Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY I ZARZĄDU, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon Zakres spraw E-mail Pokój
Dziuk-Kąkol Justyna (34) 35 10 520 wrsz@lubliniec.starostwo.gov.pl9
Karczewska Aneta (34) 35 10 520 9
Kot Oliwia (34) 35 10 500 6
Małczak Nicola (34) 35 10 500 6
Legenda: * budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych (PCUS): 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
Karty usług:

Komórka realizuje zadania w zakresie:

Do zadań Wydziału Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu obsługi rady, zarządu, komisji rady (zwane dalej komisjami), starosty, a w tym:
  1. Obsługa merytoryczna oraz biurowa rady, zarządu, poszczególnych komisji oraz starosty, obejmująca zwłaszcza:
   1. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy rady, zarządu, poszczególnych komisji oraz starosty.
   2. Przygotowywanie i obsługa posiedzeń rady, zarządu, komisji oraz innych spotkań organizowanych przez starostę.
   3. Sporządzanie protokołów z obrad rady, zarządu i komisji.
   4. Prowadzenie rejestrów: uchwał rady; uchwał zarządu; zarządzeń starosty; wniosków i opinii komisji; interpelacji i wniosków radnych; klubów radnych.
   5. Terminowe przekazywanie uchwał wydziałom w celu przekazania ich właściwym podmiotom zobowiązanym do ich wykonania.
   6. Terminowe przekazywanie uchwał organom sprawdzającym poprawność merytoryczną uchwał.
   7. Przekazywanie wniosków komisji wydziałom odpowiedzialnym za ich realizację oraz kontrola terminowości przygotowania projektu odpowiedzi dla zarządu.
   8. Przekazywanie interpelacji radnych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu adresatom zobowiązanym do ich realizacji oraz kontrola terminowości przygotowania projektu odpowiedzi.
   9. Przygotowywanie projektów aktów prawnych rady, zarządu, komisji oraz starosty z zakresu wykonywanych zadań.
   10. Przekazywanie uchwał oraz rejestru zarządzeń starosty do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
   11. Umieszczanie uchwał rady na tablicy ogłoszeń starostwa.
   12. Prowadzenie spraw osobowych radnych.
   13. Przekazywanie informacji o przysługujących radnym dietach Wydziałowi Finansowemu.
  2. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów aktów prawnych stanowionych przez powiat.
  3. Realizacja innych czynności i zadań uzgodnionych z Przewodniczącym Rady.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu obsługi kancelaryjnej starostwa:
  1. Prowadzenie sekretariatu starosty oraz kancelarii ogólnej starostwa.
  2. Prowadzenie rejestru kancelaryjnego: Starostwa Powiatowego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  3. Rejestracja elektroniczna korespondencji przychodzącej do starostwa.
  4. Przyjmowanie i rozdział korespondencji przychodzącej do starostwa.
  5. Wysyłanie korespondencji i wysyłek przygotowanych przez poszczególne wydziały i referaty.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu zdrowia związanych z realizacją zadań oraz kompetencji rady, zarządu oraz starosty, w szczególności:
  1. Przygotowywanie dokumentów oraz prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem i likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zwanego dalej SP ZOZ.
  2. Przygotowywanie dokumentów związanych z zatwierdzeniem statutu uchwalonego przez radę społeczną.
  3. Przygotowywanie dokumentów związanych z tworzeniem rady społecznej przy SP ZOZ.
  4. opiniowanie odwołań kierownika zakładu opieki zdrowotnej od uchwał rady społecznej.
  5. Przygotowanie organizacji konkursu na stanowisko kierownika SP ZOZ oraz zastępcy kierownika w zakładzie zgodnie z odrębnymi przepisami.
  6. Przygotowywanie programów polityki zdrowotnej.
  7. Przygotowywanie dokumentów związanych z udzielaniem zgody na zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego SP ZOZ albo wniesienie tego majątku do spółek lub fundacji.
  8. Prowadzenie spraw związanych z restrukturyzacją systemu opieki zdrowotnej.
  9. przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu wykonywanych zadań.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu polityki społecznej związanych z realizacją zadań oraz kompetencji rady, zarządu oraz starosty, w szczególności:
  1. Przygotowywanie dokumentów związanych z ogłaszaniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w danym roku budżetowym.
  2. Występowanie do wojewody o przyznanie oraz zwiększenie dotacji dla mieszkańców domów pomocy społecznej.
  3. Przygotowywanie dokumentów związanych z zatwierdzaniem regulaminów i statutów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
  4. Występowanie do wojewody o wydanie pozwolenia na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych.
  5. Prowadzenie rejestru porozumień w sprawie ustalania wysokości wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
  6. Przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem i odwoływaniem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
  7. Przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem i odwoływaniem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
  8. Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu rozpowszechnianie informacji o programach i formach pomocy realizowanych z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  9. Przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu wykonywanych zadań.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:33:46
Wtorek 26 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348