ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Czasowa rejestracja pojazdu

Numer karty: WK.6f/U

Co powinienem wiedzieć?

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 1. Dla pojazdów zarejestrowanych na terenie RP wymogiem jest powiadomienie o każdorazowym zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie do 30 dni. Właściciel, który nie zawiadomi starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.
 2. Czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu dokonuje się w celu umożliwienia:
  1. Wywozu pojazdu za granicę.
  2. Przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.
 3. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.
 4. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni.
 5. Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał.
 6. Dokumenty dołączone do wniosku o zarejestrowanie pojazdu, sporządzone w języku obcym, dołącza się wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 7. Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu, w ramach ubezpieczenia OC.
 8. W celu dokonania czasowej rejestracji pojazdu należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Kto może załatwić sprawę?

 • Właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli – wszyscy powinni być obecni, bądź jeden z właścicieli posiadający odpowiednie pełnomocnictwo;
 • Osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) – jeśli pojazd jest własnością firmy;

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 • Niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku (w przypadku rejestracji drogą elektroniczną po dostarczeniu oryginałów dokumentów) wydawana jest decyzja administracyjna o czasowej rejestracji pojazdu. W przypadku niekompletnego wniosku, po przeprowadzeniu postępowania jest wydawana decyzja o odmowie dokonania rejestracji.
 • W przypadku wydania decyzji o czasowej rejestracji pojazdu Wnioskodawca odbiera osobiście lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (na koszt właściciela) dokumenty, tablice rejestracyjne stałe, pozwolenie czasowe, znaki legalizacyjne.
 • Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. W szczególnych przypadkach, okres ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni.
 • W przypadku pojazdu zarejestrowanego czasowej rejestracji dokonuje się po złożeniu do depozytu dotychczasowych dokumentów, tj.: dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych.
 • W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu:
 • przeprowadzenia jego badań technicznych
 • przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terenie RP

odbioru dokumentów złożonych do depozytu można dokonać osobiście, przez upoważnionego pełnomocnika, za okazaniem dowodu osobistego lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (na koszt właściciela), po zwrocie tablic rejestracyjnych tymczasowych i pozwolenia czasowego

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu przeprowadzenia jego badania technicznego oraz w celu przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terenie RP:
 • Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie oraz zgłoszenie zbycia/nabycia (WK.6) - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną lub pełnomocnika
 • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty rejestracyjnej.
 • Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenia sądu, rozstrzygające o prawie własności) – oryginał.
 • Dowód rejestracyjny (jeżeli był wydany).
 • Dotychczasowe tablice rejestracyjne(jeżeli były wydane).
 • Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE- dla pojazdów nowych oraz pozostałe dokumenty jak w pkt 1pptk g,h,i..
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e),samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
  • Kserokopia Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające aktualny stan prawny - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (oryginał do wglądu).
  • Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (do wglądu) lub upoważnienie w razie nieobecności .
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 1. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
 • Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie oraz zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu (WK.6)- kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną lub pełnomocnika
 • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty rejestracyjnej.
 • Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenia sądu, rozstrzygające o prawie własności) – oryginał.
 • Dowód rejestracyjny albo w przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju innym niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, potwierdzający jego rejestrację wraz z tłumaczeniem.
 • Tablice rejestracyjne albo w przypadku ich braku stosowne oświadczenie.
 • W przypadku pojazdów pochodzących spoza UE:
  • Dowód odprawy celnej przywozowej.
 • W przypadku pojazdów pochodzących z państw członkowskich UE:
  • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e),samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  • Osoba fizyczna: dowód osobisty (do wglądu).
  • Osoby prawne:
   • Kserokopia Odpisu z rejestru sądowego potwierdzający aktualny stan prawny (oryginał do wglądu)
   • Kserokopia Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (oryginał do wglądu).
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
   • Kserokopia Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające aktualny stan prawny - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (oryginał do wglądu).
   • Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (do wglądu) lub upoważnienie w razie nieobecności .
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 1. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę:
 • Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie oraz zgłoszenie zbycia/nabycia (WK.6) - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną lub pełnomocnika
 • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty rejestracyjnej.
 • Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenia sądu, rozstrzygające o prawie własności) - oryginał.
 • Dowód rejestracyjny (jeżeli był wydany).
 • Dotychczasowe tablice rejestracyjne(jeżeli były wydane).
 • Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE- dla pojazdów nowych oraz dokumenty jak w pkt 1 ppkt g,h,i.
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  • Osoby prawne:
   • Kserokopia Odpisu z rejestru sądowego potwierdzający aktualny stan prawny (oryginał do wglądu)
   • Kserokopia Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (oryginał do wglądu).
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
   • Kserokopia Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające aktualny stan prawny - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (oryginał do wglądu).
   • Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (do wglądu) lub upoważnienie w razie nieobecności .
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 1. W przypadku rejestracji czasowej pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu w celu umożliwienia odpowiednich badań:
 • Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie oraz zgłoszenie zbycia/nabycia (WK.6) - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną lub pełnomocnika
 • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty rejestracyjnej.
 • Dokument upoważniający w/w jednostki do przeprowadzenia odpowiednich badań.
 • Dokument potwierdzający własność lub upoważniający do dysponowania pojazdem.
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  • Osoba fizyczna: dowód osobisty (do wglądu).
  • Osoby prawne:
   • Kserokopia Odpisu z rejestru sądowego potwierdzający aktualny stan prawny (oryginał do wglądu).
   • Kserokopia Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (oryginał do wglądu).
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
   • Kserokopia Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające aktualny stan prawny - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (oryginał do wglądu).
   • Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd (do wglądu) lub upoważnienie w razie nieobecności .
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

UWAGA:

 • W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, jako dowód własności wymagany do rejestracji należy rozumieć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Wnioskodawca ponosi koszty rejestracji:
 1. Opłaty w przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu przeprowadzenia jego badania technicznego oraz w celu przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terenie RP:
  1. 61,00 zł za rejestrację samochodu;
  2. 39,75 zł za rejestrację przyczepy lub naczepy;
  3. 36,75 zł za rejestrację motocykla, motoroweru;
 2. Opłaty w przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę:
  1. 111,00 zł za rejestrację samochodu;
  2. 64,75 zł za rejestrację motocykla, przyczepy, naczepy;
  3. 54,75 zł za rejestrację motoroweru.
 3. Opłaty w przypadku rejestracji czasowej pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu w celu umożliwienia odpowiednich badań:
  1. 406 zł za rejestrację samochodu;
  2. 391 zł za rejestrację motocykla, przyczepy lub naczepy;
  3. 388 zł za rejestrację motoroweru.
  4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa-17zł

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej


Wpłat z tytułu opłaty dokonywać można tylko kartą w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu przy ul. Paderewskiego 7 (pok. 03) lub przelewem na rachunek bankowy w PKO B.P S.A.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
PKO B.P S.A nr : 14 1020 1664 0000 3502 0188 8452


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL 14 1020 1664 0000 3502 0188 8452
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Rachunek bankowy: ING BSK S.A. O/Częstochowa Nr konta: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783, w tytule zaznaczając czego opłata dotyczy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz: WK.6 Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie oraz zgłoszenie zbycia/nabycia

 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu pok. 03).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek oraz wszystkie wcześniej wspomniane załączniki:

 • Osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu – pokój 03;
 • Wysłać kompletny wniosek pocztą
 • Złożyć wniosek elektronicznie poprzez platformę e-PUAP


Krok 3

 • Podczas pierwszej wizyty pojazd zostanie zarejestrowany czasowo na 30 dni. Przez ten czas urzędnik sprawdzi informacje o pojeździe i zapewni produkcję dowodu rejestracyjnego. Wnioskodawca natomiast otrzyma pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne, które pozwolą swobodnie poruszać się po drogach.
 • W ciągu 30 dni (lecz nie krócej niż 1-2tygodnie od daty rejestracji) powinno być możliwe odebranie dowodu rejestracyjnego stałego, wraz z wydaniem tego dokumentu pojazd zostanie zarejestrowane na stałe.

UWAGA:

Status realizacji zamówienia  dokumentu można zweryfikować pod wskazanym adresem.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • Pocztą.
 • Częściowo poprzez platformę e-PUAP

UWAGA:

 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie ma możliwości załatwienie tej sprawy w pełni drogą elektroniczną, w przypadku złożenia wniosku przez e-PUAP należy zapoznać się z zamieszczonym poniżej załącznikiem do rozporządzenia.

PRZEBIEG PROCEDURY PO OTRZYMANIU WNIOSKU ZWERYFIKOWANEGO POZYTYWNIE, ZŁOŻONEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Przedmiot wniosku

Przebieg procedury

Rejestracja pojazdu

1.

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek, do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli jest to wymagane - informując i wyznaczając właścicielowi pojazdu termin przekazania tych dokumentów i tablic (tablicy) rejestracyjnych, oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

2.

Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Po ich otrzymaniu i zweryfikowaniu organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne i decyzję o czasowej rejestracji pojazdu - pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

3.

Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru w tym organie dowodu rejestracyjnego i decyzji o rejestracji pojazdu albo po uzgodnieniu z właścicielem pojazdu drogą elektroniczną przesyła te dokumenty pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Organ rejestrujący wydaje te dokumenty po dokonaniu przez właściciela pojazdu zwrotu do organu pozwolenia czasowego lub po otrzymaniu pozwolenia czasowego pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

ZAŁĄCZNIK Nr  1A  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130 z późn. zm.)

 • Parametry załączników w przypadku składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego:
 1. Załącznik w formacie JPEG.
  • Rozmiar pliku nie większy niż 200 kB.
 2. Załącznik w formacie PDF.
  • Rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu pdf
 3. Zalecane parametry ze strony interesanta w przypadku wysyłania skanów to:
  • Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB.
  • Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: max 2500 x 3500 pikseli.
  • Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym -  Dz.U.2023.1047 t.j. z dnia 2023.06.01 ze zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r.  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów - Dz.U.2022.1847 z dnia 2022.09.02 ze zm.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r.  w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  -  Dz.U.2022.1849 z dnia 2022.09.02 ze zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników - Dz.U.2022.1848 z dnia 2022.09.02
 5. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - Dz.U. 2020.2056 t.j. z dnia 2020.11.20 ze zm.
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U.2022.2142 t.j. z dnia 2022.10.19 ze zm.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U.2007.187.1330 z dnia 2007.10.12

Tryb odwoławczy

W konkretnych sprawach odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

574 657 103
Gajda Beata
530 085 737
Klama Agnieszka
530 098 866
Mielczarek Elżbieta
530 930 891
Sawczuk-Pawelak Mariola
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Środa 28 lipca 2021 15:20:50 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1740

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu