Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

REFERAT DS. KONTROLI

Kierownik:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Nieszporek Iwona (Pełnomocnik ds. Informacji Publicznej) (34) 350 62 69 rk@lubliniec.starostwo.gov.pl5j*
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Klimas Agnieszka (34) 350 62 73 iod2@lubliniec.starostwo.gov.pl5i*
Mietelska Magdalena (34) 350 62 69 5j*
Wilk Agnieszka (Inspektor Ochrony Danych) (34) 350 62 73 iod@lubliniec.starostwo.gov.pl5i*
Legenda: * budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych (PCUS): 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9

Komórka realizuje zadania w zakresie:

 1. Do zadań Referatu ds. Kontroli należy w szczególności:
  1. Opracowywanie procedur kontroli zarządczej w starostwie oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych.
  2. Opracowywanie planów kontroli w starostwie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych.
  3. Prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych i doraźnych - zgodnie z planem i zakresem, w starostwie, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.
  4. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
  5. Badanie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań oraz ochrony zasobów.
  6. Badanie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji.
  7. Dokonywanie identyfikacji i analizy ryzyka w odniesieniu do celów i zadań.
  8. Sporządzanie sprawozdań z przebiegu kontroli zarządczej.
  9. Kontrola działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu.
 2. W referacie tworzy się stanowisko Pełnomocnika ds. Informacji Publicznej. Do zadań Pełnomocnika ds. Informacji Publicznej należy w szczególności:
  1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  2. Koordynacja spraw związanych z wnioskami o udzielenie informacji publicznej.
  3. Koordynacja spraw związanych w wnioskami o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
  4. Zbieranie od osób kierujących wydziałami lub referatami Starostwa Powiatowego w Lublińcu niezbędnych informacji do wykonywania swoich obowiązków.
 3. W referacie tworzy się stanowisko Inspektora Ochrony Danych podległe bezpośrednio Staroście. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
  1. Zadania realizowane w starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych:
   1. Sporządzanie oraz nadzór nad aktualnością dokumentacji i wewnętrznych procedur zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych , w tym proponowanie nowych procedur.
   2. Organizowanie szkoleń wstępnych i okresowych z ochrony danych osobowych.
   3. Bieżące doradzanie oraz podnoszenie świadomości osób przetwarzających dane , dla których administratorem jest Starostwo Powiatowe lub podległe jednostki organizacyjne.
   4. Doradzanie w kwestiach związanych z powierzeniem danych.
   5. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób , których dane dotyczą , w tym przygotowywanie odpowiedzi na ich żądanie.
   6. Wsparcie administratora oraz pracowników w realizacji żądań osób , których dane dotyczą.
   7. Monitorowanie udostępnień danych osobowych , w tym wydawanie opinii w zakresie realizacji wniosku o udostępnienie.
   8. Współpraca z organem nadzorczym,
   9. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
   10. Aktywne wsparcie kierownictwa w przypadku naruszenia poufności poprzez przygotowanie odpowiednich działań zaradczych.
   11. Aktywne włączenie się we wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  1. Zadania realizowane w starostwie:
   1. prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności,
   2. wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
   3. prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:35:23
Wtorek 26 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348