Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
09
LUT
Starosta Lubliniecki zaprasza do składania ofert

Starosta Lubliniecki zaprasza do składania ofert

Starosta Lubliniecki zaprasza do składania ofert
na jedno stanowisko do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych
w ramach programu
"Lokalny Animator Sportu" 2018 na obiektach powstałych
w ramach programu – Moje Boisko – Orlik 2012

 

1. Forma świadczenia usługi: umowa zlecenie.

2. Okres obowiązywania umowy: od dnia 1 marca do dnia 30 listopada 2018 r.

3. Wymiar czasu pracy w ciągu miesiąca – 138 godzin.

4. Miejsce wykonywania usługi:

- boisko Orlik przy ul. Sobieskiego 22 w Lublińcu.

5. Wymagania niezbędne kandydata:
a. ukończone 18 lat życia,
b. stan zdrowia pozwalający na wykonanie usługi animatora,
c. niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d. wykształcenie wyższe zawodowe lub wyższe (preferowane na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja), posiadanie kwalifikacji i uprawnień trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów art. 41 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.),
e. dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

6. Wymagania dodatkowe:
-  doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu lub instruktora sportu i rekreacji.

7. Wynagrodzenie: w wysokości 2 200,00 zł brutto miesięcznie, finansowane z dwóch źródeł:
a. na podstawie umowy zlecenia z Powiatem Lublinieckim,
b. ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, wypłacanych przez Fundację Orły Sportu, która wygrała konkurs na operatora projektu „Lokalny Animator Sportu” 2018.

8. Zakres wykonywanych zadań:
1) inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz  imprez sportowych dla różnych grup społecznych, tj. dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów oraz rodzin zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
2) organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
3) współpraca ze szkołami i innymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Lublinieckiego w celu promowania aktywności fizycznej;
4) współpraca z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami oraz animatorami z innych Orlików;
5) organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia;
6) angażowanie się w akcje organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;
7) dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie;
8) prowadzenie harmonogramu i statystyk korzystania z kompleksu boisk.

Zawarta z animatorem umowa zlecenia określi szczegółowy zakres zadań i obowiązków oraz sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

Zajęcia prowadzone przez animatora odbywać się będą w systemie zmiennym w dni robocze oraz dni wolne od pracy – zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

9. Wymagane dokumenty:
1) Życiorys (CV).
2) List motywacyjny.
3) Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadanie dodatkowych uprawnień zawodowych trenerskich lub instruktorskich.
4) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora.
5) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
6) Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7) Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionej dokumentacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyłonienia kandydatów na Lokalnego Animatora Sportu 2018 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t. j. z późn. zm.)".

10. Sposób i termin składania ofert:
1) Oferty należy składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublińcu, w godz. od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą zwykłą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Lokalny Animator Sportu 2018".
2) Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2018 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do Starostwa).
3) Oferty złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
4) Dokumentów nie odsyłamy.

11. Postępowanie składać się będzie z II etapów:
1) I etap – ocena formalna – wstępna weryfikacja ofert kandydatów i  formalna ocena dokumentów aplikacyjnych.
2) II etap – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w zaproszeniu.
3) Wybrany kandydat po weryfikacji przedłożonych dokumentów zostanie powiadomiony telefonicznie o miejscu i terminie podpisania umowy cywilnoprawnej.

Starosta Lubliniecki zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy
w przypadku nieuzyskania dofinansowania na zatrudnienie animatorów
w ramach projektu "Lokalny Animator Sportu" w 2018 roku.

Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Kowalik
Kategoria:
Ogłoszenia, komunikaty
Dodano: 15:23:41
Piątek 9 lutego 2018
Działki na sprzedażRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

  • Związek Powiatów Polskich
  • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
  • Jednostka Wojskowa Komandosów
  • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
  • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
  • Dobry klimat dla Powiatów
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Bezpieczne ferie
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348