ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Fundusze zewnętrzne

Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim - poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego

Powiat Lubliniecki realizuje projekt unijny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 12.2.1 (Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT).

Okres realizacji projektu: 14.11.2016 – 30.01.2021.

Wartość projektu: 4 389 123,10 zł

Wartość dofinansowania z UE: 3 578 944,42 zł

Priorytet / Działanie / Poddziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: XII - Infrastruktura edukacyjna, dla działania 12.2 - Infrastruktura kształcenia zawodowego, dla poddziałania 12.2.1 - Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT.

Projekt polega na dobudowaniu, wyremontowaniu i doposażeniu pracowni dydaktycznych do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. W ramach projektu przygotowane zostaną pracownie m. in.: informatyki, hotelarstwa, mechaniki, technologii teleinformatycznych, gastronomiczne, automatyki. Projekt obejmie swoim działaniem następujące szkoły:

 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Herby, ul. Lubliniecka 10/12;
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych, Lubliniec, ul. Ks. płk. J. Szymały 3;
 3. Zespół Szkół Zawodowych, Lubliniec, ul. Klonowa 10;
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Lubliniec, ul. Pawła Stalmacha 90.

Podstawowym celem projektu jest wzrost potencjału edukacyjnego Powiatu Lublinieckiego poprzez dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb rynku pracy, pracodawców oraz zdefiniowanych zawodów deficytowych.

Cel ten wpisuje się w cel działania 12.2 czyli wzrost potencjału Województwa Śląskiego w kontekście zróżnicowania demograficznego, potrzeb rynku pracy oraz rozwoju kreatywności młodzieży w regionie. Realizacja projektu prowadzi do poprawy warunków kształcenia zawodowego wraz z dostosowaniem do potrzeb rynku pracy i specjalizacji regionalnych.

Dotychczas w ramach projektu dobudowano skrzydło oraz zmodernizowano część sal w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych oraz zaadaptowano część pomieszczeń na pracownie dydaktyczne w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Lublinieckiego

Powiat Lubliniecki realizuje projekt unijny dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Okres realizacji projektu: 07.09.2015r. – 31.12.2022r.

Wartość projektu: 10 685 244,60 zł

Wartość dofinansowania z UE: 8 881 514,12 zł

Priorytet / Działanie / Poddziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: IV - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Projekt dotyczy termomodernizacji 7 obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Lublinieckim:

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Stalmacha 90 (były internat dziewcząt SOS-W)
 2. Powiatowe Centrum Usług Społecznych, ul. Sobieskiego 9
 3. Dom Pomocy Społecznej, ul. Kochcicka 14
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Stalmacha 90 (internat chłopców, szkoła podstawowa, szkoła zawodowa)
 5. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. 74 GPP 2A
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, ul. ks. płk. Szymały 3
 7. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Klonowa 10

Termomodernizacja w zależności od budynku dotyczy:

 • uszczelnienia przegród zewnętrznych,
 • usprawnienia systemu c.o.
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Lublinieckim: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Powiatowego Centrum Usług Społecznych, Domu Pomocy Społecznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Zespołu Szkół

Ogólnokształcąco-Technicznych i Zespołu Szkół Zawodowych oraz poprawa jakości powietrza w Powiecie Lublinieckim poprzez termomodernizację ww. obiektów oraz ograniczenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń w postaci CO2 i pyłów.

6a2db8-zalacznik_nr_2_projekt_tablicy_informacyjnej.jpg

Nazwa inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych 2348 s (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349 s (ul. Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu"

Powiat Lubliniecki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Powiat Lubliniecki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

eb63b5-dofinansowanie2020.jpg

Nazwa inwestycji: "Dostawa nowego ambulansu medycznego oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Lublińcu, przeznaczonego do walki z Covid-19"

eb63b5-dofinansowanie2020.jpg

Nazwa inwestycji: Powiat Lubliniecki współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Celem projektu jest: A) wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID – 19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt, B) dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Dofinansowanie projektu dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. św. Rafała Kalinowskiego: 64 971,23 zł

37997a-plakat_informacyjny_kochcicka.jpg

Nazwa inwestycji: Powiat Lubliniecki współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Celem projektu jest: A) wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID – 19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt, B) dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Dofinansowanie projektu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej 14 w Lublińcu: 23 591,89 zł

37997a-plakat_informacyjny_kochcicka.jpg

Przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Powiat Lubliniecki otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 18 652,00 zł na realizację wycieczek szkolnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W pilotażowej edycji programu „Poznaj Polskę” zostały zaproponowane uczniom i nauczycielom wycieczki w ramach 4 obszarów edukacyjnych tj.: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągniecia polskiej nauki. W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5.000 zł, dwudniowe do kwoty 10.000 zł i trzydniowe do kwoty 15.000 zł a 20% stanowi finansowy wkład własny.  Dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki składali wnioski do organu prowadzącego a organ prowadzący składał wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do dofinansowania zakwalifikowały się dwie szkoły z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu tj. II Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 2. Wycieczki organizowane były w terminie do 15.12.2021 r. Całkowita wartość zadania wynosi 27 675,00 zł.

Utworzony: Piątek 29 maja 2015 08:37:10 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 34605

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu