ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Numer karty: WGK.7/U

Opis:

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Co powinienem wiedzieć?

Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się:

 • z urzędu:
 1. na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
 2. na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
 3. na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
 4. na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
 5. po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
 6. po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

Projekt ustalenia klasyfikacji opracowuje po przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniony przez Starostę klasyfikator gruntów. Wybór i upoważnienie klasyfikatora jako biegłego w rozumieniu art. 84 § 1 k.p.a. następuje w formie procedury administracyjnej.

W przypadku klasyfikacji przeprowadzonej na wniosek, starosta zawiadamia właściciela o możliwości zgłaszania w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.

W przypadku klasyfikacji przeprowadzanej z urzędu starosta zawiadamia właścicieli o miejscu i terminie wyłożenia na okres 14 dni do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, na co najmniej 14 dni przed tym terminem. Zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji mogą być zgłaszane w okresie jego wyłożenia.

Kto może załatwić sprawę?

 • właściciel gruntów podlegającym klasyfikacji;
 • pełnomocnik właściciela;

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek strony

 1. Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 2. Oklauzulowany przez starostę projekt ustalenia klasyfikacji gruntów sporządzony przez upoważnionego klasyfikatora;
 3. Wniosek o wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 4. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa ewentualnie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP jeżeli właściciel/władający ustanowił pełnomocnika;
 5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa oraz za wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł;

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.
Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu lub przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski O/Częstochowa

Nr rachunku bankowego : 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783.

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na w/w rachunek są przyjmowane w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Po wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek strony w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, starosta poinformuje wnioskodawcę o jego obowiązkach, w szczególności dotyczących ponoszenia kosztów sporządzenia dokumentacji, w tym, projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie art. 262 § 1 k.p.a.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Złożenie wniosku o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Krok 2
Wybór i upoważnienie klasyfikatora jako biegłego w rozumieniu art. 84 § 1 k.p.a.  w formie procedury administracyjnej;

Krok 3
Przeprowadzenie przez upoważnionego klasyfikatora klasyfikacji gruntów oraz zlecenie uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego dokonania inwentaryzacji czynności klasyfikatora wymagających pomiaru;

Krok 4
Przekazanie staroście do kontroli sporządzonego operatu geodezyjnego i kartograficznego wraz z projektem ustalenia klasyfikacji;

Krok 5
Po przyjęciu operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściciel/władający składa wniosek o wydanie decyzji orzekającej o klasyfikacji gruntów wraz z załącznikami oklauzulowanymi przez starostę

Krok 6
Dołączenie dowodu zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 zł;

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP.

Uwaga:

 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis bądź w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej (wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej).

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić  częściowo elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1246);
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 393 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.) 

Tryb odwoławczy

Od decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów służy prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 294 647
Hadzik Tomasz
530 256 385
Kwiecińska Karolina
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Środa 2 czerwca 2021 10:39:13 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 2194

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu