Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

WYDZIAŁ ORGANIZACJI

Naczelnik:
Imię i nazwisko Telefon Zakres spraw E-mail Pokój
Kandzia Izabela (34) 35 10 513 24
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon Zakres spraw E-mail Pokój
Bąk Katarzyna (34) 35 10 519 wor@lubliniec.starostwo.gov.pl24
Piecuch Anna (Powiatowy Rzecznik Konsumentów) (34) 350 60 10 rzk@lubliniec.starostwo.gov.pl19*
Srokosz Michał (34) 35 10 534 24
Sulewska Mirosława (34) 35 10 530 m.sulewska@lubliniec.starostwo.gov.pl27a
Tomanek Karolina (34) 35 10 519 wor@lubliniec.starostwo.gov.pl24
Wojciuszkiewicz-Kopyto Alicja (34) 350 63 46 13*
Zowada Urszula (34) 350 60 10 19*
Legenda: * budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych (PCUS): 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
Karty usług:

Komórka realizuje zadania w zakresie:

  1. Do zadań Wydziału Organizacji należy w szczególności:
   1. Prowadzenie spraw organizacyjnych i funkcjonowania starostwa, w tym:
    1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania starostwa.
    2. Zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli.
    3. Opracowanie projektu statutu starostwa oraz jego nowelizacji.
    4. Opracowanie projektów: Regulaminu Organizacyjnego, aktów prawnych zarządu oraz starosty oraz kontrola ich realizacji.
    5. Prowadzenie rejestrów: pieczęci urzędowych, skarg i wniosków wpływających do starostwa, umów i porozumień.
    6. Dokonywanie zakupów towarów i usług na bieżące potrzeby starostwa.
    7. Zapewnienie czystości i estetyki biur starostwa i budynków administrowanych przez starostwo, w tym nadzór nad pracownikami gospodarczymi.
    8. Sporządzanie zapotrzebowania na materiały biurowe, inne materiały oraz wyposażenie niezbędne do pracy starostwa.
    9. Zaopatrzenie starostwa w materiały biurowe, druki, meble, środki czystości, sprzęt biurowy, pozostałe wyposażenie.
    10. Dokonywanie rozdziału materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów oraz wyposażenia niezbędnego do pracy starostwa pomiędzy poszczególne wydziały oraz referaty.
    11. Dokonywanie zakupów i prenumeraty czasopism, książek, wydawnictw itp.
    12. Planowanie wydatków związanych z prowadzeniem procesu zaopatrzenia, dokonywanie uzgodnień w tym zakresie.
    13. Zamawianie, prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych, nagłówkowych i imiennych oraz ich bieżąca likwidacja i wymiana.
    14. Prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych.
    15. Zabezpieczenie informacji wizualnej dla petentów.
    16. Pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów, o których mowa w rozdz. II niniejszego paragrafu.
   1. Zarządzanie budynkami administrowanymi przez starostwo, w tym:
    1. Zaopatrzenie budynków administrowanych przez starostwo w media (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, odpady) w tym opracowywanie umów z dostawcami tych usług oraz bieżąca kontrola ich wykonania.
    2. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczaniem i ochroną budynków administrowanych przez Starostwo.
    3. Bieżąca konserwacja i naprawy, w celu utrzymania instalacji i urządzeń w budynku w stanie stałej sprawności technicznej.
    4. Nadzór nad wymaganym serwisem gwarancyjnym urządzeń i instalacji znajdujących się w budynku.
    5. Okresowe przeglądy stanu technicznego budynku, instalacji i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
    6. Prowadzenie inwestycji, remontów budynków administrowanych przez Starostwo.
    7. Organizowanie pracy służb wykonujących prace porządkowo – konserwatorskie w pomieszczeniach i na posesjach budynków administrowanych przez starostwo.
   2. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie określonym odrębnymi przepisami, a w szczególności koordynacja prac związanych z powołaniem Rady Rynku Pracy.
  2. W wydziale tworzy się stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów, podległe bezpośrednio staroście. Do zadań osoby zajmującej stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
   1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
   2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
   3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
   4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
   • W wydziale tworzy się stanowisko audytora wewnętrznego podległe bezpośrednio staroście. Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności:
    1. Prowadzenie audytu w wydziałach, referatach i powiatowych jednostkach organizacyjnych poprzez:
     1. badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu,
     2. ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli wewnętrznej oraz ocenę przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków,
     3. identyfikację i analizę ryzyka związanego z działalnością Powiatu Lublinieckiego oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem,
     4. opracowanie rocznego planu audytu,
     5. przygotowanie programów zadań audytorowych oraz przeprowadzenie tych zadań w wydziałach i powiatowych jednostkach organizacyjnych,
     6. opracowywanie sprawozdań z wykonanych zadań audytorowych.
   • W wydziale tworzy się stanowisko ds. prawnych, podległe bezpośrednio staroście.
    Do zadań osoby zajmującej stanowisko ds. prawnych należy obsługa prawna starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w szczególności:
    1. Opracowywanie projektów aktów prawnych rady, zarządu i starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym.
    2. Sporządzanie opinii prawnych.
    3. Udzielanie porad i konsultacji prawnych.
    4. Opiniowanie projektów umów i porozumień.
    5. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat i ich opiniowanie.
    6. Wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących działania organów powiatu.
    7. Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.
    8. Dokonywanie kwalifikacji pism noszących znamiona skargi lub wniosku, celem rejestracji i przekazania do załatwienia merytorycznie właściwemu wydziałowi lub komórce organizacyjnej starostwa.
    9. Prowadzenie całości akt spraw i dokumentacji związanej z toczącym się postępowaniem sądowym, do momentu przekazania do archiwum zakładowego.
    10. Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania starostwa.
    11. Wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami ustawy o radcach prawnych.

  Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2018 roku

  Opublikował/a:
  Mirosław Włodarczyk
  Kategoria:
  Wydział
  Dodano: 14:34:12
  Wtorek 26 maja 2015
  Link publikacji:
  Link
  e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
  strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
  telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
  STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
  ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
  woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348