Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, DROGOWNICTWA I TRANSPORTU

Naczelnik:
Imię i nazwisko Telefon Zakres spraw E-mail Pokój
Wręczycki Marek wk@lubliniec.starostwo.gov.pl7a
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon Zakres spraw E-mail Pokój
FAKS (Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu) (34) 35 10 539 03
Łukoszek Anna 574 665 987 Umawianie wizyt w zakresie rejestracji pojazdów i odbioru stałych dowodów 09
Jurczyk Sandra (34) 35 10 535 Lokalizacja urządzeń/obiektów budowlanych/reklam w pasie dróg powiatowych, lokalizacja zjazdów, zajęcie pasa drogowego, uzgadniania dokumentacji projektowej w odniesieniu do dróg powiatowych, wykorzystanie dróg w sposób szczególny 3b
Moj-Rydzewska Katarzyna (34) 35 10 535 Lokalizacja urządzeń/obiektów budowlanych/reklam w pasie dróg powiatowych, lokalizacja zjazdów, zajęcie pasa drogowego, uzgadniania dokumentacji projektowej w odniesieniu do dróg powiatowych, wykorzystanie dróg w sposób szczególny k.moj-rydzewska@lubliniec.starostwo.gov.pl3b
Wawrów Joanna (34) 35 10 531 Postępowania administracyjne z zakresu kar 7
Białas Magdalena (34) 35 10 516 Postępowania administracyjne, informacja 03
Chrześcijanek Joanna (34) 35 10 512 Prawa jazdy 09
Zając Małgorzata (34) 35 10 512 Prawa jazdy 09
Gajda Beata 574 657 103 Rejestracja pojazdów 03
Klama Agnieszka 574 657 103 Rejestracja pojazdów 03
Mielczarek Elżbieta 530 930 891 Rejestracja pojazdów 03
Nowak Anna 574 651 061 Rejestracja pojazdów 03
Przyłas Mateusz 574 651 061 Rejestracja pojazdów 03
Sawczuk-Pawelak Mariola 530 930 891 Rejestracja pojazdów 03
Baron Renata (34) 35 10 531 Transport – wydawanie licencji, zezwoleń, nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kierowców wk@lubliniec.starostwo.gov.pl7
Makles Aleksandra (34) 35 10 531 Transport – wydawanie zaświadczeń na potrzeby własne a.makles@lubliniec.starostwo.gov.pl7
Wojtal Paweł (34) 35 10 535 Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych, opinie do projektów organizacji ruchu, uzgadniania dokumentacji projektowej w odniesieniu do dróg powiatowych p.wojtal@lubliniec.starostwo.gov.pl3b
Kosytorz Andrzej 574 657 309 Zgłoszenia zbycia/nabycia, odbiór stałych dowodów rejestracyjnych 03
Kozuch Joanna 574 657 309 Zgłoszenia zbycia/nabycia, odbiór stałych dowodów rejestracyjnych 03
Legenda: * budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych (PCUS): 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
Karty usług:
Nr rachunku bankowego dla opłat komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, wymiana dowodu rejestracyjnego, wtórniki dokumentów, prawa jazdy):
14 1020 1664 0000 3502 0188 8452

Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu dot. rejestracji, wymiany dowodu, wtórników itp. następujących danych: marka i model pojazdu, nr VIN oraz imię i nazwisko właściciela (wnioskodawcy), np.: Renault Scenic, VIN: VFXXXXX0000XXXXXXXXX, Jan Kowalski

Nr rachunku bankowego dla opłat skarbowych (dot. demontażu pojazdu, wydawanie zaświadczeń, pełnomocnictwa):
33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

Istnieje możliwość płatności kartą bezpośrednio podczas załatwiania sprawy (prowizja wynosi 3,5 zł)

UWAGA PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ NAJCZĘŚCIEJ POBIERANE DRUKI

Komórka realizuje zadania w zakresie:

Do zadań Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu należy, w szczególności:

