Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

WYDZIAŁ ORGANIZACJI

Naczelnik:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Izabela Kandzia (34) 35 10 500 8a
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Mirosława Sulewska m.sulewska@lubliniec.starostwo.gov.pl
Magdalena Grała-Pietryga
Bąk Katarzyna (34) 35 10 519 wor@lubliniec.starostwo.gov.pl8b
Anna Piecuch (Powiatowy Rzecznik Konsumentów) (34) 350 60 10 rzk@lubliniec.starostwo.gov.pl4*
Urszula Zowada (34) 350 60 10 4*
Legenda: Pracownik nieobecny, * budynek SP ZOZ: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9

Komórka realizuje zadania w zakresie:

 1. Do zadań Wydziału Organizacji należy w szczególności:
  1. Prowadzenie spraw organizacyjnych i funkcjonowania starostwa, w tym:
   1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania starostwa.
   2. Zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli.
   3. Opracowanie projektu statutu starostwa oraz jego nowelizacji.
   4. Opracowanie projektów: Regulaminu Organizacyjnego, aktów prawnych zarządu oraz starosty oraz kontrola ich realizacji.
   5. Prowadzenie rejestrów: pieczęci urzędowych, skarg i wniosków wpływających do starostwa, umów i porozumień.
   6. Dokonywanie zakupów towarów i usług na bieżące potrzeby starostwa.
   7. Zapewnienie czystości i estetyki biur starostwa i budynków administrowanych przez starostwo, w tym nadzór nad pracownikami gospodarczymi.
   8. Sporządzanie zapotrzebowania na materiały biurowe, inne materiały oraz wyposażenie niezbędne do pracy starostwa.
   9. Zaopatrzenie starostwa w materiały biurowe, druki, meble, środki czystości, sprzęt biurowy, pozostałe wyposażenie.
   10. Dokonywanie rozdziału materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów oraz wyposażenia niezbędnego do pracy starostwa pomiędzy poszczególne wydziały oraz referaty.
   11. Dokonywanie zakupów i prenumeraty czasopism, książek, wydawnictw itp.
   12. Planowanie wydatków związanych z prowadzeniem procesu zaopatrzenia, dokonywanie uzgodnień w tym zakresie.
   13. Zamawianie, prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych, nagłówkowych i imiennych oraz ich bieżąca likwidacja i wymiana.
   14. Prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych.
   15. Zabezpieczenie informacji wizualnej dla petentów.
   16. Pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów, o których mowa w rozdz. II niniejszego paragrafu.
  2. Zarządzanie budynkami administrowanymi przez starostwo, w tym:
   1. Zaopatrzenie budynków administrowanych przez starostwo w media (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, odpady) w tym opracowywanie umów z dostawcami tych usług oraz bieżąca kontrola ich wykonania.
   2. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczaniem i ochroną budynków administrowanych przez Starostwo.
   3. Bieżąca konserwacja i naprawy, w celu utrzymania instalacji i urządzeń w budynku w stanie stałej sprawności technicznej.
   4. Nadzór nad wymaganym serwisem gwarancyjnym urządzeń i instalacji znajdujących się w budynku.
   5. Okresowe przeglądy stanu technicznego budynku, instalacji i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   6. Prowadzenie inwestycji, remontów budynków administrowanych przez Starostwo.
   7. Organizowanie pracy służb wykonujących prace porządkowo – konserwatorskie w pomieszczeniach i na posesjach budynków administrowanych przez starostwo.
  3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie określonym odrębnymi przepisami, a w szczególności koordynacja prac związanych z powołaniem Rady Rynku Pracy.
 2. W wydziale tworzy się stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów, podległe bezpośrednio staroście. Do zadań osoby zajmującej stanowisko  Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
  1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
  4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
 3. W wydziale tworzy się stanowisko audytora wewnętrznego podległe bezpośrednio staroście.
  Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności:
  1. Prowadzenie audytu w wydziałach, referatach i powiatowych jednostkach organizacyjnych poprzez:
   1. badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu,
   2. ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli wewnętrznej oraz ocenę przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków,
   3. identyfikację i analizę ryzyka związanego z działalnością Powiatu Lublinieckiego oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem,
   4. opracowanie rocznego planu audytu,
   5. przygotowanie programów zadań audytorowych oraz przeprowadzenie tych zadań w wydziałach i powiatowych jednostkach organizacyjnych,
   6. opracowywanie sprawozdań z wykonanych zadań audytorowych.
 4. W wydziale tworzy się stanowisko ds. prawnych, podległe bezpośrednio staroście.
  Do zadań osoby zajmującej stanowisko ds. prawnych należy obsługa prawna starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w szczególności:
  1. Opracowywanie projektów aktów prawnych rady, zarządu i starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym.
  2. Sporządzanie opinii prawnych.
  3. Udzielanie porad i konsultacji prawnych.
  4. Opiniowanie projektów umów i porozumień.
  5. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat i ich opiniowanie.
  6. Wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących działania organów powiatu.
  7. Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.
  8. Dokonywanie kwalifikacji pism noszących znamiona skargi lub wniosku, celem rejestracji i przekazania do załatwienia merytorycznie właściwemu wydziałowi lub komórce organizacyjnej starostwa.
  9. Prowadzenie całości akt spraw i dokumentacji związanej z toczącym się postępowaniem sądowym, do momentu przekazania do archiwum zakładowego.
  10. Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania starostwa.
  11. Wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami ustawy o radcach prawnych.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 19 grudnia 2018 roku

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:34:12
Wtorek 26 maja 2015
Rozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoPowiatowe Centrum Usług SpołecznychBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoZnajdź wydziałE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuJakość powietrzaSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu film promocyjnyMultimedialny przewodnik po Ziemi LublinieckiejWirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneAkcja zimaKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348