Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Jak postępować po ogłoszeniu sygnałów alarmowych?

Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych:

ALARM POWIETRZNY
Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

Osoby znajdujące się w domu powinny:

 1. - ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności? indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.
 2. - wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu,
 3. - zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
 4. - zawiadomić o alarmie sąsiadów,
 5. - udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.


Osoby znajdujące się miejscu publicznym powinny:

 1. - udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
 2. - pomagać słabszym, chorym i ułomnym,
 3. - podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.

Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia.
Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

ALARM O SKAŻENIACH

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

 1. - nie zbliżać się do rejonu awarii,
 2. - zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń informacji przekazywanych w komunikatach, głównie środkami nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.

Przebywając na terenie otwartym należy:

 1. - zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),
 2. - opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
 3. - udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.

Przebywające w pomieszczeniach osoby, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:

 1. - włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń?
 2. - pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,
 3. - osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,
 4. - do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien innych otworów wentylacyjnych,
 5. - powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen,
 6. - wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić ogień w piecu,
 7. - do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.

Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 1. - sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
 2. - sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy,
 3. - sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
 4. - jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
 5. - przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami należy:

 1. - postępować zgodnie z poleceniami i zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 2. - wykonywać inne polecenia organów obrony cywilnej.

UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA
Po usłyszeniu sygnału alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska należy:

 1. - zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,
 2. - nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.

Przebywając na terenie otwartym należy opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.
Przebywając w pomieszczeniach: należy włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.

ODWOŁANIE ALARMU
Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:

 1. - opuścić schron (ukrycie),
 2. - w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
 3. - przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
 4. - przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
 5. - przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
 6. - stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,
 7. - w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.

 

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Podstrony
Dodano: 23:16:23
Niedziela 31 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348