Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Stypendia unijne

II EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO "NAUKA DROGĄ DO SUKCESU NA ŚLĄSKU" REALIZOWANEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.3 POKL "POMOC STYPENDIALNA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH" W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Warunki jakie musi spełnić uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium:

1. jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) zlokalizowanej na obszarze Powiatu Lublinieckiego;

2. średni miesięczny dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 1008 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1166 zł;

3. średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium, wynosi co najmniej 4,60;
a) w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie gimnazjum średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie ze szkoły podstawowej,
b) w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie z gimnazjum;

4. średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, wynosi co najmniej 4,00:
a) w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie gimnazjum średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie ze szkoły podstawowej,
b) w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie z gimnazjum;

Do Wniosku o przyznanie stypendium, należy dołączyć:

1) deklarację uczestnictwa w Projekcie, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu;
2) świadectwo ukończenia klasy, a w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w szkole, w roku szkolnym, w którym ubiega się o stypendium, odpowiednio świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły) lub zaświadczenie dyrektora szkoły poświadczające uzyskane przez ucznia średnie ocen w ostatnim roku szkolnym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;
3) Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu;
4) oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia ubiegającego się o stypendium, stanowiące załącznik nr 11 do Regulaminu;
5) dokumenty, którymi uczeń zobowiązany jest poświadczyć wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku podatkowym, określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (m.in.: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2009 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny, także tych, którzy nie osiągają żadnych dochodów; zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych - w przypadku rodzin posiadających gospodarstwo rolne; oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za 2009 rok wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, łącznie z osobami niepełnoletnimi);
6) dyplomy lub inne dokumenty poświadczające udział ucznia w konkursie/olimpiadzie/turnieju szczebla co najmniej wojewódzkiego (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły) - jeśli dotyczy;
7) oświadczenie PIT -2C osoby ubiegającej się o stypendium (składają tylko osoby niepracujące).

Wnioski można składać w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, pok. nr 25 lub w szkole (w przypadku szkół, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Lublińcu). Wzory dokumentów dostępne będą w Starostwie Powiatowym pok. nr 25, w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz na stronie internetowej: www.lubliniec.starostwo.gov.pl.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu (34) 35 10 530.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Podstrony
Dodano: 08:10:21
Piątek 29 maja 2015
Działki na sprzedażRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

  • Związek Powiatów Polskich
  • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
  • Jednostka Wojskowa Komandosów
  • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
  • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
  • Dobry klimat dla Powiatów
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Bezpieczne ferie
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348