ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Fundusze zewnętrzne

5c24a7-poznaj-polske1.webp

 

Powiat Lubliniecki  realizuje przedsięwzięcie grantowe Poprawa dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej w Powiatowym Centrum Usług Społecznych w Lublińcu”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa oraz ulepszenie dojścia do budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Lublińcu poprzez zakup podnośnika pionowego (zewnętrznego) dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poprawa dostępności strony internetowej, poprzez stworzenie informacji przetłumaczonej na język migowy. Zakup przenośnej pętli indukcyjnej, w celu poprawy jakości świadczonych usług dla osób słabosłyszących. Wykonanie planu tyflograficznego informującego o rozmieszczeniu pomieszczeń.

Wartość grantu: 88 510,00 PLN

5c24a7-poznaj-polske1.webp

 

Przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Powiat Lubliniecki otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 5000,00 zł na realizację wycieczki szkolnej dla uczniów szkoły ponadpodstawowej. W drugiej edycji programu „Poznaj Polskę” w 2022 r. zostały zaproponowane uczniom i nauczycielom wycieczki w ramach następujących, priorytetowych obszarów edukacyjnych: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5.000 zł, dwudniowe do kwoty 10.000 zł i trzydniowe do kwoty 15.000 zł a 20% stanowi finansowy wkład własny. Do drugiej edycji w 2022 r. zakwalifikowała się propozycja wycieczki Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu, obejmujące Kopiec Kościuszki z otoczeniem oraz Zamek Królewski na Wawelu. Wycieczka odbyła się w listopadzie 2022 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 973,00 zł.

5c24a7-poznaj-polske1.webp

 

Przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Powiat Lubliniecki otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 9 338,00 zł na realizację wycieczek szkolnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W drugiej edycji programu „Poznaj Polskę” zostały zaproponowane uczniom i nauczycielom wycieczki w ramach następujących, priorytetowych obszarów edukacyjnych: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5.000 zł, dwudniowe do kwoty 10.000 zł i trzydniowe do kwoty 15.000 zł a 20% stanowi finansowy wkład własny. Do tegorocznej edycji zakwalifikowały się propozycje dwóch wycieczek z Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu, obejmujące obszary „Śladami Polskiego Państwa Podziemnego” oraz „Kultura i dziedzictwo narodowe”. Wycieczki będą organizowane w terminie do 24.06.2022 r. Całkowita wartość zadania wynosi 15 443,00 zł.

 

Powiat Lubliniecki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”

Oś priorytetowa: V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wartość dofinansowania: 228 327 zł

Powiat Lubliniecki pozyskał grant na wsparcie rozwoju cyfrowego starostwa oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dzięki konkursowi „Cyfrowy Powiat”, którego środki pochodzą z Funduszy Europejskich, samorząd planuje zakup 48 stacji roboczych. Wymiana przestarzałych technologicznie zestawów komputerowych na nowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem wpłynie zarówno na wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, jak i na rozwój cyfrowy, umożliwiający progresywny sposób obsługi interesantów, pozwalając na wykorzystanie wszelkich innowacyjnych rozwiązań i narzędzi.

c1c6a7-nprcz-logotyp-podstawowy-rgb.webp067553-nprcz-belka-men-kolor-rgb.webp

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 jest programem wieloletnim, którego rolą jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa Polaków.

Priorytet 3 NPRCz 2.0. został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących m.in. placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie z §  11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” wojewoda podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

Decyzją Wojewody Śląskiego Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Lublińcu uzyskała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych, na uzupełnienie lektur oraz serii czytelniczych. Ponadto w ramach programu planuje się zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej.

W ramach Programu będą realizowane działania mające na celu wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród młodzieży. 

Całość zadania wyniesie 15 000,00 zł. Wkład własny Powiatu Lublinieckiego to 3 000,00 zł.

b099b9-efrr_poziom_kolor.webp

Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość całkowita: 1.543.861,56 zł
Koszty kwalifikowane: 1 347 755,54 zł
Dofinansowanie UE: 1 145 592,21 zł
Okres realizacji: od 2018-06-13 do 2023-08-31

Projekt dot. termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach jednostce organizacyjnej Powiatu Lublinieckiego.

Termomodernizacja poszczególnych budynków zostanie wykonana w zakresach:

 1. Budynek szkolny z kotłownią – remont pomieszczenia kotłowni, wymiana instalacji c.o. z instalacją gazowego źródła ciepła, montaż instalacji elektrycznych na potrzeby kotłowni, docieplenie ścian, stropu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 2. Budynek mieszkalny - wymiana instalacji c.o. wraz z instalacją gazowego źródła ciepła.
 3. Internat mały - remont pomieszczenia kotłowni, wymiana instalacji c.o. wraz z instalacją gazowego źródła ciepła, montaż instalacji elektrycznych na potrzeby kotłowni, docieplenie ścian, stropu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Cel główny projektu: wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Lublinieckim: budynku szkolnego, budynku mieszkalnego oraz internatu małego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach oraz poprawa jakości powietrza w Powiecie Lublinieckim poprzez termomodernizację ww. obiektów oraz wymianę źródeł ciepła z węglowych na gazowe wraz z usprawnieniem systemu centralnego ogrzewania.

