ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Numer karty: WGK.7/U

Opis:

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Co powinienem wiedzieć?

Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się:

 • z urzędu:
 1. na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
 2. na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
 3. na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
 4. na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
 5. po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
 6. po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

Projekt ustalenia klasyfikacji opracowuje po przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniony przez Starostę klasyfikator gruntów. Wybór i upoważnienie klasyfikatora jako biegłego w rozumieniu art. 84 § 1 k.p.a. następuje w formie procedury administracyjnej.

W przypadku klasyfikacji przeprowadzonej na wniosek, starosta zawiadamia właściciela o możliwości zgłaszania w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.

W przypadku klasyfikacji przeprowadzanej z urzędu starosta zawiadamia właścicieli o miejscu i terminie wyłożenia na okres 14 dni do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, na co najmniej 14 dni przed tym terminem. Zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji mogą być zgłaszane w okresie jego wyłożenia.

Kto może załatwić sprawę?

 • właściciel gruntów podlegającym klasyfikacji;
 • pełnomocnik właściciela;

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek strony

 1. Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 2. Oklauzulowany przez starostę projekt ustalenia klasyfikacji gruntów sporządzony przez upoważnionego klasyfikatora;
 3. Wniosek o wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 4. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa ewentualnie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP jeżeli właściciel/władający ustanowił pełnomocnika;
 5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa oraz za wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł;

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.
Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu lub przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski O/Częstochowa

Nr rachunku bankowego : 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783.

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na w/w rachunek są przyjmowane w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Po wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek strony w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, starosta poinformuje wnioskodawcę o jego obowiązkach, w szczególności dotyczących ponoszenia kosztów sporządzenia dokumentacji, w tym, projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie art. 262 § 1 k.p.a.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Złożenie wniosku o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Krok 2
Wybór i upoważnienie klasyfikatora jako biegłego w rozumieniu art. 84 § 1 k.p.a.  w formie procedury administracyjnej;

Krok 3
Przeprowadzenie przez upoważnionego klasyfikatora klasyfikacji gruntów oraz zlecenie uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego dokonania inwentaryzacji czynności klasyfikatora wymagających pomiaru;

Krok 4
Przekazanie staroście do kontroli sporządzonego operatu geodezyjnego i kartograficznego wraz z projektem ustalenia klasyfikacji;

Krok 5
Po przyjęciu operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściciel/władający składa wniosek o wydanie decyzji orzekającej o klasyfikacji gruntów wraz z załącznikami oklauzulowanymi przez starostę

Krok 6
Dołączenie dowodu zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 zł;

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP,
 • faksem na nr: 34 35 10 511,

Uwaga:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis bądź w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej (wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej).

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić  częściowo elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1246);
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 393 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.) 

Tryb odwoławczy

Od decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów służy prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 294 647
Hadzik Tomasz
530 256 385
Kwiecińska Karolina
530 252 846
Zakrzewska Sylwia
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Środa 2 czerwca 2021 10:39:13 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 94

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu