ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Obciążanie nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu

Numer karty: WGM.3/U

Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Lublinieckiego z dnia 30 lipca  2020 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby infrastruktury technicznej

Opis:

W myśl Zarządzenia Nr 35/2020 Starosty Lublinieckiego z dnia 30 lipca  2020 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby infrastruktury technicznej ustala się zasady i procedurę udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na potrzeby infrastruktury technicznej, w celu jej budowy, modernizacji, przebudowy, naprawy, konserwacji i eksploatacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Co powinienem wiedzieć?

Procedura dotyczy urządzeniu infrastruktury technicznej, należy przez to rozumieć: ciągi drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzenia łączności publicznej, oświetlenia i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Definicja służebności przesyłu, zawarta w art. 3051 Kodeksu cywilnego stanowi iż, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Możliwość obciążania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wynika wprost z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zwanej dalej: ugn.

Nie przewiduje się nieodpłatnego obciążania nieruchomości Skarbu Państwa, z wyłączeniem treści art. 14 ust. 2 ugn, który stanowi, iż stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być nieodpłatnie obciążane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Funkcja służebności ma wymiar gospodarczy – służebność przesyłu ma na celu zwiększenie użyteczności przedsiębiorstwa.

Procedurę udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa wszczyna się na wniosek Inwestora albo podmiotu uprawnionego do działania w jego imieniu, za zgodą podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości.  Udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa składa się z trzech etapów:

1) Etap I - wydanie oświadczenia - dającego Inwestorowi prawo do podjęcia działań administracyjnych zmierzających do realizacji inwestycji;

2) Etap II - zawarcie umowy udostępnienia nieruchomości - na czas trwania robót budowlanych;

3) Etap III - ustanowienie służebności przesyłu/gruntowej (w formie aktu notarialnego) dla przedsiębiorców przesyłowych lub ustalenie służebności gruntowej dla inwestorów nie posiadających statusu przedsiębiorców przesyłowych - po wybudowaniu infrastruktury.

Szczegółowe zasady i procedurę obciążenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu,  określa Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Lublinieckiego z dnia 30 lipca  2020 r.

Kto może załatwić sprawę?

Inwestor albo podmiot uprawnionego do działania w jego imieniu.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 3 miesięcy od daty złożenia kompletu dokumentów. Termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony w przypadku wpływu dużej ilości wniosków. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i obowiązujące przepisy nie określają wiążących terminów na załatwienie wniosków. Terminy wynikające z Kpa nie mają zastosowania.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa (WGM.3) - kompletny wniosek podpisany przez Inwestora albo podmiot uprawniony do działania w jego imieniu, za zgodą podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości.
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zarządzenia Nr 35/2020 Starosty Lublinieckiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby infrastruktury technicznej.
 3. Projekt planowanego przebiegu sieci wrysowany na mapie do celów projektowych lub egzemplarz mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 (dopuszcza się też inne skale: 1:250 lub 1:1000 jak również mapy ewidencyjne) z zaznaczonymi:
  1. granicami wnioskowanych działek wraz z czytelnym projektem trasy planowanej lub istniejącej sieci,
  2. pasem technologicznym wzdłuż trasy przebiegu sieci.
 4. Dokument planistyczny wskazujący możliwość lokalizacji przedmiotowej inwestycji na wnioskowanych działkach (warunki zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, plan zagospodarowania przestrzennego).
 5. Aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez Inwestora.
 6. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Inwestora - w przypadku składania wniosku przez osobę trzecią.
 7. Inna dokumentacja pomocnicza w zależności od charakteru inwestycji.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wniosek z załącznikami nie podlegają opłacie skarbowej.

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego pełnomocnictwa.

Wnioskodawcę obciążają:

 • opłaty notarialne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
 • opłaty sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 • opłaty wynikające z zarządzenia Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Lublinieckiego z dnia 30 lipca 2020 r.                                  w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby infrastruktury technicznej


UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu :

ING Bank Śląski O/Częstochowa
nr : 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „wniosku o udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w  Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem (pok. 26 I piętro).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem – pokój 26 (I piętro);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem: 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.


Krok 4

W celu zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa, Inwestor albo podmiot uprawniony do działania w jego imieniu, przedkłada Staroście Lublinieckiemu w terminie minimum 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych, uzyskaną ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych (w sytuacji, gdy przepisy prawa wymagają ich uzyskania).

 

Krok 5

Wystąpienie przez Inwestora z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu w terminie 3 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru miejsca robót.

 

Krok 6

Ustanowienie służebności przesyłu poprzez jednostronne oświadczenie woli właściciela złożone w formie aktu notarialnego.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie, sprawy nie można załatwić bez konieczności przychodzenia do urzędu.

Można jedynie wysyłać kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA:

 • W trakcie postępowania organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, występować do innych organów z prośbą o podanie informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
 • Wszystkie załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich odpisy, kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych odpisów lub kopii należy oryginały przedłożyć do wglądu. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) - zwanej dalej: ugn.
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1495 z późn. zm.).
 3. Uchwała Nr 384/XXIV/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego.
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 285 903
Gołąbek Barbara
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Środa 27 maja 2015 21:05:36 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 4147

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu