Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Naczelnik:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Tadeusz Toma (34) 353 35 63 srodowisko@lubliniec.starostwo.gov.pl
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Aneta Lampka (34) 356 31 61 a.lampka@lubliniec.starostwo.gov.pl
Celina Pietrek (34) 350 63 46 c.pietrek@lubliniec.starostwo.gov.pl
Teresa Jędrzejowska (34) 356 15 31
Aleksandra Ścierska (34) 356 15 31 a.scierska@lubliniec.starostwo.gov.pl
Legenda: Pracownik nieobecny, * budynek SP ZOZ: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
Karty usług:

Komórka realizuje zadania w zakresie:

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodno - ściekowej:
  1. Ustalanie linii brzegu dla wód poza linią brzegu, dla wód granicznych, śródlądowych dróg wodnych i morskich wód wewnętrznych.
  2. Ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, gdy starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego ujęcia.
  3. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych dla marszałka na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  4. Stwierdzanie o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczaniu pozwoleń wodnoprawnych, gdy starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego.
  5. Wydawanie decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych.
  6. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.
  7. Realizacja zadań związanych z gospodarką wodną dotyczącą nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Lublinieckiego.
  8. Wydawanie, na wniosek właściwych organów lub jednostek decyzji o przejściu gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi do zasobu Skarbu Państwa oraz o ich wykreśleniu z zasobu.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego:
  1. Wydawanie kart: wędkarskich i łowiectwa podwodnego.
  2. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej:
  1. Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, a w przypadkach nie wywiązywania się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających z ustawy lub planów urządzania lasów, wydawanie decyzji nakazujących wykonanie tych obowiązków.
  2. Ustalenie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów.
  3. Wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasów - na wniosek właściciela lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa - w przypadkach losowych.
  4. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela lasu.
  5. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Lublinieckiego oraz o nieuregulowanym stanie prawnym i wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia powszechnej ochrony lasów w przypadku niewykonania tych obowiązków.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu przeznaczania gruntów rolnych do zalesienia:
  1. Wydawanie decyzji o wstrzymywaniu wypłaty ekwiwalentu za wyłącznie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, w razie stwierdzenia, że uprawa leśna
   jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia, a następnie z uproszczonym planem.
  2. Wydawanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu raz nakazu zwrotu pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu.
  3. Dokonywanie oceny udatności upraw.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu prawa łowieckiego:
  1. Wydawanie zezwoleń na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny łownej w szczególnych przypadkach.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa.
 7. Prowadzenie spraw geologiczno –górniczych:
  1. Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w przypadku gdy obszar  udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,  wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3 i działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych.
  2. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji.
  3. Zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji geologicznych, o których mowa  w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami:
  1. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych do właściwości marszałka województwa i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
  2. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub zbierania odpadów, z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych do właściwości marszałka województwa i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
  3. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów – do czasu utworzenia przez marszałka województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
  4. Prowadzenie rejestru prowadzących transport odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów - do czasu utworzenia przez marszałka województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
 9. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych:
  1. Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów.
  2. Wydawanie zaświadczeń i decyzji zezwalających na wyłączanie gruntów z produkcji rolnej wraz z ustaleniem należności i opłat.
  3. Wydawanie postanowień o uzgodnieniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska:
  1. Sporządzanie - w celu realizacji polityki ekologicznej państwa- powiatowego programu ochrony środowiska oraz sporządzanie co 2 lata raportu z jego wykonania.
  2. Opiniowanie projektów gminnych programów ochrony środowiska.
  3. Sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
  4. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach.
  5. Sporządzanie - dla terenów, na których poziom hałasu przekracza dopuszczalny poziom - programu działań, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.
  6. Wydawanie i orzekanie o wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu pozwoleń: zintegrowanego oraz na wprowadzanie gazów lub pyłów do środowiska, z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych dla marszałka i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
  7. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych dla marszałka i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
 11. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody:
  1. Prowadzenie rejestrów przetrzymywanych i hodowanych zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do tego rejestru.
  2. Wydawaniem zezwoleń   na   usunięcie   drzew   lub   krzewów  w  odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, powiatu i Skarbu Państwa oraz prowadzenie procedur dot. usunięcia drzew z terenów dróg powiatowych, Skarbu Państwa oraz z terenów sąsiadujących z linią kolejową.
 12. Prowadzenie spraw z zakresu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:
  1. Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu melioracji wodnych:
  1. Udział w przeglądach urządzeń melioracyjnych przeprowadzonych pod względem zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
  2. Prowadzenie nadzoru w zakresie realizacji wydanych pozwoleń wodnoprawnych, w tym w szczególności przeglądów ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody
   lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych i ich realizacji.
 14. Prowadzenie spraw z zakresu informacji o środowisku i jego ochronie:
  1. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 19 grudnia 2018 roku

Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:32:21
Wtorek 26 maja 2015
Rozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoPowiatowe Centrum Usług SpołecznychBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoZnajdź wydziałE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuJakość powietrzaSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu film promocyjnyMultimedialny przewodnik po Ziemi LublinieckiejWirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneAkcja zimaKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348