Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

Naczelnik:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Tomasz Klecha (34) 35 10 533 23c
Zastępca Naczelnika:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Mariusz Cebula (34) 35 10 533 wb@lubliniec.starostwo.gov.pl23c
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Katarzyna Lis (34) 35 10 506 k.lis@lubliniec.starostwo.gov.pl23
Katarzyna Radlik (34) 35 10 506 k.radlik@lubliniec.starostwo.gov.pl23
Sandra Jurczyk (34) 35 10 506 23a
Dominika Liszczyk (w ramach prac interwencyjnych) (34) 35 10 506 23a
Katarzyna Stefaniuk (34) 35 10 506 k.stefaniuk@lubliniec.starostwo.gov.pl23a
Legenda: * budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych (PCUS): 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
Karty usług:

Komórka realizuje zadania w zakresie:

Do zadań Wydziału Budownictwa i Architektury należą czynności wynikające z przepisów prawa budowlanego i innych ustaw, związanych między innymi w szczególności z:

 1. Nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa budowlanego.
 2. Sprawdzaniem projektów budowlanych w zakresie:
  1. Zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie prawo ochrony środowiska.
  2. Zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
  3. Kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenia, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane.
  4. Wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy prawo budowlane także sprawdzenia projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowana projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane.
 3. Prowadzeniem rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy a także przekazywanie do organu wyższego stopnia, wprowadzonych danych.
 4. Uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianiem wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.
 5. Wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych.
 6. Przyjmowaniem zgłoszeń budowie obiektów oraz wykonania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę.
 7. Nakładaniem w drodze decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 5 ustawy prawo budowlane, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 wymienionej ustawy, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
  1. Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.
  2. Pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury.
  3. Pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych.
  4. Wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów   sąsiednich.
 8. Przyjmowaniem zgłoszeń z projektem budowlanym.
 9. Przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego, wydawaniem pozwoleń na rozbiórkę inwestora na wniosek inwestora.
 10. Wydawaniem pozwoleń na budowę, przenoszeniem pozwolenia na budowę na innego inwestora, wydawaniem decyzji zmieniających pozwolenie na budowę oraz orzekaniem o wygaśnięciu pozwolenia na budowę.
 11. Wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych.
 12. Przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania.
 13. Wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, spełnienie wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnego lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
 14. Sporządzaniem sprawozdań.
 15. Wydawaniem dzienników budowy.
 16. Prowadzenie spraw związanych z zabytkami znajdujących się na terenie powiatu m.in.:
  1. Umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków i zapisów,
  2. Przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne o ujawnieniu   przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
  3. Zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku  archeologicznym.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:32:46
Wtorek 26 maja 2015
Działki na sprzedażRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348