcijanek - Podinspektor (34) 35 10 512 02
Katarzyna Moj - Podinspektor (34) 35 10 516 02
Magdalena Wilk - Pomoc administracyjna (34) 35 10 516 02
Patrycja Krawczyk - Młodszy referent (34) 35 10 512 02
Andrzej Kosytorz - Podinspektor (34) 35 10 512 06
Agnieszka Koczyba - Pomoc administracyjna (34) 35 10 500 6
Brygida Kontny - Podinspektor (34) 35 10 500 wk@lubliniec.starostwo.gov.pl7
Aleksandra Makles - Inspektor (34) 35 10 531 a.makles@lubliniec.starostwo.gov.pl7
Renata Wojtaszewska-Riedel - Radca Prawny (pn., wt., cz.) (34) 35 10 531 r.wojtaszewska@lubliniec.starostwo.gov.pl7
Renata Baron - Podinspektor (34) 35 10 531 wk@lubliniec.starostwo.gov.pl7
Franciszek Wróbel - Inspektor (34) 35 10 535 f.wrobel@lubliniec.starostwo.gov.pl9
Adam Berych - Inspektor (34) 35 10 535 a.berych@lubliniec.starostwo.gov.pl9
Legenda: Pracownik nieobecny
Komórka realizuje zadania w zakresie:
Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu realizuje zadania wynikające m.in. z ustaw: prawo o ruchu drogowym, prawo przewozowe, o drogach publicznych, o kolejach i o transporcie drogowym.

1. Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu należy przygotowywanie materiałów i projektów decyzji dla organów powiatu i starosty,
w szczególności:
1) prowadzenie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych,
2) prowadzenie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,
3) przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,
4) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
5) dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym,
6) wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę,
7) kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
8) sprawdzanie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową,
9) wydawanie skierowania, zaświadczenia na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem (punkty karne, alkohol),
10) wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających się zastrzeżeń, co do stanu zdrowia,
11) przyjmowanie od Policji oraz od jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
12) zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
13) przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,
14) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd,
15) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku:
a) upływu terminu jego ważności,
b) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub 20 punktów w okresie jednego roku od dnia wydania prawa jazdy,
16) zwracanie zatrzymanego prawa jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania,
17) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
18) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych,
19) wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
20) wprowadzenie zakazu pędzenia zwierząt na drogach,
21) przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep nie zarejestrowanych w ciągu 30 dni od dnia ich nabycia w celu wprowadzenia do ewidencji,
22) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
23) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy oraz pozwoleń na kierowanie tramwajami),
24) przyjmowanie od kierowców wniosków na wymianę prawa jazdy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania,
25) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy, przyjmowanie oryginału praw jazdy w przypadku jego odnalezienia,
26) zaliczanie dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenie ich przebiegu,
27) wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
28) wprowadzenie ograniczeń w ruchu bądź zamykanie dróg i mostów w przypadku bezpośredniego zagrożenia osób lub mienia,
29) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
30) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi,
31) wydawanie ograniczeń przewozu ze względu na potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa lub w przypadku klęski żywiołowej,
32) wymaganie od przewoźników obowiązku zawarcia umowy o wykonywanie zadań przewozowych w przypadku klęski żywiołowej,
33) udzielanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami,
34) określanie przepisów porządkowych dotyczących powiatowego transportu zbiorowego oraz przewozu taksówkami,
35) ustalenie cen urzędowych na usługi przewozowe powiatowego transportu zbiorowego,
36) określanie sposobu ustalenia opłat dodatkowych za przewóz środkami powiatowego transportu zbiorowego,
37) wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec,
38) wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam rejestrowanych,
39) wydawanie upoważnień do przeprowadzenia badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,
40) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
41) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
42) cofanie wydanych upoważnień do przeprowadzania badań technicznych przez stacje kontroli pojazdów,
43) cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych w wypadku popełnienia ustawowych uchybień,
44) wydawanie zezwoleń jednostkom prowadzącym szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
45) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,
46) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem instruktorów,
47) wydawanie kart parkingowych,
48) wydawanie licencji na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego osób i rzeczy,
49) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych,
50) wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu transportu drogowego na potrzeby własne,
51) sprawowanie zarządu nad drogami - koordynacja i nadzór,
52) mocowanie znaków drogowych i ich konserwacja,
53) utrzymanie czystości pasa drogowego,
54) nadzór nad pracami wykonywanymi na drogach,
55) prace związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej,
56) doraźna naprawa powstałych uszkodzeń jezdni jak również innych urządzeń i znaków umieszczonych w pasie drogowym,
57) nadzór nad zajęciem pasa drogowego,
58) pomiary wielkości fizycznych związanych z funkcjonowaniem sieci drogowej,
59) lustracja stanu nawierzchni, poboczy, znaków, chodników, oznakowania oraz innych urządzeń umieszczonych w pasie drogowym,
60) nadzór i koordynacja prac związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem prawa jazdy,
61) prowadzenie, uzupełnianie i aktualizacja teczek pojazdów w magazynie (archiwum) akt komunikacyjnych,
62) prowadzenie spraw związanych ze składaniem wniosków o przepadek pojazdów na rzecz powiatu,
63) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów,
64) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
65) dokonywanie wpisu w prawie jazdy potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.Data aktualizacji: 2011-11-14 14:35:20
Karta usług:
SEKAP >> KATEGORIA: Komunikacja, drogownictwo i transport
NA SKRÓTY
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Geo-info-portal E-URZAD SEKAP POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTY USŁUG - WYDZIAŁY MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO ZIEMI LUBLINIECKIEJ WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE KONKURSY BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH INFORMATOR GIMNAZJALISTY PUNKT KONSULTACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Projekty z Regionalnrgo Programu Operacyjnego FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DOTYCZĄCY STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
czwartek
marzec 2015
Apteka CENTRUM,
ul. K. Miarki 15H
Apteka ARNIKA,
ul. Targowa 4
Geoportal Geo-info-portal