Wskaźniki projektu:

 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji (1415,05 m2),
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika 219,555 CO2),
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (3 szt.),
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (3 szt.),
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (2019,8 GJ/rok),
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu (2019,8 GJ/rok),
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (617159,82 kWh/rok),
 • Stopień redukcji PM 10 (0,535 tony/rok),
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu (2019,8 GJ/rok).
b099b9-efrr_poziom_kolor.webp

Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim - poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT

Projekt dofinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość całkowita: 4 216 853,35 zł
Koszty kwalifikowane: 4 119 406,68 zł
Dofinansowanie UE: 3 501 495,68 zł

Okres realizacji: od 2016-11-14 do 2022-10-31

Projekt dotyczy obiektów:

 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Herby, ul. Lubliniecka 10/12
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, Lubliniec, ul. ks. płk. J. Szymały 3
 3. Zespół Szkół Zawodowych, Lubliniec, ul. Klonowa 10
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Lubliniec, ul. Pawła Stalmacha 90

Podstawowym celem projektu jest wzrost potencjału edukacyjnego Powiatu Lublinieckiego poprzez dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb rynku pracy, pracodawców oraz zdefiniowanych zawodów deficytowych.

Cel ten wpisuje się w cel działania 12.2 czyli wzrost potencjału Województwa Śląskiego w kontekście zróżnicowania demograficznego, potrzeb rynku pracy oraz rozwoju kreatywności młodzieży w regionie. Realizacja projektu prowadzi do poprawy warunków kształcenia zawodowego wraz z dostosowaniem do potrzeb rynku pracy i specjalizacji regionalnych.

W ramach projektu dobudowano skrzydło oraz zmodernizowano część sal w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, zaadaptowano część pomieszczeń na pracownie dydaktyczne w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu oraz zaadaptowano pomieszczenie na pracownię dydaktyczną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach. Wyposażono także w sprzęty kilkanaście pracowni zawodowych w ww. szkołach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu.

Wskaźniki projektu:

 • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (264 osoby)
 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (4 szt.)
b099b9-efrr_poziom_kolor.webp

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość całkowita: 10 452 638,73 zł
Koszty kwalifikowane: 10 109 270,65 zł
Dofinansowanie UE: 8 592 880, 05 zł

Okres realizacji: od 2015-09-07 - 2023-06-30

Projekt dotyczy termomodernizacji 6 obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Lublinieckim, w tym:

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Stalmacha 90
 2. Dom Pomocy Społecznej, ul. Kochcicka 14
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Stalmacha 90 (internat chłopców, szkoła podstawowa, szkoła zawodowa)
 4. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. 74 GPP 2A
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, ul. ks. płk. Szymały 3
 6. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Klonowa 10

Termomodernizacja w zależności od budynku dotyczy:

 • uszczelnienia przegród zewnętrznych,
 • usprawnienia systemu c.o.
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Lublinieckim oraz poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń w postaci CO2 i pyłów.

W obszarze oddziaływania projektu zostaną osiągnięte następujące cele:

 • obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej w budynkach użyteczności,
 • zwiększenie komfortu zamieszkania i wypoczynku w Powiecie Lublinieckim, poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego w skutek zmniejszenia produkcji energii cieplnej,
 • zwiększenie atrakcyjności Powiatu Lublinieckiego, jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i inwestowania, poprzez poprawę czystości powietrza.

Wskaźniki projektu:

 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji (17 745 m2)
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika 493,34 CO2)
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (11 szt.)
6a2db8-zalacznik_nr_2_projekt_tablicy_informacyjnej.jpg

Nazwa inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych 2348 s (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349 s (ul. Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu"

Powiat Lubliniecki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Powiat Lubliniecki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

eb63b5-dofinansowanie2020.jpg

Nazwa inwestycji: "Dostawa nowego ambulansu medycznego oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Lublińcu, przeznaczonego do walki z Covid-19"

eb63b5-dofinansowanie2020.jpg

Nazwa inwestycji: Powiat Lubliniecki współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Celem projektu jest: A) wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID – 19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt, B) dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Dofinansowanie projektu dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. św. Rafała Kalinowskiego: 64 971,23 zł

37997a-plakat_informacyjny_kochcicka.jpg

Nazwa inwestycji: Powiat Lubliniecki współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Celem projektu jest: A) wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID – 19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt, B) dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Dofinansowanie projektu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej 14 w Lublińcu: 23 591,89 zł

37997a-plakat_informacyjny_kochcicka.jpg

Przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Powiat Lubliniecki otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 18 652,00 zł na realizację wycieczek szkolnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W pilotażowej edycji programu „Poznaj Polskę” zostały zaproponowane uczniom i nauczycielom wycieczki w ramach 4 obszarów edukacyjnych tj.: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągniecia polskiej nauki. W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5.000 zł, dwudniowe do kwoty 10.000 zł i trzydniowe do kwoty 15.000 zł a 20% stanowi finansowy wkład własny.  Dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki składali wnioski do organu prowadzącego a organ prowadzący składał wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do dofinansowania zakwalifikowały się dwie szkoły z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu tj. II Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 2. Wycieczki organizowane były w terminie do 15.12.2021 r. Całkowita wartość zadania wynosi 27 675,00 zł.

37997a-plakat_informacyjny_kochcicka.jpg

Przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Powiat Lubliniecki otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 9 338,00 zł na realizację wycieczek szkolnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W drugiej edycji programu „Poznaj Polskę” zostały zaproponowane uczniom i nauczycielom wycieczki w ramach następujących, priorytetowych obszarów edukacyjnych: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5.000 zł, dwudniowe do kwoty 10.000 zł i trzydniowe do kwoty 15.000 zł a 20% stanowi finansowy wkład własny. Do tegorocznej edycji zakwalifikowały się propozycje dwóch wycieczek z Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu, obejmujące obszary „Śladami Polskiego Państwa Podziemnego” oraz „Kultura i dziedzictwo narodowe”. Wycieczki będą organizowane w terminie do 24.06.2022 r. Całkowita wartość zadania wynosi 15 443,00 zł.

Utworzony: Piątek 29 maja 2015 08:37:10 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 38008

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu