Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli

KARTA USŁUG NR: WE/2/2008

Informacje podstawowe:
Kogo dotyczy:
Nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego należy kierować do Starosty Lublinieckiego. Wniosek powinien zawierać w szczególności informacje: imię i nazwisko nauczyciela, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres szkoły, nauczany przedmiot, nazwę ukończonej uczelni, informację o przygotowaniu pedagogicznym, czas trwania stażu, informację o włączeniu do składu komisji przedstawiciela związku zawodowego (podać nazwę związku), podpis nauczyciela. Do pobrania: wzór wniosku.
 2. Dokumentacja dołączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinna być ułożona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393) i zawierać dokumentację, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2.
 3. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Do dokumentacji należy dołączyć informację o przygotowaniu pedagogicznym, jeśli nie wynika to z dyplomu ukończenia studiów.
 5. W przypadku zmiany nazwiska należy dołączyć dokument potwierdzający jego zmianę (odpis aktu małżeństwa lub inny dokument).
 6. Zaświadczenie dyrektora szkoły powinno być sporządzone zgodnie z § 9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia i zawierać informacje o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy dołączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
 7. W przypadku przedłużenia stażu, do dokumentacji należy załączyć zaświadczenie dyrektora zawierające informacje o okresie nieobecności nauczyciela z podaniem podstawy prawnej przedłużenia stażu.
 8. Do dokumentacji należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. Nr 101, poz. 1182 z późn. zm.). Do pobrania: wzór oświadczenia
Opłaty:
Wolne od opłat.
Termin:
Termin składania wniosków:

1) do 30 czerwca - organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 sierpnia danego roku,
2) do 31 października - organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia danego roku
Komórka odpowiedzialna:
Wydział Edukacji
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7 (pokój 16)

Tel. (34) 351 05 17
E-mail: we@lubliniec.starostwo.gov.pl

Miejsce składania wniosku:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Lublińcu (ul. Paderewskiego 7) pokój nr 6 (parter).
Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek: 7:30-15:30
Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego.
Podstawa prawna:
1. Art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393).
Opracował:
Zatwierdził:
Renata Malcher
Bożena Podleśka - Zastępca Naczelnika WE
Data sporządzenia:
Data aktualizacji:
2008-10-22
2015-06-16
Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Karty usług WE
Dodano: 22:00:11
Środa 27 maja 2015
Rozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoPowiatowe Centrum Usług SpołecznychBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoZnajdź wydziałE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuJakość powietrzaMultimedialny przewodnik po Ziemi LublinieckiejPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneAkcja zimaKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348