ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: "Organizacja Rodzinnego Domu Dziecka"

Środa 19 stycznia 2022 13:55Czas czytania: 5 min.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 857/CLXV/2021 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 17 listopada 2021 r., w związku z art. 11, art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na: Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Organizacja Rodzinnego Domu Dziecka”.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w latach 2022 – 2027 wynosi łącznie 1.063.240,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100), w tym:
a) w roku 2022 – 184.310,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziesięć złotych 00/100),
b) w roku 2023 – 221.172,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 00/100),
c) w roku 2024 – 221.172,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 00/100),
d) w roku 2025 – 208.386,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100),
e) w roku 2026 – 195.600,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100),
f) w roku 2027 – 32.600,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset złotych 00/100),

Oferent może maksymalnie wnioskować o dotację w kwocie nieprzekraczającej wysokości środków przeznaczonych na jego realizację tj. 1.063.240,00 zł. Ostateczna maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku budżetowym zostanie określona każdorazowo uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu zleceniodawcy.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania może ulec zwiększeniu bez zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania w przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych z innych źródeł na realizację lub podjęcie działań mających na celu poprawę jakości realizowanych zadań. Ponad powyższe wysokość dotacji może ulec zmianie:
1) w sytuacji przewidzianej przepisami prawnymi, na podstawie których przyznawane są świadczenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych w rdd,
2) w sytuacji zmiany stanu liczbowego wychowanków w rdd.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Organizacja Rodzinnego Domu Dziecka” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, w terminie do dnia 10 lutego 2022 r. do godz. 10:00. Koperta powinna być również oznaczona nazwą oferenta. Oferty złożone po wyżej wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zasady przyznawania dotacji:
1. Do złożenia oferty w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zwanej dalej ustawą, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza ofert zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057), zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale X warunków konkursu oraz złożenie go w terminie i sposób określony w ogłoszeniu i rozdziale XII warunków konkursu.
3. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Dofinansowanie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.
5. Sposób wyboru oferenta i sposób ogłoszenia o wyborze został określony w rozdziale XIII warunków konkursu.
6. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
7. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
8. Szczegółowe zasady realizacji zadania i przyznawania dotacji, ograniczenia co do wydatkowania kwoty dotacji oraz obowiązki sprawozdawcze zostały określone w rozdziale XI warunków konkursu.
9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert do osobistego zgłoszenia się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu ul. Sobieskiego 9 w celu podpisania umowy. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją Oferenta z przyznanej dotacji.
11. Zleceniodawca zawrze umowę z wybranym Oferentem z mocą obowiązywania od 1 marca 2022 r.

Kryteria wyboru oferty:
Oferty zostaną ocenione przez Komisję konkursową według następujących kryteriów:
1) ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
2) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocena proponowanej jakości realizacji zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie,
4) ocena planowanego wkładu rzeczowego i osobowego w tym: świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji do realizacji zadania publicznego – w tym proponowane zasoby kadrowe oraz proponowane zasoby rzeczowe,
5) analiza i ocena realizacji uprzednio zleconych zadań publicznych pod względem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, w tym ocena doświadczenia w prowadzeniu rodzinnego domu dziecka. Szczegółowe zasady przyznawania punktacji opisano w Karcie Indywidualnej Oceny Oferty (załącznik Nr 2 do warunków otwartego konkursu ofert) Zleceniobiorcą zadania zostanie Podmiot, którego oferta będzie ocenione najwyżej pod względem merytorycznym przez Komisję konkursową, pod warunkiem, że w wyniku oceny merytorycznej liczba uzyskanych przez oferenta punktów będzie nie niższa niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Pierwsze posiedzenie Komisji konkursowej odbędzie się 11 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9. Informacja o zrealizowanych w poprzednich latach zadaniach tego samego rodzaju: Powierzenie Fundacji św. Józefa Opiekuna w Koszęcinie przy ul. Lublinieckiej 20 realizacji zadania pod nazwą „Organizacja Rodzinnego Domu Dziecka” (przeznaczonego dla 4 wychowanków) – w roku 2021 – kwota dotacji 212 890,85 zł, w roku 2022 (dotyczy okresu 01.01.2022 – 28.02.2022r.) – 36 860,24 zł.

Warunki otwartego konkursu ofert stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2022 Dyrektora PCPR w Lublińcu z dnia 19 stycznia 2022 r. można również odbierać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9. Informacje o wszelkich ewentualnych zmianach w zakresie warunków otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublińcu i Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu.

Udostępnij:

Utworzony: Środa 19 stycznia 2022 14:10:41 przez: Patrycja Umlauf

Ilość wyświetleń: 1347

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu