Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

REFERAT DS. OSOBOWYCH

Kierownik:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Cichowska-Kruz Danuta (34) 35 10 522 zo@lubliniec.starostwo.gov.pl25
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Bogacka Monika (34) 35 10 522 25
Szałkowska Ewa (34) 35 10 534 24
Legenda: * budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych (PCUS): 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
Karty usług:

Komórka realizuje zadania w zakresie:

Do zadań Referatu ds. Osobowych należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym:
  1. Prowadzenie akt osobowych i ich aktualizacja.
  2. Prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
  3. Prowadzenie spraw dotyczących urlopów wypoczynkowych, wychowawczych, bezpłatnych, okolicznościowych, szkoleniowych oraz innych zwolnień z pracy.
  4. Prowadzenie kart ewidencji obecności w pracy.
  5. Sporządzanie grafiku dyżurów dozorców, z uwzględnieniem zastępstwa na czas nieobecności w pracy.
  6. Ustalanie okresów zatrudnienia uprawniających do dodatku z tytułu wysługi lat oraz nagród jubileuszowych.
  7. Przygotowywanie dokumentacji rentowej i emerytalnej.
  8. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem legitymacji ubezpieczeniowych. dokonywanie wpisów w tych legitymacjach.
  9. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia w starostwie.
  10. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
  11. Prowadzenie spraw wojskowych pracowników.
  12. Opracowanie projektów Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania.
  13. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników starostwa.
  14. Prowadzenie spraw związanych z karami porządkowymi oraz nagrodami i wyróżnieniami.
  15. Rejestrowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi.
  16. Prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych pracowników starostwa.
  17. Prowadzenie rejestrów: upoważnień do załatwiania spraw w imieniu starosty przez pracowników starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, pełnomocnictw.
  18. Dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Lublińcu w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych oraz oświadczeń majątkowych złożonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu lublinieckiego.
  19. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lublińcu i przeprowadzanie procedury rekrutacyjnej.
  20. Przygotowywanie wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych, wniosków o zorganizowanie robót publicznych w Starostwie Powiatowym w Lublińcu oraz prowadzenie dokumentacji w powyższym zakresie.
  21. Prowadzenie spraw dotyczących realizacji praktyk zawodowych przez uczniów oraz studentów.
  22. Przygotowywanie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:34:29
Wtorek 26 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348