Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

WYDZIAŁ EDUKACJI

Zastępca Naczelnika:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Kucharczyk Rafał (34) 35 10 517, 574 009 525, 574 555 674 we@lubliniec.starostwo.gov.pl16
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Kowalik Aleksandra (34) 35 10 517, 574 009 525, 574 555 674 we@lubliniec.starostwo.gov.pl16
Machnik Marzena (34) 35 10 517, 574 009 525, 574 555 674 we@lubliniec.starostwo.gov.pl16
Legenda: * budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych (PCUS): 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
Karty usług:

Komórka realizuje zadania w zakresie:

Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:

 1. Realizowanie zadań związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych powiatowych jednostek oświatowych, w tym szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 2. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością organizacyjną publicznych powiatowych szkół i placówek oświatowych.
 3. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem i organizacją publicznych powiatowych szkół i placówek oświatowych, w tym w szczególności:
  1. Opracowywanie propozycji dotyczących zmian strukturalnych w systemie oświaty powiatu.
  2. Przygotowywanie corocznie planów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
  3. Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.
  4. Organizowanie kształcenia uczniów klas wielozadaniowych szkół branżowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 1. Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu lublinieckiego.
 2. Prowadzenie spraw w zakresie nadawania nauczycielom kontraktowym stopnia nauczyciela mianowanego.
 3. Realizowanie zadań związanych z założeniem szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.
 4. Wykonywanie czynności związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych.
 5. Przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub fizyczną.
 6. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 7. Określanie wysokości dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną .
 8. Rozliczanie dotacji udzielonych szkołom publicznym i niepublicznym nie prowadzonym przez powiat.
 9. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora powiatowej jednostki oświatowej.
 11. Przygotowywanie odpowiednich dokumentów związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły i placówki lub z odwołaniem  z tego stanowiska.
 12. Przygotowanie projektów opinii dotyczących powierzenia przez dyrektora szkoły i placówki stanowisk wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych .
 13. Wykonywanie czynności związanych z procesem dokonywania oceny pracy dyrektora powiatowych jednostek oświatowych oraz nauczycieli, którym powierzono czasowo pełnienie obowiązków dyrektora.
 14. Przygotowywanie wniosków o przyznanie odznaczeń i orderów państwowych oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty dyrektorom powiatowych jednostek oświatowych – wytypowanym przez Starostę Lublinieckiego – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i wychowania.
 15. Sporządzanie zestawienia wniosków złożonych do Starostwa Powiatowego w Lublińcu o przyznanie Nagrody Starosty Lublinieckiego nauczycielom zatrudnionym w powiatowych jednostkach oświatowych za osiągnięcia w zakresie edukacji i wychowania.
 16. Prowadzenie spraw w zakresie kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego do szkół specjalnych.
 17. Sporządzanie analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 18. Dokonywanie analizy materiałów z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących naliczania subwencji oświatowej.
 19. Przygotowywanie wniosków o zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy oświatowej.
 20. Opracowywanie na każdy rok budżetowy projektu planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli, uwzględniając wnioski dyrektorów podległych szkół i placówek oświatowych.
 21. Dokonywanie analizy wniosków nauczycieli ubiegających się o udzielenie świadczenia na pomoc zdrowotną oraz przygotowywanie propozycji rozdysponowania środków zaplanowanych w budżecie powiatu na pomoc zdrowotną.
 22. Sporządzanie sprawozdań z zakresu edukacji i wychowania.
 23. Prowadzenie bazy danych oświatowych SIO na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej .
 24. Prowadzenie działań kontrolnych w zakresie danych w systemie informacji oświatowej przekazywanych przez szkoły i placówki.
 25. Przygotowywanie – na podstawie wytycznych Zarządu Powiatu – projektów aktów prawa miejscowego dotyczących w szczególności:
  1. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubliniecki oraz jego uzgadnianie z właściwymi podmiotami.
  2. Wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
  3. Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zwolnienie z obowiązku realizacji tych zajęć.
  4. Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w ustawie „Karta Nauczyciela”, nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
  5. Rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  6. Określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
 1. Przygotowywanie dokumentów związanych z:
  1. Przyznawaniem Nagrody Starosty Lublinieckiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lubliniecki.
  2. Ustalaniem – w porozumieniu z dyrektorem prowadzącym kształcenie zawodowe – zawodów, w których kształcić będzie szkoła .
  3. Zwalnianiem nauczycieli od obowiązku zwrotu w całości lub w części jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie.
  4. Zawieraniem porozumień z zakresu powierzania jednostkom samorządu terytorialnego zadań oświatowych powiatu.
  5. Podział środków – przeznaczonych w budżecie powiatu na stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat – na powiatowe jednostki oświatowe.
 1. Przygotowywanie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, stosownych pism, wystąpień i wniosków o opinie, zgodę lub uzgodnienia w sprawach dotyczących edukacji i wychowania.
 2. Prowadzenie, w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, stosownych uzgodnień i konsultacji z innymi organami i podmiotami nadzorującymi działalność powiatowych szkół i placówek.
 3. Przygotowywanie innych dokumentów, projektów aktów i pism wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących edukacji i wychowania oraz podejmowanie, na podstawie obowiązujących przepisów, innych czynności i działań w sprawach dotyczących edukacji i wychowania.
 4. Przedstawianie Zarządowi Powiatu opinii dotyczących wniosków – zgłaszanych przez szkoły i placówki oświatowe – w sprawach związanych z ich działaniem.
 5. Współdziałanie ze Śląskim Kuratorem Oświaty, Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną, jednostkami samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami oraz innymi urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie spraw prowadzonych przez wydział.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:32:01
Wtorek 26 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348