ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Nieruchomość Skarbu Państwa przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych

Piątek 5 marca 2021 08:20Czas czytania: 4 min.

Starosta Lubliniecki działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm. – zwanej dalej ugn), podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych: miejscowość Lubliniec, Numer działki 729/113, Powierzchnia 0,0241 ha, Arkusz mapy 3, Obręb ewidencyjny Lubliniec, Numer księgi wieczystej CZ1L/00034363/0

Opis nieruchomości: 

Działka o kształcie nieforemnym, zabudowana. Kształt i wielkość działki umożliwia dogodne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny garaży. Położenie w śródmiejskiej części miasta.

Dostęp komunikacyjny od ul. Poprzecznej stanowiącej drogę dojazdową równoległą do ul. Mickiewicza.

W bezpośrednim sąsiedztwie lub na terenie nieruchomości: energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 509/LVI/06 dn. 12.06.2006 r. opublikowaną w Dz. Urz. Nr 86 Woj. Śląskiego z dn. 25.07.2006 r. poz. 2443; późn. zm.: Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 28 z dn. 18 lutego 2008 r. poz. 625 – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dn. 21 listopada 2007 r. stwierdzający nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 3 ust. 7 „Na terenach, w zakresie określonym w uchwale obowiązuje zakaz lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowej, nadajników radiowych, telewizyjnych i radiolokacyjnych oraz rozbudowy wymienionych obiektów istniejących” zm.: zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej Nr 255/XXIV/2020 z dn. 30.07.2020 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r., poz. 5942, działka nr 729/113 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 153 U, MW – tereny usług, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Dodatkowo teren położony jest w strefie obserwacji archeologicznej OW oraz strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej B1.

Jednocześnie, przedmiotowa nieruchomość nie znajduje się w obszarze rewitalizacji i nie podlega ustanowieniu na rzecz gminy prawa pierwokupu w myśl art. 11 ust 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1398).

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana dwukondygnacyjnym murowanym budynkiem wykorzystywanym na centrum usług medycznych, który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności.

Informacje o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości:

Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego w myśl art. 32 ust. 1 i 1a oraz art. 37 ust. 2 pkt. 5 ugn.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ugn:

6 tygodni od dnia , w którym przedmiotowy wykaz został podany do publicznej wiadomości.

Cena sprzedaży nieruchomości:

Oszacowana przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa prawa własności gruntu wynosi 31 347,00 zł, natomiast wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego 17 021,00 zł.

Zgodnie z przyjętymi zasadami Wojewody Śląskiego i przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalona cena sprzedaży, po zaliczeniu kwoty równej prawa użytkowania wieczystego, nie może być niższa niż wartość prawa własności nieruchomości. Nadto, w niniejszej sprawie, cena ta nie może być również niższa niż suma opłat rocznych jakie pozostałyby do końca okresu użytkowania wieczystego, w przypadku ich aktualizacji na podstawie aktualnej wyceny.

Uwzględniając powyższe, cenę sprzedaży ustalono w wysokości 64 460,68 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych, 68/100).

Jednocześnie, dokonanie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowych

użytkowników wieczystych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji uiszczenie przez dotychczasowych użytkowników wieczystych kwoty należnej, stanowiącej cenę sprzedaży wynikającej z aktu notarialnego dokumentującego przedmiotową transakcję, w sytuacji gdy użytkowanie wieczyste nabyto w 1990 roku, nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ugn wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Po upływie terminu opublikowania niniejszego wykazu zostanie spisany protokół uzgodnień, stanowiący podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Należność za sprzedaż prawa własności przedmiotowej nieruchomości gruntowej jest płatna jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

Udostępnij:

Utworzony: Piątek 5 marca 2021 08:44:24 przez: Patrycja Umlauf

Ilość wyświetleń: 561

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu