Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Złożone wnioski

ROK 2008

 

1. Projekt "Przebudowa drogi powiatowej S2011 ul. Zjednoczenia w Ciasnej", złożony w ramach Priorytetu VII Transport Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Przedmiotem projektu jest modernizacja drogi powiatowej S2011 przebiegającej na obszarze gminy ciasna, celem poprawy funkcjonalności i parametrów technicznych sieci uzupełniającej wobec kluczowych połączeń drogowych Woj. Śląskiego. Inwestycja ma za zadanie zmniejszyć obszary wykluczenia transportowego wiejskich terenów Powiatu Lublinieckiego oraz usunąć bariery przestrzenne w przepływie ludzi i towarów. W ramach zadania oprócz modernizacji nawierzchni zostanie wykonana budowa chodnika, instalacji oświetleniowej, budowa ścieżki pieszo - rowerowej oraz wymiana kanału deszczowego. Całkowita wartość projektu wynosi 4 763 853,30 zł, z czego wnioskowana kwota wynosi 3 514 770,96 zł a 1 249 082,34 zł stanowi wkład własny Powiatu Lublinieckiego. Projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczno-techniczną, jednak nie otrzymał dofinansowania ze względu na brak środków.

 

2. Projekt "Modernizacja drogi powiatowej S2308 od skrzyżowania z drogą krajową nr 46 do skrzyżowania z drogą krajową nr 11", złożony w ramach Priorytetu VII Transport Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Przedmiotem projektu jest modernizacja drogi powiatowej S2308 przebiegającej na terenie gminy Pawonków na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 46 do skrzyżowania z drogą krajową nr 11. Projekt ma na celu poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych sieci uzupełniającej wobec kluczowych połączeń drogowych Województwa Śląskiego. Inwestycja ma też za zadanie zmniejszyć obszary wykluczenia transportowego wiejskich terenów Powiatu Lublinieckiego oraz usunąć bariery przestrzenne w przepływie ludzi i towarów. Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem następujące etapy składające się na produkty projektu: konserwacja rowów, przebudowa i budowa przepustów, modernizacja jezdni, utwardzenie poboczy. Całkowita wartość projektu wynosi 3 509 769,96 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 2 983 304,46 zł a 526 465,50 zł stanowi wkład własny Powiatu Lublinieckiego. Projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczno-techniczną, jednak nie otrzymał dofinansowania ze względu na brak środków.

 

3. Projekt "Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu przy ulicy ks. płk J. Szymały 3", złożony w ramach Priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Projekt obejmuje budowę hali sportowej oraz termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu. Zadanie obejmuje budowę obiektu hali sportowej o wymiarach 24 m x 44 m wraz z łącznikiem jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 25,20 m2 oraz termomodernizację istniejącego budynku szkoły o powierzchni 1254 m2. Planowane działania termomodernizacyjne obejmą wymianę stolarki okiennej w piwnicy, docieplenie stropów / stropodachów, ścian zewnętrznych oraz termomodernizację instalacji wewnętrznej c.o. Ze względu na zły stan techniczny wymagane jest również utworzenie nowej instalacji c.w.u. oraz instalacji solarnej. Całkowita wartość projektu wynosi 5 728 478,52 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 3 494 944,75 zł a wkład własny Powiatu Lublinieckiego wynosi 2 233 533,77 zł. Projekt pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczno-techniczną, jednak nie otrzymał dofinansowania ze względu na brak środków.

 

4. Projekt "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w powiecie lublinieckim poprzez adaptację istniejących pomieszczeń oraz dobudowę nowego budynku na potrzeby SOR", złożony w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Przedmiotowy projekt został zrealizowany w latach 2005-2007, natomiast wniosek o dofinansowanie projektu zakłada refundację poniesionych na ten cel środków finansowych. Projekt polegał na utworzeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez rozbudowę istniejącego kompleksu szpitalnego oraz adaptację części parteru i piwnic na potrzeby oddziału wraz z niezbędnymi instalacjami. Ponadto, w ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt oraz wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SOR. Całkowita wartość projektu wynosi 7 014 108,26 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 4 115 564,86 zł a wkład własny Powiatu Lublinieckiego wynosi 2 898 543,40 zł.

 

5. Projekt "Likwidacja barier transportowych", złożony do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami".
Celem podstawowym projektu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu. Celem strategicznym projektu jest likwidacja barier transportowych w SOS-W w sposób umożliwiający osobom niepełnosprawnym lepszy dostęp do specjalistycznych przychodni lekarskich, zajęć specjalistycznych i rehabilitacyjnych, a także łatwiejszy dostęp do kultury, nauki, sztuki i informacji. Przedmiotem projektu jest zakup 9-osobowego pojazdu. Całkowity koszt projektu wynosi 105 000 zł, z czego 63 000 zł stanowi wkład własny Starostwa Powiatowego w Lublińcu, natomiast pozostałe 42 000 zł to dofinansowanie z PFRON. Projekt został oceniony pozytywnie, jednak nie otrzymał dofinansowania ze względu na brak środków.

 

6. Projekt "Równaj w górę", złożony w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest wzrost przygotowania uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie lublinieckim do podjęcia studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Projekt obejmuje zajęcia pozalekcyjne z następujących przedmiotów: - matematyka (w tym wykłady naukowe) - geografia (w tym zajęcia terenowe, zajęcia wyjazdowe połączone z warsztatami oraz wykłady naukowe) - przedsiębiorczość (w warsztaty kreatywnego myślenia) - język polski (w tym zajęcia z dziennikarzem) - fizyka (w tym zajęcia wyjazdowe) - chemia (w tym zajęcia laboratoryjne) - język angielski - język niemiecki - zajęcia z astronomii w obserwatorium astronomicznym Projekt obejmuje 360 osób. Całkowita wartość projektu wynosi 393 734 zł, przy czym całość projektu finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

7. Projekt "Razem za Pitagorasem", złożony w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu umiejętności związanych z przedmiotami przyrodniczymi u mieszkańców powiatu lublinieckiego podejmujących kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym. Projekt obejmuje zajęcia edukacyjne z matematyki, ćwiczenia matematyczne z pracownikiem naukowym oraz wykłady naukowe z matematyki. Liczba uczestników projektu oszacowana została na 135 osób. Całkowita wartość projektu wynosi 49 860 zł, przy czym całość finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Podstrony
Dodano: 08:05:11
Piątek 29 maja 2015
Działki na sprzedażRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

  • Związek Powiatów Polskich
  • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
  • Jednostka Wojskowa Komandosów
  • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
  • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
  • Dobry klimat dla Powiatów
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Bezpieczne ferie
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348