Get Adobe Flash player
Starostwo Powiatowe ENStarostwo Powiatowe DEStarostwo Powiatowe PL
 
 
WYDARZENIA
Załatw sprawę przez internet
Ogłoszenie
Ogłoszenie
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu Program współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Lublińcu, Zespół ds. Kultury i Promocji, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą mailową na adres gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 3 listopada 2014 r.

Załączniki: ogłoszenie, uchwała, program współpracy.


DATA DODANIA: 2014-10-24 13:18:00  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku
Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
W imieniu Urzędu Miasta Częstochowy, Zarządu i Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie przedstawiamy w załączeniu dokumenty dotyczące pomocy de minimis oraz pomocy regionalnej dla pracodawców.

Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie


DATA DODANIA: 2014-10-23 13:36:55  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku
Ogłoszenie
Ogłoszenie
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "II Gala Wolontariatu" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 30 października 2014 r.

Załączniki: Ogłoszenie, Oferta.

DATA DODANIA: 2014-10-23 13:09:37  |  DODAŁ: M. Kowalik  |  podglad_wydruku
Ogłoszenie
Ogłoszenie
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa www.lubliniec.starostwo.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu została zamieszczona oferta Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego "Victoria" Lubliniec na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Ziemi Lublinieckiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2014" z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 30 października 2014 r.

Załączniki: Ogłoszenie, Oferta.

DATA DODANIA: 2014-10-23 13:07:17  |  DODAŁ: M. Kowalik  |  podglad_wydruku
Zaproszenie na Zaduszki Poetyckie
W imieniu moim (Edwarda Przebieracza), jak i Galerii pod Glinianym Aniołem serdeczenie zapraszam na wieczór poetycko-muzyczny "Zaduszki poetyckie" poświęcony pamięci literata i powstańca Jana Nikodema Jaronia (1881-1922).
Spotykamy się w środę 29.10.2014 r. o godz. 18:00 przed bramą główną Cmentarza Parafialnego w Lublińcu, ul. Plebiscytowa. Z zapalonymi zniczami udamy się przed grób Jana Nikodema Jaronia, gdzie złożymy znicze i pomodlimy się za Niego.

DATA DODANIA: 2014-10-23 12:18:52  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Ogłoszenie
Ogłoszenie
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały:

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9.

Uwagi proszę przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Wydział Obsługi rady i Zarządu, polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą elektroniczną na adres: wrsz@lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 31 października 2014 roku.

Załączniki: Ogłoszenie, projekt uchwały


DATA DODANIA: 2014-10-21 13:38:11  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku
Komunikat z dnia 18 października z godz. 11:00 dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 17.10.2014r. na terenie Gminy Pawonków zostały pobrane 2 próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny.

Przeprowadzone badania próbek wody w zakresie: oznaczanie liczby bakterii z grupy coli oraz Escherichia coli nie wykazały obecności tych bakterii, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu stwierdził w badanym zakresie mikrobiologicznym, przydatność do spożycia przez ludzi wody z sieci wodociągowych Lisowice - Draliny.

Woda z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny nadaje się do spożycia przez ludzi.

DATA DODANIA: 2014-10-18 17:23:43  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Komunikat z dnia 17 października 2014r. z godz. 10.00 dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 15.10.2014r.na terenie Gminy Pawonków zostały pobrane 2 próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny.
Przeprowadzone badania wody wykazały w obydwu próbkach przekroczenie parametrów mikrobiologicznych (bakterie z grupy coli),co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Przekroczenia odnotowano w próbkach wody pobranych z punktów monitoringowych w Dralinach i Lisowicach.
Odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest Gmina Pawonków.

W związku z powyższym woda w ww. sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody wodociągowej, należy używać do spożycia wyłącznie wodę z bezpiecznego alternatywnego źródła, które zobowiązane zapewnić jest Gmina Pawonków.

DATA DODANIA: 2014-10-17 12:52:07  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku    wiecej
Komunikat z dnia 15 października 2014 r. z godz. 12.00 dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 13.10.2014 r. na terenie Gminy Pawonków zostały pobrane 2 próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny.

Przeprowadzone badania wody wykazały w obydwu próbkach przekroczenie parametrów mikrobiologicznych (bakterie z grupy coli), co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Przekroczenia odnotowano w próbkach wody pobranych z punktów monitoringowych w Dralinach i Lisowicach. Odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest Gmina Pawonków.

W związku z powyższym woda w ww. sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.


DATA DODANIA: 2014-10-15 13:26:18  |  DODAŁ: M. Kowalik  |  podglad_wydruku    wiecej
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej
"Jedynie edukacja jest w stanie
umożliwić ludziom pełny rozwój
i życie w zgodzie ze sobą i światem".
Jan Amos Komeński

 

 

Każdego roku, tradycyjnie 14 października w Dniu Edukacji Narodowej, wyrażam wdzięczność oraz uznanie dla pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Niech mi będzie wolno uczynić to i tym razem.

Nauczyciel to bardzo wymagający i odpowiedzialny zawód - wręcz misja, która wymaga powołania oraz poświęcenia. Swoją pracą nauczyciel od najmłodszych lat wpływa na rozwój dziecka: potrafi zachęcić je do nauki, rozbudzić w nim pasję i zmotywować je do podejmowania wysiłków w celu jej rozwoju, kształtuje jego umysł i osobowość, a we wszystkich tych działaniach kieruje się jego dobrem. Razem z rodzicami przekazuje dziecku najważniejsze wartości, takie jak mądrość, odpowiedzialność i uczciwość w nadziei, że zaprocentują w jego dorosłym życiu - w nadziei, że dzisiejszy uczeń stanie się w przyszłości dobrym obywatelem, pracownikiem, rodzicem. Od rzetelności sprawowania tej misji zależy, jakie będzie następne pokolenie.

Z okazji Święta Edukacji Narodowej proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia samych sukcesów w pracy z uczniami, wytrwałości w realizacji niełatwego zadania kształtowania młodych umysłów i serc, radości podczas wykonywania obowiązków zawodowych, pomimo iż - jak mawiał J.J. Rousseau - "wymagają nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie". Życzę Państwu również, by słowo "nauczyciel" nigdy nie przestało brzmieć dumnie.

Z wyrazami szacunku
Starosta Lubliniecki


DATA DODANIA: 2014-10-14 09:20:21  |  DODAŁ: M. Włodarczyk  |  podglad_wydruku

Wyników 1443 na 145 stronach. Wyświetl 

<<< poprzednia -   1  2  3  4  5   - następna >>>

 
WIADOMOŚCI ARCHIWALNE:


NA SKRÓTY
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-URZAD SEKAP POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTY USŁUG - WYDZIAŁY MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO ZIEMI LUBLINIECKIEJ WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE KONKURSY BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH INFORMATOR GIMNAZJALISTY PUNKT KONSULTACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM REGIONALNY - E-URZĄD FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DOTYCZĄCY STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
niedziela
pazdziernik 2014
Apteka mgr A.Kolarska,
ul. Karola Miarki 15h
Apteka pod Złotą Wagą,
ul. Stalmacha 2
Apteka ARNIKA,
ul. Targowa 4
Geoportal Geo-info-portal