Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ›› AKTUALNOŚCI

Interna znowu działa

Po 16 tygodniach zawieszenia dziś wznowił działalność Oddział Chorób Wewnętrznych SP ZOZ w Lublińcu. Oddział dysponuje 35 łóżkami, w ubiegłym roku przeprowadzono remont oraz zakupiono wyposażenie i aparaturę medyczną za ponad 3 miliony złotych.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
1 lipca 2020

PILNE! 624 000 zł na szpital i 1 433 269 zł na inwestycje w powiecie!

W piątek, 26 czerwca br. odbyło się spotkanie, podczas którego przekazano środki - pozyskane przez powiat lubliniecki - na rzecz wsparcia w zakresie transportu medycznego oraz wyposażenia Izby Przyjęć. Dofinansowanie w kwocie 624 000 złotych pochodzi z solidarnościowego programu wsparcia powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego w zakresie ochrony zdrowia a kwota 1 433 269 zł pochodzi z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Środki wydatkowane zostaną m.in. na zakup ambulansu z wyposażeniem medycznym, modernizację klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku Izby Przyjęć. Zakupiony zostanie również agregat prądotwórczy i  wyposażenie medyczne dla potrzeb Izby Przyjęć: wózki transportowe, kardiomonitory, respiratory.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
26 czerwca 2020

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu z dnia 10.07.2020 r. godz. 14:30 w sprawie jakości wody z sieci wodociągowej Lisowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym Lisowice.

Pełna treść komunikatu w załączniku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
10 lipca 2020

Nabór na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec

Na podstawie art. 49 ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. z dnia 25.02.2020 z późn. zm.) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2018.393 t.j. z dnia 20.02.2018 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
8 lipca 2020

10-13 lipca 2020 roku - wprowadzenie 2. stopnia alarmowego BRAVO-CRP

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 94 z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 10 lipca 2020 roku od godz. 00:01 do dnia 13 lipca 2020 roku do godz. 23:59. Zarządzenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni,  w związku z organizacją drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
10 lipca 2020

W dalszym ciągu trwa procedura mająca wyłonić nowego dyrektora SP ZOZ-u

W związku z tym Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłosił dzisiaj konkurs na to stanowisko. Od kandydatów wymagane jest m.in.: wykształcenie wyższe, doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie. Wśród wymaganych dokumentów znalazły się te potwierdzające przebieg pracy i doświadczenie zawodowe, ale również koncepcja pracy na stanowisku dyrektora SP ZOZ w Lublińcu. Chcący zasiąść w fotelu dyrektora tej placówki  mają czas na złożenie dokumentów do 20 lipca. 

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Środa
8 lipca 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Starosta Lubliniecki reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na podstawie art. 13 ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy:

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
10 lipca 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Starosta Lubliniecki reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na podstawie art.13 ust.1 w związku z art. 35 ust.1b cytowanej na wstępie ustawy:
nieruchomość położona w Lublińcu, oznaczona na mapie 9 obręb Lubliniec jako działka nr 407/23 o powierzchni 0,0190 ha, opisana w księdze wieczystej CZ1L/00003234/1 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Skarbu Państwa.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
10 lipca 2020

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu z dnia 6 lipca 2020 roku z godz. 15:00 w sprawie jakości wody z sieci wodociągowej Lisowice

Komunikat w załączniku.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
7 lipca 2020

Tomasz Piechniczek pozostaje na stanowisku

Zarząd Powiatu w Lublińcu przedłużył umowę o pracę z dotychczas sprawującym tę funkcję dyrektorem Tomaszem Piechniczkiem.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
3 lipca 2020

Internetowa rezerwacja kolejki w celu załatwienia sprawy w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Przypominamy o możliwości zarezerwowania wizyty w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu online. Rezerwacja internetowa umożliwia umówienie wizyty w urzędzie w celu załatwienia spraw takich jak: rejestracja pojazdu zakupionego w kraju bądź za granicą, dokonywanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym oraz wielu innych.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
2 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego w dobie pandemii

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, druga połowa mijającego właśnie roku szkolnego musiała ulec znacznej reorganizacji. Zmieniono m.in. system nauczania i terminy egzaminów. Uczniowie oraz nauczyciele musieli dostosować się do nowych, szczególnych warunków i w celu osiągnięcia założonych celów kształcenia, współpracować tylko za pomocą komputera i Internetu.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
26 czerwca 2020

Starosta nagrodził najlepszych uczniów!

Na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 Starosta Lubliniecki przyznał za szczególne osiągnięcia - laureatom i finalistom licznych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów ogólnopolskich - Nagrody Starosty Lublinieckiego. Otrzymało je 39 uczniów lublinieckich szkół ponadpodstawowych, dla których powiat lubliniecki jest organem prowadzącym. Oprócz nagród przyznano, także stypendia motywacyjne za wyniki w nauce.  W tym roku szkolnym była to rekordowa ilość 388 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen minimum 4,75 oraz minimum ocenę dobrą z zachowania.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Wtorek
30 czerwca 2020

Zmiana terminu wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa za 2020 rok

Starosta Lubliniecki informuje, iż zgodnie z art. 15j ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 ze zm.), zmienionym przez art. 77 pkt 17 lit. a ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086), opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

Opłatę roczną należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lublińcu numer: PKO Bank Polski S. A. 05 1020 1664 0000 3102 0189 6570

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Poniedziałek
29 czerwca 2020

25-29 czerwca 2020 roku - wprowadzenie 2. stopnia alarmowego BRAVO-CRP

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 89 z dnia 25 czerwca 2020 r. wprowadzające na terytorium całego kraju drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od dnia 26 czerwca 2020 roku od godz. 00:01 do dnia 29 czerwca 2020 roku do godz. 23:59. Zarządzenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni,  w związku z organizacją wyborów prezydenckich w Polsce.

czytaj dalej
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Dodano: Piątek
26 czerwca 2020
Facebook Powiat Lubliniecki OfficialRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoDziałki na sprzedażInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoPomoc w walce z koronawirusemE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

  • Związek Powiatów Polskich
  • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
  • Jednostka Wojskowa Komandosów
  • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
  • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
  • Dobry klimat dla Powiatów
  • Narodowe Siły Rezerwowe
  • Bezpieczne ferie
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
  • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348