Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

KARTA USŁUG NR: WB/1/2008

Informacje podstawowe:
Jak uzyskać pozwolenie na budowę?
 1. Należy uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu lub prawomocną decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.
  Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydaje Burmistrz w Urzędzie Miejskim lub Wójt w Urzędzie Gminy i tam też należy się zwrócić o potwierdzenie uprawomocnienia się decyzji.

  Do wniosku o ustalenie warunków zabudowy należy dołączyć w dwóch egzemplarzach:
  1. mapę ewidencyjną gruntów,
  2. mapę sytuacyjno - wysokościową z propozycją lokalizacji inwestycji,
  3. wypis z rejestru gruntów lub akt notarialny - w przypadku nowo zakupionej działki.
  4. informację terenowo - prawną
  5. poz. a - d można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem, Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego nr 7
  6. opis stanu istniejącego (charakterystyka istniejącej zabudowy)
  7. szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia
 2. Uzyskać decyzję o wyłączeniu z produkcji rolniczej.
  Wniosek o decyzję należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lublińcu, ul. Paderewskiego nr 7. Decyzja ta nie dotyczy rolników, którzy budują obiekt gospodarczy związany z produkcją rolniczą.

  Aby uzyskać decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej należy przedłożyć:

  1. mapę ewidencyjną,
  2. wypis z rejestru gruntów,
  3. mapę sytuacyjno - wysokościową z zaznaczonym terenem wyłączenia i bilansem terenu ,
  4. mapę glebowo - rolniczą, poz. a, b, c i d można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem, Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego nr 7
 3. Zlecić uprawnionemu projektantowi wykonanie dokumentacji projektowej.
  Z treści wypisu i wyrysu lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wynikają szczegółowe wymagania z jakimi instytucjami należy ww. dokumentację uzgodnić. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wymagane dokumenty:
Do wniosku należy dołączyć:
 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem projektanta właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu,
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 3. wypis i wyrys z miejscowego planu lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Projekt budowlany powinien zawierać:
 1. projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
 2. projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych: obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
Opłaty:
Opłata skarbowa wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.).
Opłatę skarbową w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Rachunek bankowy:
ING BSK S.A. O/Częstochowa
Nr konta: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783, w tytule zaznaczając czego opłata dotyczy.

Kasa Urzędu Miejskiego w Lublińcu:
ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec (parter)
Poniedziałek - Piątek: od 8.00 do 14.30 (przerwa 11.00 - 11.20).

Wpłaty można również dokonać w Agencji PKO BP S.A. (opłata: 2,50 zł.) mieszczącej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
Termin:
W myśl przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), organ administracji publicznej na załatwienie spawy w postępowaniu administracyjnym ma 1 miesiąc dla spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz 2 miesiące dla spraw szczególnie skomplikowanych.
Komórka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Architektury
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7 (pokój 23)

Tel. (34) 351 05 06
E-mail: wb@lubliniec.starostwo.gov.pl

Miejsce składania wniosku:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Lublińcu (ul. Paderewskiego 7) pokój nr 6 (parter).
Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek: 7:30-15:30
Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego, reprezentowanego przez Wydział Architektury i Budownictwa.
Opracował/edytował:
Zatwierdził:
Jolanta Korbel/ Agnieszka Janik/ Katarzyna Radlik/ Tomasz Barczyk
Tomasz Klecha - Naczelnik Wydziału WB
Data sporządzenia:
Data aktualizacji:
2008-10-27
2018-07-27
Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Karty usług WB
Dodano: 21:09:28
Sobota 30 maja 2015
Rozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoPowiatowe Centrum Usług SpołecznychBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoZnajdź wydziałE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuJakość powietrzaMultimedialny przewodnik po Ziemi LublinieckiejPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneAkcja zimaKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348