Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Naczelnik:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Trybus Halina (34) 350 61 17 h.trybus@lubliniec.starostwo.gov.pl5d*
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Jarkiewicz Janusz (34) 350 61 07 wso@lubliniec.starostwo.gov.pl5g*
Kontny Brygida (34) 350 61 24 wso@lubliniec.starostwo.gov.pl5h*
Malcher Sabina (34) 350 61 24 wso@lubliniec.starostwo.gov.pl5h*
Legenda: * budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych (PCUS): 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
Karty usług:

Komórka realizuje zadania w zakresie:

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw obywatelskich:
  1. Odbieranie ustnego oświadczenia ostatniej woli w obecności starosty lub sekretarza.
  2. Prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji na sprowadzanie zwłok z zagranicy.
  3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń funkcjonujących na terenie powiatu z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
  4. Prowadzenie ewidencji fundacji działających na terenie powiatu.
  5. Kierowanie do pracy inwalidy wojennego oraz wyrażanie zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym.
  6. Prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem zgonu i określaniem jego przyczyny na obszarze powiatu .
  7. Prowadzenie spraw związanych z rzeczami znalezionymi.
 2. W zakresie obrony cywilnej:
  1. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie powiatu.
  2. Opracowanie i aktualizacja powiatowego planu obrony cywilnej oraz opiniowanie gminnych planów obrony cywilnej.
  3. Opracowywanie i aktualizacja planów działania oraz uzgadnianie gminnych planów działania.
  4. Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej.
  5. Organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej.
  6. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.
  7. Tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.
  8. Przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze.
  9. Planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności.
  10. Planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem.
  11. Planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem, w tym opracowywanie i aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej.
  12. Wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy.
  13. Integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
  14. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej.
  15. Inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej.
  16. Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.
  17. Zapewnianie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.
  18. Opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej.
  19. Opracowanie informacji dotyczących realizowanych zadań.
  20. Współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań.
  21. Kontrola przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych.
  22. Ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
  23. Opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej.
  24. Organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę                w obronie cywilnej.
  25. Przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.
  26. Opracowanie i uzgadnianie rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie obrony cywilnej.
  27. Kontrola przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w stosunku do gmin powiatu lublinieckiego.
  28. Prowadzenie ewidencji zasobów budownictwa ochronnego w powiecie.
  29. Gospodarowanie kartami przydziału do formacji obrony cywilnej.
  30. Gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej w powiecie.
  31. Prowadzenie bazy danych sił i środków szefa obrony cywilnej powiatu.
  32. Obsługa organizacyjna starosty jako szefa obrony cywilnej powiatu.
 3. W zakresie spraw obronnych:
  1. przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:
   1. Udział w pracach powiatowej komisji lekarskiej w charakterze sekretarza.
  1. Organizowanie doręczenia kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
  2. Realizacja zadań obronnych, w tym współdziałanie ze służbami wojewody przy wykonywaniu zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:
   1. Opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania powiatu.
   2. Prowadzenie dokumentacji punktu HNS.
   3. Opracowanie i aktualizacja planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu na potrzeby obronne państwa.
   4. Przygotowanie i organizacja szkoleń oraz ćwiczeń obronnych.
   5. Przygotowanie głównego stanowiska kierowania starosty lublinieckiego w stałej siedzibie oraz zapasowym miejscu pracy.
   6. Organizacja i przygotowanie stałego dyżuru.
   7. Kontrola realizacji nałożonych zadań obronnych w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych.
  1. Wnioskowanie o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na cele realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej, zwalczania klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz likwidacji ich skutków.
  2. Prowadzenie spraw związanych z wnioskami o nadanie odznaczeń z zakresu obronności.
  3. Prowadzenie spraw związanych z wytypowaniem podmiotów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
 4. W zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu.
  2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, a w tym:
   1. Opracowanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego oraz jego aktualizacja.
   2. Realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego.
   3. Wydawanie organom gminy zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.
   4. Opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia staroście gminnych planów zarządzania kryzysowego.
  3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego.
  4. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu.
  5. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
  6. Współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
  7. Organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
  8. Gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze powiatu.
  9. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu.
  10. Dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz wojewody.
  11. Współpraca z gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego oraz z wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego.
  12. Planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego.
  13. Zapewnienie funkcjonowania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac, a także ustalanie składu, organizacji oraz trybu jego pracy.
  14. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze poszukiwawcze i humanitarne.
  15. Określenie organizacji, siedziby oraz trybu pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, w tym całodobowego alarmowania członków powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz zapewnienia całodobowego obiegu informacji o sytuacjach kryzysowych.
  16. Dokumentowanie działań podejmowanych przez powiatowe centrum zarządzania kryzysowego.
  17. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.
  18. Inicjowanie działań związanych z wyposażeniem i utrzymaniem powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.
  19. Przygotowanie materiałów do oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
  20. Przygotowanie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią.
  21. Przygotowanie informacji dot. ogłoszenia bądź odwołania alarmu przeciwpowodziowego na obszarze powiatu.
 5. W zakresie bezpieczeństwa publicznego:
  1.  Współdziałanie z organami policji w zakresie wykonywania zadań ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  2. Przygotowanie dla starosty opinii dotyczących powołania i odwołania komendantów powiatowych policji oraz państwowej straży pożarnej.
  3. Przygotowanie dla rady powiatu propozycji do uchwał o istotnych dla powiatu zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa pożarowego.
  4. Opracowanie i aktualizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz nadzór nad jego realizacją.
  5. Obsługa kancelaryjno - biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 6. W zakresie ochrony informacji niejawnych:
  1. Przyjmowanie, rejestrowanie, przekazywanie oraz wysyłanie dokumentów i materiałów niejawnych.
  2. Prowadzenie rejestrów, dzienników ewidencyjnych, książek, teczek i wykazów informacji niejawnych.
  3. Udostępnianie, wydawanie i egzekwowanie zwrotu dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne.
  4. Oznaczanie materiałów niejawnych, umieszczanie na nich klauzul tajności, a także zmian nadanej klauzuli tajności.
 7. W zakresie spraw związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej:
  1. Organizowanie utworzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  2. Wykonywanie czynności niezbędnych do zawarcia umów na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego związanych z okręgową radą adwokacką , radą okręgowej izby radców prawnych adwokatami , radcami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi.
  3. Opracowywanie informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla wojewody , właściwego ministra i innych podmiotów .
  4. Sporządzanie i aktualizacja listy jednostek poradnictwa obywatelskiego. 
  5. Obsługa zgłoszeń związanych z umawianiem terminów wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego .
  6. Analiza opinii osób uprawnionych o udzielenie pomocy i przekazywanie wniosków do okręgowej rady adwokackiej , rady okręgowej izby radców prawnych, organizacji pozarządowych .
  7. Rozliczanie pod względem merytorycznym dotacji przekazanej powiatowi na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej .
  8. Opracowywanie informacji o możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej  , nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego , a w tym mediacji.
 1. W wydziale tworzy się stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, podległe bezpośrednio staroście. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
  1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
  2. Zapewnienie wspólnie z informatykami ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne.
  3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
  4. Kontrola informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa co najmniej raz na 3 lata kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
  5. Opracowanie i aktualizowanie wymagającego akceptacji starosty, planu ochrony informacji niejawnych starostwa, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, a także nadzorowanie jego realizacji.
  6. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
  7. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
  8. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
  9. Przekazywanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
  10. Zawiadamianie starosty o przypadkach naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczania jego negatywnych skutków. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” niezwłoczne zawiadamianie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
  11. Przygotowanie dla starosty materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” dla pracowników starostwa i kierowników podległych jednostek organizacyjnych.
  12. Opracowanie i przedstawianie staroście do zatwierdzenia dokumentacji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych jednostkach organizacyjnych oraz dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub ich utratą.
  13. Opracowanie i przedstawienie staroście do zatwierdzenia instrukcji dotyczących sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
  14. Opracowanie wspólnie z informatykami i przedstawianie staroście do zatwierdzenia  dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.
  15. Przygotowanie i przedstawianie staroście projektów zarządzeń regulujących zagadnienia ochrony informacji niejawnych.

  Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:29:12
Wtorek 26 maja 2015
Link publikacji:
Link
Facebook Powiat Lubliniecki OfficialRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoDziałki na sprzedażInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoPomoc w walce z koronawirusemE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348