OPINIE I ORZECZENIA


PORADNIA WYDAJE OPINIE PO PRZEPROWADZONYCH BADANIACH ZGODNIE ZE ZDIAGNOZWANYM PROBLEMEM, M.IN. W SPRAWIE:

 1. odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
 2. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, w tym w sprawie specyficznych trudności w nauce (dysleksja rozowjowa)
 3. zwolnienie ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego
 4. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 5. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 6. inne (zgodne ze zgłaszanym problemem)

Opinię wydaje się na pisemny wniosek o wydanie opiniirodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Za zgodą rodziców (prawnych opiekunów ) dziecka Poradnia przekazuje kopię opinii do odpowiedniej placówki oświatowej lub innej instytucji.

Zespół Orzekający Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu wydaje:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla:
  • niesłyszących i słabo słyszących
  • niewidomych i słabo widzących
  • z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją ruchową
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
  • z niepełnosprawnością sprzężoną
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  • niedostosowanych społecznie
  • zagrożonych uzależnieniem
  • autystycznych i Zespołem Aspergera
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
 • o potrzebie nauczania indywidualnego
 • o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • o braku potrzeby kształcenia specjalnego
 • o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • o braku potrzeby nauczania indywidualnego
 • o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • o odmowie uchylenia orzeczenia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • opinie o objęciu dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju

Tryb składania wniosków do Zespołu Orzekającego Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu

 1. Wnioski do Zespołu Orzekającego mogą składać wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie zwani dalej wnioskodawcami, a w przypadku młodzieży po ukończeniu 18 roku życia sami uczniowie.
 2. Wniosek musi spełniać następujące wymogi:
  1. musi być własnoręcznie wypełniony przez wnioskodawcę
  2. musi zawierać:
   • imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia oraz zamieszkania
   • nazwę i adres przedszkola/ szkoły/ ośrodka/ placówki oraz oznaczenie klasy (w przypadku uczniów szkół zawodowych - nazwę zawodu)
   • imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów oraz miejsce/miejsca ich zamieszkania
   • cel i przyczyna, dla której niezbędne jest wydanie orzeczenia/opinii
 3. Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie, a także na stronie internetowej poradni w zakładce druki do pobrania)
 4. W przypadku konieczności wydania dziecku jednocześnie dwóch orzeczeń wnioskodawca składa dwa odrębne wnioski
 5. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.
 6. Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (dostępne w sekretariacie Poradni bądź na stronie internetowej w zakładce druki do pobrania).
 7. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:
 8. okres - nie krótszy jednak niż 30 dni - w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
 9. rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
 10. zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;
 11. zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.
 12. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktyki, nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy. (Wzór druku zaświadczenia lekarskiego dostępny jest w sekretariacie, a także na stronie internetowej poradni w zakładce druki do pobrania).

Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający, w którego skład wchodzą:

 1. dyrektor PPP-P jako przewodniczący
 2. członkowie - pracownicy pedagogiczni placówki i lekarz
 3. na swój wniosek - mogą uczestniczyć rodzice

Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2011/2012

MIESIĄC

DATA

wrzesień

08.09.2011

22.09.2011

październik

08.09.2011

22.09.2011

listopad

03.11.2011

17.11.2011

grudzień

01.12.2011

15.12.2011

styczeń

05.01.2012

19.01.2012

luty

16.02.2012

marzec

01.03.2012

15.03.2012

kwiecień

12.04.2012

26.04.2012

maj

10.05.2012

24.05.2012

czerwiec

14.06.2012

28.06.2011

[ drukuj | powrót ]