 1. Prowadzenie rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji pojazdów oraz wydawanie wtórników.
 2. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu.
 3. Wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu. wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę.
 4. Kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska.
 5. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika osób i rzeczy.
 6. Wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK ).
 7. Przyjmowanie od Policji oraz od jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) a po ustaniu przyczyny jego zwrot.
 8. Przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd.
 9. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.
 10. Zwracanie zatrzymanego prawa jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania.
 11. Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem oraz decyzji o przywróceniu  po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie.
 12. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych.
 13. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
 14. Wprowadzenie zakazu pędzenia zwierząt na drogach.
 15. Przyjmowanie zgłoszeń zbycia od właścicieli pojazdów samochodowych, motocykli, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep.
 16. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 17. Wydawanie, wymiana, utrata uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy oraz pozwoleń na kierowanie tramwajami).
 18. Zaliczanie dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenie ich przebiegu.
 19. Wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
 20. Wprowadzenie ograniczeń w ruchu bądź zamykanie dróg i mostów w przypadku bezpośredniego zagrożenia osób lub mienia.
 21. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
 22. Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi.
 23. Wydawanie ograniczeń przewozu ze względu na potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa lub w przypadku klęski żywiołowej.
 24. Wymaganie od przewoźników obowiązku zawarcia umowy o wykonywanie zadań przewozowych w przypadku klęski żywiołowej.
 25. Udzielanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami.
 26. Określenie przepisów porządkowych dotyczących powiatowego transportu zbiorowego.
 27. Ustalenie cen urzędowych na usługi przewozowe powiatowego transportu zbiorowego.
 28. Określanie sposobu ustalenia opłat dodatkowych za przewóz środkami powiatowego transportu zbiorowego.
 29. Wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec.
 30. Wydawanie kart pojazdów oraz dokonywanie zmian właścicieli i danych technicznych pojazdu w karcie pojazdu.
 31. Wydawanie upoważnień do przeprowadzenia badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów.
 32. Przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców.
 33. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych.
 34. Cofanie wydanych upoważnień do przeprowadzania badań technicznych przez stacje kontroli pojazdów.
 35. Cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych w wypadku popełnienia ustawowych uchybień.
 36. Wydawanie zezwoleń jednostkom prowadzącym szkolenia dla osób ubiegających                   się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 37. Dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów.
 38. Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem instruktorów.
 39. Prowadzenie kontroli przedsiębiorców wykonujących transport na podstawie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne.
 40. Wydawanie licencji na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego osób i rzeczy.
 41. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych.
 42. Wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu transportu drogowego na potrzeby własne.
 43. Realizacja zadań związanych z drogami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Lublinieckiego.
 44. Utrzymanie czystości pasa drogowego.
 45. Nadzór nad pracami wykonywanymi na drogach.
 46. Prace związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej.
 47. Doraźna naprawa powstałych uszkodzeń jezdni jak również innych urządzeń i znaków umieszczonych w pasie drogowym.
 48. Nadzór nad zajęciem pasa drogowego.
 49. Pomiary wielkości fizycznych związanych z funkcjonowaniem sieci drogowej.
 50. Lustracja stanu nawierzchni, poboczy, znaków, chodników, oznakowania oraz innych urządzeń umieszczonych w pasie drogowym.
 51. Nadzór i koordynacja prac związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem prawa jazdy.
 52. Prowadzenie, aktualizacja teczek pojazdów oraz kierowców w magazynie (archiwum) akt komunikacyjnych.
 53. Prowadzenie spraw związanych ze składaniem wniosków o przepadek pojazdów na rzecz powiatu.
 54. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów.
 55. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
 56. Dokonywania wpisu w prawa jazdy potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji – kierowcy zawodowi.
 57. Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne, lekarskie zgodnie z ustawą o kierujących.
 58. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w drodze decyzji administracyjnej.
 59. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.
 60. Prowadzenie dokumentacji osób bez uprawnień.
 61. Obsługa elektronicznej poczty CEPiK oraz obsługa poczty e – urząd.
 62. Wydawanie zaświadczeń o zarejestrowanych pojazdach.
 63. Wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu.
 64. Zamawianie i odbiór druków ścisłego zarachowania.
 65. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem parkingu oraz holownika dla pojazdów usuwanych z drogi przepadkiem pojazdu na rzecz powiatu.
 66. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem dróg powiatowych oraz wypłaty odszkodowań powstałych na drogach powiatowych.
 67. Kierowanie pojazdem w ramach obowiązków służbowych.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Pliki do pobrania:
Galeria
b7c39f-wzor_komunikacja_zmenu_01.png 4d4f21-wzor_komunikacja_zmenu_02.png 2b1eb3-wzor_komunikacja_zmenu_03.png f9e60c-wzor_komunikacja_zmenu_04.png 6c873a-wzor_komunikacja_zmenu_05.png 78b73b-wzor_komunikacja_zmenu_06.png fcdb4f-wzor_komunikacja_zmenu_07.png
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
fcdb4f-wzor_komunikacja_zmenu_07.png
Dodano: 14:28:47
Wtorek 26 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348