Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
10
WRZ
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu w okolicach ulicy Częstochowskiej oraz ulicy Kochcickiej, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu w okolicach ulicy Częstochowskiej oraz ulicy Kochcickiej, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu w okolicach ulicy Częstochowskiej oraz ulicy Kochcickiej, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego, oznaczonej numerem:

 

L.p.

Numer działki

Rodzaj użytków

Cena wywoławcza

+ VAT

Wysokość wadium
w zł

1.

Działka nr 1995/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 21187 m2

dot. działki 1995/107:

RIVb – 21187 m2

 

 

1 317 894,00 zł + 23% VAT

 

131 790,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowa działka na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 521/XLVII/2014 z dnia 29.04.2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego  rocznik 2014 z dnia 07.05.2014 r. pod pozycją 2717 ma następujące przeznaczenie:

Działka 1995/107:

1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

1 MN/U- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,

1 KDW – tereny drogi wewnętrznej,

1 ZZ- tereny użytków zielonych.

Uwaga: południowy fragment działki przeznaczony pod ewentualne poszerzenie pasa drogowego KD - G – droga publiczna główna (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr 416/XXXVIII/09 z dnia 31.03.2009 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Nr 95 województwa śląskiego z dnia 03.06.2009 r. pod pozycją 2149.)

Określenie sposobu zagospodarowania i warunków ewentualnej zabudowy (w tym zakazy i dopuszczenia) następuje na podstawie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa nieruchomość nie znajduje się w obszarze rewitalizacji i nie podlega ustanowionemu na rzecz gminy prawa pierwokupu w myśl art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 485).

Z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5.

Nieruchomość w kształcie nieforemnym. Kształt i wielkość umożliwiają dogodne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym. Teren płaski.

Należność za sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości jest płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 roku o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, I piętro, sala posiedzeń nr 28.

Przetarg polega na licytacji ceny wywoławczej poszczególnych nieruchomości.

Przystępujący do ww. przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 8 listopada 2021 roku wadium na konto Powiatu Lublinieckiego nr 88 1020 1664 0000 3702 0190 9332 – z zaznaczeniem numeru działki. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. konto.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Starostwa Powiatowego w Lublińcu, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w ustalonym miejscu i terminie.

W dniu przetargu należy przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty oferenta; w przypadku przedsiębiorców: dowód wpłaty wadium, informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z krajowego rejestru sądowego, stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej poświadczonej notarialnie.

W przypadku przystąpienia do przetargu małżonków, gdy w ich małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności ustawowej i środki przeznaczone na nabycie przedmiotowej nieruchomości pochodzą z ich majątku wspólnego lub gdy w ich małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej rozszerzonej na przedmioty nabywane przez któregokolwiek z nich, za środki pochodzące z ich majątków osobistych, w drodze umów sprzedaży: do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie osobiście lub jeden z małżonków posiadający poświadczone notarialnie pełnomocnictwo współmałżonka, zawierające zgodę na uczestnictwo w przetargu oraz odpłatne nabycie nieruchomości.

Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą wyżej opisanych nieruchomości udziela  Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 pok. 26 lub pod nr tel.  34 3510 537, 34 3510 509.

Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Kategoria:
Nieruchomości na sprzedaż
Dodano: 12:01:09
Piątek 10 września 2021
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348