Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
25
STY
Starosta Lubliniecki zaprasza do składania ofert

Starosta Lubliniecki zaprasza do składania ofert

na dwa stanowiska do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych

w ramach programu

„Lokalny Animator Sportu”  2018 na obiektach powstałych

w ramach programu – Moje Boisko – Orlik 2012

 1. Forma świadczenia usługi: umowa zlecenie.
 2. Okres obowiązywania umowy: od dnia 1 marca do dnia 30 listopada 2018 r.
 3. Wymiar czasu pracy w ciągu miesiąca – 138 godzin.
 4. Miejsce wykonywania usługi:

- boisko Orlik przy ul. Sobieskiego 22 w Lublińcu,

- boisko Orlik przy ul. ks. płk. J. Szymały 3 w Lublińcu.

 1. Wymagania niezbędne kandydata:
 • ukończone 18 lat życia,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonanie usługi animatora,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe zawodowe lub wyższe (preferowane na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja), posiadanie kwalifikacji i uprawnień trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.)
 • dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu lub instruktora sportu i rekreacji.
 1. Wynagrodzenie: w wysokości 2 200,00 zł brutto miesięcznie, finansowane z dwóch źródeł:
 2. na podstawie umowy zlecenia z Powiatem Lublinieckim,
 3. ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, wypłacanych przez Fundację Orły Sportu, która wygrała konkurs na operatora projektu „Lokalny Animator Sportu” 2018.
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz imprez sportowych dla różnych grup społecznych, tj. dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów oraz rodzin zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 • organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
 • współpraca ze szkołami i innymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Lublinieckiego w celu promowania aktywności fizycznej;
 • współpraca z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami oraz animatorami z innych Orlików;
 • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia;
 • angażowanie się w akcje organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 • dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie;
 • prowadzenie harmonogramu i statystyk korzystania z kompleksu boisk.

Zawarte z animatorami umowy zlecenia określą szczegółowy zakres zadań i obowiązków oraz sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

Zajęcia prowadzone przez animatora odbywać się będą w systemie zmiennym w dni robocze oraz dni wolne od pracy – zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.   

 1. Wymagane dokumenty:
 • Życiorys (CV).
 • List motywacyjny.
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadanie dodatkowych uprawnień zawodowych trenerskich lub instruktorskich.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionej dokumentacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyłonienia kandydatów na Lokalnego Animatora Sportu 2018 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t. j. z późn. zm.)”.

 1. Sposób i termin składania ofert:
 • Oferty należy składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublińcu, w godz. od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą zwykłą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Lokalny Animator Sportu 2018”.
 • Termin składania ofert: do dnia 2 lutego 2018 r. (decyduje data wpływu do Starostwa).
 • Oferty złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Dokumentów nie odsyłamy.
 1. Postępowanie składać się będzie z II etapów:
 • I etap – ocena formalna – wstępna weryfikacja ofert kandydatów i formalna ocena dokumentów aplikacyjnych.
 • II etap – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w zaproszeniu.
 • Wybrani kandydaci po weryfikacji przedłożonych dokumentów zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie podpisania umowy cywilnoprawnej.

 

Starosta Lubliniecki zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy  w przypadku nieuzyskania dofinansowania na zatrudnienie animatorów w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” w 2018 roku.

Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Kategoria:
Wydarzenia
Dodano: 15:00:32
Czwartek 25 stycznia 2018
Rozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoPowiatowe Centrum Usług SpołecznychBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoZnajdź wydziałE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuJakość powietrzaSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu film promocyjnyMultimedialny przewodnik po Ziemi LublinieckiejWirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneAkcja zimaKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348