ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Telefon:

530 163 810

Lokalizacja:

Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9 (pokój nr 19), 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Wydział Organizacji

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
690439-powiatgranica.svg
389
bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów (2020 r.)
a2b66e-mapa.svg
164
wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów (2020 r.)
6d7f8b-klienci.svg
22
współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi; współdziałanie z innymi organami i instytucjami w sprawach ochrony Konsumentów (2020 r.)

Najczęściej zadawane pytania:

Konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – np. jeżeli pan Kowalski kupuje dziecku laptop, jest konsumentem; nie będzie nim jednak, gdy kupi taki sam sprzęt dla firmy i pozwoli dziecku sporadycznie z niego korzystać.

Uznanie za konsumenta ma istotne znaczenie prawne, ponieważ od posiadania tego statusu często zależy jakie przepisy zostaną zastosowane do oceny całej transakcji. Należy zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach sytuacja prawna konsumenta jest z góry wzmacniana przez przepisy.

Podstawa prawna: art. 22¹ Kodeksu cywilnego

Pomoc Rzecznika Konsumentów (porady i informacje, wystąpienia do przedsiębiorców) nie wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów i opłat przez Konsumenta, który zwrócił się o pomoc.

Konsumentem jest się tylko w sytuacji dokonywania zakupu od przedsiębiorcy (także od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). Wtedy również kupujący może korzystać z uprawnień przysługujących konsumentom. W pozostałych przypadkach, np. gdy zakup jest dokonany od osoby fizycznej, prawa te nie przysługują.

Przykład: Pani Marysia kupując samochód od pana Zenona, który nie prowadzi działalności gospodarczej, nie może korzystać z uprawnień konsumenckich, gdy okaże się, że samochód się zepsuł.

Składając reklamację na podstawie rękojmi, konsument ma prawo żądać od sprzedawcy:

  1. naprawienia wady;
  2. wymiany towaru na nowy;
  3. obniżenia ceny;
  4. odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania należy do konsumenta. Jednak, sprzedawca może w granicach prawa nie uznać jego wyboru i zaproponować inny sposób rozpatrzenia reklamacji. Sekwencja zdarzeń zależy od indywidualnych okoliczności faktycznych – np. od tego, czy towar był wcześniej reklamowany, od charakteru wady czy łatwości i szybkości naprawy lub wymiany towaru.

W przypadku, gdy towar z wadą był już wcześniej naprawiamy, konsument ma prawo odstąpić od umowy (jeśli wada jest istotna) lub domagać się obniżenia ceny. Sprzedawca nie może odmówić spełnienia tych żądań.

Podstawa prawna: art. 560 Kodeksu cywilnego

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. To uprawnienie nie przysługuje w przypadku zakupów w sklepach tradycyjnych. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności – konsument nie musi ich dokonywać jednocześnie.

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na odległość (np. przez telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa podlega rygorom ustawy o prawach konsumenta. Oznacza to, że konsument może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyn.

Usługa (a zatem także usługa telekomunikacyjna) może być świadczona jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa. W takim wypadku przedsiębiorca wymaga od konsumenta złożenia na trwałym nośniku wyraźnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

W przypadku, gdy świadczenie usługi zostało rozpoczęte przed upływem terminu na odstąpienie, a konsument następnie odstąpił od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 3, art. 35 ustawa o prawach konsumenta

Tak, konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również w przypadku tego rodzaju usług.

Pamiętać jednak należy, że na wyraźne żądanie konsumenta wykonanie usługi może rozpocząć się przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Konsument musi być poinformowany o konsekwencjach takiej decyzji przed rozpoczęciem spełniania świadczenia. Żądanie takie musi być złożone w formie wyraźnego oświadczenia utrwalonego na trwałym nośniku. Jeżeli jednak konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W przypadku jednak gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, to wtedy konsumentowi nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od tej umowy.

Nie. Niewiążąca jest jedynie ta klauzula, a strony nadal są związane umową w pozostałym zakresie.

Niedozwolone postanowienia umowne można znaleźć w bazie decyzji UOKiK, dostępnej na stronie internetowej decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf.

Decyzje publikowane są wraz z uzasadnieniem. Dzięki temu konsument może się zorientować, co dokładnie zostało zakwestionowane w danym postanowieniu. Jeśli klauzula, którą konsument ma w swojej umowie, jest taka sama jak ta wpisana już do bazy lub podobna, można powołać się na ten wpis w negocjacjach z przedsiębiorcą. Jeżeli to nie poskutkuje, konsument może również podnieść ten argument przed sądem powszechnym.

Dodatkowo do 2026 r. będzie istniał stary rejestr klauzul niedozwolonych: uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php.

Znajdują się w nim postanowienia wzorców umowy, które Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) prawomocnym wyrokiem uznał za niedozwolone, oraz te, w sprawach których pozwy wpłynęły do SOKiK do 17 kwietnia 2016 r. Tego dnia bowiem weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, na mocy której to UOKiK – a nie SOKiK – decyduje o niedozwolonym charakterze danej klauzuli zawartej we wzorcu umowy.

Co jednak ważne, wszystkie klauzule zamieszczone w starym rejestrze nadal są traktowane jako niedozwolone, a posługiwanie się nimi jest zabronione. W przyszłości rejestr będzie miał głównie charakter historyczny – każdy będzie mógł sprawdzić, jak w latach ubiegłych orzekał sąd.

Przepisy – co do zasady – nie różnicują szczególnie sytuacji prawnej konsumenta, który kupuje rzecz używaną. Bogate orzecznictwo sądowe uznaje, że rzecz używana jest objęta rękojmią za wady fizyczne (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1973 r., sygn. II CR 512/73).

Zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem 5 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia jej wydania.

Agresywne praktyki rynkowe są zakazane w każdych okolicznościach i uznane za nieuczciwe. Katalog takich praktyk zawiera ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (DzU z 2007 r. nr 171, poz. 1206). Przykładowo można wśród takich praktyk wymienić: wywoływanie wrażenia, że konsument nie może opuścić pomieszczenia bez zawarcia umowy, akwizycja po mieszkaniach, uciążliwe wydzwanianie lub wysyłanie e-maili z ofertami, żądanie zapłaty za dostarczone, a niezamówione produkty itp.

Gdy konsument padnie ofiarą agresywnych praktyk rynkowych, może żądać unieważnienia umowy wraz ze zwrotem zapłaconych pieniędzy (oraz zwrotem reszty poniesionych przy okazji kosztów). Można też żądać zaniechania praktyk sprzecznych z prawem i usunięcia ich skutków. Ponadto mamy prawo żądać od przedsiębiorcy przeprosin (nawet publicznych, np. poprzez ogłoszenia w mediach). Jeśli przedsiębiorca nie zechce dobrowolnie unieważnić umowy, to można wystąpić na drogę sądową. Wtedy to nie konsument, ale przedsiębiorca powinien wykazać, iż jego postępowanie wobec klienta nie było zakazaną agresywną praktyką rynkową.

Co istotne – przed sądem konsument może też zażądać odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, z ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

Stosowanie agresywnych praktyk rynkowych – jeśli nie jest przypadkiem jednostkowym, ale stałą praktyką przedsiębiorcy – może też być uznane za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Jeśli konsument zawiadomi o tym Prezesa UOKiK, to może on nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną sięgającą nawet 10 proc. przychodu firmy w poprzednim roku.

Utworzony: Czwartek 10 czerwca 2021 10:47:47 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 22889

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu