Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, DROGOWNICTWA I TRANSPORTU

Naczelnik:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Zbigniew Chromik (34) 35 10 507 wk@lubliniec.starostwo.gov.pl7a
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Beata Gajda (34) 35 10 516 02
Aleksandra Ptok (34) 35 10 516 02
Joanna Chrześcijanek (34) 35 10 512 02
Małgorzata Zając (34) 35 10 512 02
Mariola Sawczuk-Pawelak (34) 35 10 516 02
Joanna Wawrów (34) 35 10 516 02
Magdalena Białas (34) 35 10 516 02
Joanna Kozuch (34) 35 10 512 02
Grażyna Rabenda (34) 35 10 523 03
Paweł Wojtal (34) 35 10 535 3b
Katarzyna Moj-Rydzewska (34) 35 10 535 3b
Andrzej Kosytorz (34) 35 10 512 06
Anna Lukosek 06
Aleksandra Makles (34) 35 10 531 a.makles@lubliniec.starostwo.gov.pl7
Renata Baron (34) 35 10 531 wk@lubliniec.starostwo.gov.pl7
Elżbieta Mielczarek (34) 35 10 539 8a
Brygida Kontny (34) 35 10 539 8a
Magdalena Grała-Pietryga 8b
Legenda: Pracownik nieobecny
Karty usług:INFORMACJA DLA PETENTÓW
O SPRAWACH ZAŁATWIANYCH PRZEZ STANOWISKA PRACY DS. PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW (POKÓJ 03)

STANOWISKA PRACY DS. PRAW JAZDY

(strona lewa p. 03)

 

STANOWISKA PRACY DS. REJESTRACJI POJAZDÓW

(strona prawa p. 03)

- zakładanie profili kandydata na kierowcę

- rejestracja pojazdów

- wydawanie prawa jazdy

- wyrejestrowanie pojazdu na podstawie zaświadczenia o demontażu

- odbiór stałych dowodów rejestracyjnych

- dokonywanie wpisów i adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (np. GAZ, VAT, HAK)

- zgłoszenie sprzedaży

(na podstawie dokumentu przeniesienia własności)

- wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, tablic, znaków legalizacyjnych

 W razie pytań i wątpliwości proszę się zwrócić do pracownika wydziału na stanowisku ds. informacji w pokoju 03 (środkowa część).UWAGA PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ NAJCZĘŚCIEJ POBIERANE DRUKI

Komórka realizuje zadania w zakresie:

 1. Do zadań Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu należy, w szczególności:
  1. Prowadzenie rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji pojazdów oraz wydawanie wtórników.
  2. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu.
  3. Wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu. wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę.
  4. Kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska.
  5. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika osób i rzeczy.
  6. Wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK ).
  7. Przyjmowanie od Policji oraz od jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) a po ustaniu przyczyny jego zwrot.
  8. Przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd.
  9. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.
  10. Zwracanie zatrzymanego prawa jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania.
  11. Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem oraz decyzji o przywróceniu po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie.
  12. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych.
  13. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
  14. Wprowadzenie zakazu pędzenia zwierząt na drogach.
  15. Przyjmowanie zgłoszeń zbycia od właścicieli pojazdów samochodowych, motocykli, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep.
  16. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
  17. Wydawanie, wymiana, utrata uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy oraz pozwoleń na kierowanie tramwajami).
  18. Zaliczanie dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenie ich przebiegu.
  19. Wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
  20. Wprowadzenie ograniczeń w ruchu bądź zamykanie dróg i mostów w przypadku bezpośredniego zagrożenia osób lub mienia.
  21. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
  22. Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi.
  23. Wydawanie ograniczeń przewozu ze względu na potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa lub w przypadku klęski żywiołowej.
  24. Wymaganie od przewoźników obowiązku zawarcia umowy o wykonywanie zadań przewozowych w przypadku klęski żywiołowej.
  25. Udzielanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami.
  26. Określenie przepisów porządkowych dotyczących powiatowego transportu zbiorowego. 
  27. Ustalenie cen urzędowych na usługi przewozowe powiatowego transportu zbiorowego.
  28. Określanie sposobu ustalenia opłat dodatkowych za przewóz środkami powiatowego transportu zbiorowego.
  29. Wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec.
  30. Wydawanie kart pojazdów oraz dokonywanie zmian właścicieli i danych technicznych pojazdu w karcie pojazdu.
  31. Wydawanie upoważnień do przeprowadzenia badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów.
  32. Przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców.
  33. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych.
  34. Cofanie wydanych upoważnień do przeprowadzania badań technicznych przez stacje kontroli pojazdów.
  35. Cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych w wypadku popełnienia ustawowych uchybień.
  36. Wydawanie zezwoleń jednostkom prowadzącym szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
  37. Dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów.
  38. Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem instruktorów.
  39. Prowadzenie kontroli przedsiębiorców wykonujących transport na podstawie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne.
  40. Wydawanie licencji na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego osób i rzeczy.
  41. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych.
  42. Wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu transportu drogowego na potrzeby własne.
  43. Realizacja zadań związanych z drogami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Lublinieckiego.
  44. Utrzymanie czystości pasa drogowego.
  45. Nadzór nad pracami wykonywanymi na drogach.
  46. Prace związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej.
  47. Doraźna naprawa powstałych uszkodzeń jezdni jak również innych urządzeń i znaków umieszczonych w pasie drogowym.
  48. Nadzór nad zajęciem pasa drogowego.
  49. Pomiary wielkości fizycznych związanych z funkcjonowaniem sieci drogowej.
  50. Lustracja stanu nawierzchni, poboczy, znaków, chodników, oznakowania oraz innych urządzeń umieszczonych w pasie drogowym.
  51. Nadzór i koordynacja prac związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem prawa jazdy.
  52. Prowadzenie, aktualizacja teczek pojazdów oraz kierowców w magazynie (archiwum) akt komunikacyjnych.
  53. Prowadzenie spraw związanych ze składaniem wniosków o przepadek pojazdów na rzecz powiatu.
  54. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów.
  55. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
  56. Dokonywania wpisu w prawa jazdy potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji – kierowcy zawodowi.
  57. Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne, lekarskie zgodnie z ustawą o kierujących.
  58. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w drodze decyzji administracyjnej.
  59. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.
  60. Prowadzenie dokumentacji osób bez uprawnień.
  61. Obsługa elektronicznej poczty CEPiK oraz obsługa poczty e – urząd.
  62. Wydawanie zaświadczeń o zarejestrowanych pojazdach.
  63. Wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu.
  64. Zamawianie i odbiór druków ścisłego zarachowania.
  65. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem parkingu oraz holownika dla pojazdów usuwanych z drogi przepadkiem pojazdu na rzecz powiatu.
  66. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem dróg powiatowych oraz wypłaty odszkodowań powstałych na drogach powiatowych.
  67. Kierowanie pojazdem w ramach obowiązków służbowych.
 2. W wydziale tworzy się stanowisko ds. prawnych, podległe bezpośrednio staroście.
  Do zadań osoby zajmującej stanowisko ds. prawnych należy obsługa prawna starostwa oraz
  jednostek organizacyjnych powiatu, w szczególności:
  1. Opracowywanie projektów aktów prawnych rady, zarządu i starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym.
  2. Sporządzanie opinii prawnych.
  3. Udzielanie porad i konsultacji prawnych.
  4. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat i ich opiniowanie.
  5. Wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących działania organów powiatu.
  6. Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.
  7. Dokonywanie kwalifikacji pism noszących znamiona skargi lub wniosku, celem rejestracji i przekazania do załatwienia merytorycznie właściwemu wydziałowi lub komórce organizacyjnej starostwa.
  8. Prowadzenie całości akt spraw i dokumentacji związanej z toczącym się postępowaniem
   sądowym, do momentu przekazania do archiwum zakładowego.
Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:28:47
Wtorek 26 maja 2015
Rozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoPowiatowe Centrum Usług SpołecznychBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoZnajdź wydziałE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaMultimedialny przewodnik po Ziemi LublinieckiejWirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348