ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Lokalizacja zjazdu/przebudowa istniejącego zjazdu

Numer karty: WK.25/U

Opis:

Lokalizacja zjazdu/ przebudowa istniejącego zjazdu.

Co powinienem wiedzieć?

 1. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:
  • Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi,
   po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu
   lub przebudowę zjazdu.
  • W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
  • Zezwolenie na lokalizację zjazdu, wydaje się na czas nieokreślony, natomiast wygasa ono, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
  • W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, natomiast w zezwoleniu na przebudowę zjazdu określa się jego parametry techniczne.
  • Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub na jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
  • Budowa lub przebudowa zjazdu na podstawie zezwolenia, nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

  W świetle Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wyróżniamy:

 2. Zjazd indywidualny, który powinien spełniać następujące wymagania:
  • Szerokość całkowita zjazdu indywidualnego mierzona prostopadle do osi zjazdu, powinna być nie mniejsza
   niż 4,50 m, z czego szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń lub skosów, o których mowa poniżej
   - nie mniejsza niż 3,00 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni
   w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu.
  • Szerokość obustronnych poboczy powinna być nie mniejsza niż 0,75 m każde.
  • Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi powinno być wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu
   nie mniejszym niż 3,00 m lub ścięte skosem o proporcji n: m, gdzie n = m ≥ 1,50 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych.
  • Pochylenie podłużne zjazdu powinno być dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%.
  • Nawierzchnia jezdni na terenie zabudowy powinna być twarda ulepszona, a poza terenem zabudowy
   oraz poboczy - co najmniej gruntowa ulepszona.
 3. Zjazd publiczny, który powinien spełniać następujące wymagania:
  • Szerokość całkowita zjazdu publicznego, mierzona prostopadle do osi zjazdu, powinna być nie mniejsza
   niż 5,00 m, w tym szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń, o których mowa poniżej, nie mniejsza
   niż 3,50 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu.
  • Szerokość obustronnych poboczy powinna być nie mniejsza niż 0,75 m każde.
  • Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi powinno być wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,00 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych.
  • Pochylenie podłużne zjazdu powinno być dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%.
  • Nawierzchnia jezdni powinna być twarda ulepszona, a poboczy - co najmniej gruntowa ulepszona.
  • Zjazd z drogi powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony, oraz
   do wymagań ruchu pieszych.

Co należy dołączyć do wniosku?

 1. Aktualną mapę zasadniczą lub sytuacyjno-wysokościową / plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 obejmująca/y zakres przedmiotowej nieruchomości w nawiązaniu do drogi powiatowej z zaznaczonym proponowanym miejscem lokalizacji zjazdu i widocznymi granicami nieruchomości której wniosek dotyczy.
 2. Decyzję o warunkach zabudowy (jeśli została wydana) lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją odnośnie przewidzianego w planie sposobu obsługi komunikacyjnej obszaru na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość.
 3. Aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
 4. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a §2 kodeksu postępowania administracyjnego wraz z opłatą skarbową, której wysokość wynosi 17zł (w przypadku gdy w sprawie występuje pełnomocnik).
 5. Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł za wydanie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Opłaty skarbowe należy uiścić na konto: Urząd Miejski w Lublińcu ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec ING Bank Śląski O/Częstochowa nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783).

Kto może załatwić sprawę?

Właściciel nieruchomości przyległej do drogi powiatowej, użytkownik tej nieruchomości bądź pełnomocnik występujący w imieniu właściciela lub użytkownika nieruchomości.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania po złożeniu kompletnego wniosku wynosi 30 dni z wyjątkiem spraw wymagających postępowania wyjaśniającego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (WK.49)  - kompletny wniosek podpisany przez właściciela nieruchomości, użytkownika nieruchomości lub pełnomocnika wraz
  z oryginałem dowodu zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł.
 2. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 3. Załączniki - zgodnie z punktem „Co należy dołączyć do wniosku?

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Opłatę skarbową w wysokości 82 zł za wydanie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej.
 2. W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe należy uiścić na konto: Urząd Miejski w Lublińcu ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec ING Bank Śląski O/Częstochowa nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie wniosku o wydanie zezwolenia lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie wniosek o wydanie zezwolenia lub pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz WK.49 „Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu - pokój 8b (parter).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu
  – pokój 8b (parter);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu:
  42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa
  lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.


Krok 4

Odebrać zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu w sposób określony we wniosku (osobiście lub listownie).

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku konieczności złożenia planu zagospodarowania terenu, którego wydruk nie mieści się na formacie A4 do urzędu należy dostarczyć wymagane wydruki przedmiotowego planu.

„Decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu/ przebudowę istniejącego zjazdu” wysyłana jest do wnioskodawcy listownie lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA:

 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo,  należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • „Decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu/ przebudowę istniejącego zjazdu” wysyłana jest do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Lubliniec za pośrednictwem gońca lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie                                   

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2020r., poz. 735
  z późn.zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2016r., poz. 124
  z późn.zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
  (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie
za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Lublińcu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 102 236
Ledwig Sandra
530 098 514
Moj-Rydzewska Katarzyna
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Czwartek 29 lipca 2021 12:10:11 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 2304

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu