ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Decyzja w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego

14 lutego 20242 min.57

Decyzja w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego

Na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f i 4g art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm.), art. 130 ust. 2, art. 132 ust. 1, 1a, 2, 3, 3a, art.133 ustawy  z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z decyzją Starosty Lublinieckiego nr 1/2019 , znak sprawy nr WB.6740.1.1.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie ulicy Korfantego w Boronowie

5 lutego 20241 min.39

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie ulicy Korfantego w Boronowie

Na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f i 4g art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm. ), art. 130 ust. 2, art. 132 ust. 1, 1a, 2, 3, 3a, art. 133 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.344 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z decyzją Starosty Lublinieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na :  Rozbudowie ulicy Korfantego w Boronowie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja IX Ogólnopolskiego Maratonu Pływackiego OTYLIADA na krytej pływalni w Herbach

31 stycznia 20241 min.22

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja IX Ogólnopolskiego Maratonu Pływackiego OTYLIADA na krytej pływalni w Herbach

W dniu 29 stycznia 2024 r. do Zarządu Powiatu w Lublińcu wpłynęła oferta złożona przez Pływacki Klub Sportowy „ORKA” Herby na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja IX Ogólnopolskiego Maratonu Pływackiego OTYLIADA na krytej pływalni w Herbach.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz na stronie internetowej: www.lubliniec.starostwo.gov.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j. z dn. 27.03.2023 r.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lublińcu w kancelarii ogólnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja@lubliniec.starostwo.gov.pl oraz listownie na adres Starostwo Powiatowe w Lublińcu ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec do dnia 7 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2023 roku

16 października 20231 min.70

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2023 roku

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do  zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2023 roku. Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwo Powiatowe, Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec lub drogą mailową na adres wrsz@lubliniec.starostwo.gov.pl do dnia 31 października 2023 roku.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Edukacja diabetologiczna chorych na cukrzycę i ich rodzin

12 października 20231 min.28

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Edukacja diabetologiczna chorych na cukrzycę i ich rodzin

W dniu 4 października 2023 r. do Zarządu Powiatu w Lublińcu wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Lublińcu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Edukacja diabetologiczna chorych na cukrzycę i ich rodzin. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz na stronie internetowej: www.lubliniec.starostwo.gov.pl.

Konsultacje społeczne projektu programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

5 października 20231 min.127

Konsultacje społeczne projektu programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu lublinieckiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Projekt programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 wraz z formularzem zgłaszania opinii, uwag, propozycji dostępny jest na stronie starostwa www.starostwo.lubliniec.gov.pl, na stronie BIP starostwa w zakładce: ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty oraz w siedzibie starostwa  na tablicy ogłoszeń.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 6 października 2023 roku do 20 października 2023 roku.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Badania radiowęglowe próbek organicznych z badań wykopaliskowych grodziska w Woźnikach, pow. Lubliniecki

26 września 20231 min.236

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Badania radiowęglowe próbek organicznych z badań wykopaliskowych grodziska w Woźnikach, pow. Lubliniecki

W dniu 22 września 2023 r. do Zarządu Powiatu w Lublińcu wpłynęła oferta złożona przez Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego pn. Badania radiowęglowe próbek organicznych z badań wykopaliskowych grodziska w Woźnikach, pow. lubliniecki. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz na stronie internetowej: www.lubliniec.starostwo.gov.pl.

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu