Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

WYDZIAŁ EDUKACJI

Zastępca Naczelnika:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Bożena Podleśka (34) 35 10 517 we@lubliniec.starostwo.gov.pl16
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Renata Malcher (34) 35 10 517 16
Rafał Kucharczyk (34) 35 10 517 16
Aleksandra Kowalik (34) 35 10 517 16
Marzena Machnik (34) 35 10 517 16
Legenda: Pracownik nieobecny, * budynek SP ZOZ: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
Karty usług:

Komórka realizuje zadania w zakresie:

Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:

 1. Realizowanie zadań związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych powiatowych jednostek oświatowych, w tym szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 2. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością organizacyjną publicznych powiatowych szkół i placówek oświatowych.
 3. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem i organizacją publicznych powiatowych szkół i placówek oświatowych, w tym w szczególności:
  1. Opracowywanie propozycji dotyczących zmian strukturalnych w systemie oświaty powiatu.
  2. Przygotowywanie corocznie planów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
  3. Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.
  4. Organizowanie kształcenia uczniów klas wielozadaniowych szkół branżowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 1. Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu lublinieckiego.
 2. Prowadzenie spraw w zakresie nadawania nauczycielom kontraktowym stopnia nauczyciela mianowanego.
 3. Realizowanie zadań związanych z założeniem szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.
 4. Wykonywanie czynności związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych.
 5. Przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub fizyczną.
 6. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 7. Określanie wysokości dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną .
 8. Rozliczanie dotacji udzielonych szkołom publicznym i niepublicznym nie prowadzonym przez powiat.
 9. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora powiatowej jednostki oświatowej.
 11. Przygotowywanie odpowiednich dokumentów związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły i placówki lub z odwołaniem  z tego stanowiska.
 12. Przygotowanie projektów opinii dotyczących powierzenia przez dyrektora szkoły i placówki stanowisk wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych .
 13. Wykonywanie czynności związanych z procesem dokonywania oceny pracy dyrektora powiatowych jednostek oświatowych oraz nauczycieli, którym powierzono czasowo pełnienie obowiązków dyrektora.
 14. Przygotowywanie wniosków o przyznanie odznaczeń i orderów państwowych oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty dyrektorom powiatowych jednostek oświatowych – wytypowanym przez Starostę Lublinieckiego – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i wychowania.
 15. Sporządzanie zestawienia wniosków złożonych do Starostwa Powiatowego w Lublińcu o przyznanie Nagrody Starosty Lublinieckiego nauczycielom zatrudnionym w powiatowych jednostkach oświatowych za osiągnięcia w zakresie edukacji i wychowania.
 16. Prowadzenie spraw w zakresie kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego do szkół specjalnych.
 17. Sporządzanie analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 18. Dokonywanie analizy materiałów z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących naliczania subwencji oświatowej.
 19. Przygotowywanie wniosków o zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy oświatowej.
 20. Opracowywanie na każdy rok budżetowy projektu planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli, uwzględniając wnioski dyrektorów podległych szkół i placówek oświatowych.
 21. Dokonywanie analizy wniosków nauczycieli ubiegających się o udzielenie świadczenia na pomoc zdrowotną oraz przygotowywanie propozycji rozdysponowania środków zaplanowanych w budżecie powiatu na pomoc zdrowotną.
 22. Sporządzanie sprawozdań z zakresu edukacji i wychowania.
 23. Prowadzenie bazy danych oświatowych SIO na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej .
 24. Prowadzenie działań kontrolnych w zakresie danych w systemie informacji oświatowej przekazywanych przez szkoły i placówki.
 25. Przygotowywanie – na podstawie wytycznych Zarządu Powiatu – projektów aktów prawa miejscowego dotyczących w szczególności:
  1. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubliniecki oraz jego uzgadnianie z właściwymi podmiotami.
  2. Wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
  3. Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zwolnienie z obowiązku realizacji tych zajęć.
  4. Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w ustawie „Karta Nauczyciela”, nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
  5. Rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  6. Określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
 1. Przygotowywanie dokumentów związanych z:
  1. Przyznawaniem Nagrody Starosty Lublinieckiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lubliniecki.
  2. Ustalaniem – w porozumieniu z dyrektorem prowadzącym kształcenie zawodowe – zawodów, w których kształcić będzie szkoła .
  3. Zwalnianiem nauczycieli od obowiązku zwrotu w całości lub w części jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie.
  4. Zawieraniem porozumień z zakresu powierzania jednostkom samorządu terytorialnego zadań oświatowych powiatu.
  5. Podział środków – przeznaczonych w budżecie powiatu na stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat – na powiatowe jednostki oświatowe.
 1. Przygotowywanie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, stosownych pism, wystąpień i wniosków o opinie, zgodę lub uzgodnienia w sprawach dotyczących edukacji i wychowania.
 2. Prowadzenie, w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, stosownych uzgodnień i konsultacji z innymi organami i podmiotami nadzorującymi działalność powiatowych szkół i placówek.
 3. Przygotowywanie innych dokumentów, projektów aktów i pism wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących edukacji i wychowania oraz podejmowanie, na podstawie obowiązujących przepisów, innych czynności i działań w sprawach dotyczących edukacji i wychowania.
 4. Przedstawianie Zarządowi Powiatu opinii dotyczących wniosków – zgłaszanych przez szkoły i placówki oświatowe – w sprawach związanych z ich działaniem.
 5. Współdziałanie ze Śląskim Kuratorem Oświaty, Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną, jednostkami samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami oraz innymi urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie spraw prowadzonych przez wydział.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:32:01
Wtorek 26 maja 2015
Działki na sprzedażRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348