Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

KARTA USŁUG NR: WE/4/2008

Informacje podstawowe:
Kogo dotyczy:
Nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych lub będących emerytami i rencistami w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki.
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o przyznanie finansowej pomocy zdrowotnej. Do pobrania: przykładowy wzór wniosku.
  2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające: leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą; leczenie specjalistyczne; używanie protezy, sprzętu rehabilitacyjnego lub aparatury medycznej.

  3. Oświadczenie o przeciętnych miesięcznych dochodach netto na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych przez wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku. Do pobrania: przykładowy wzór oświadczenia.

  4. Imienne rachunki, faktury VAT (lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki) potwierdzające poniesione koszty związane z wydatkami określonymi w uchwale 437/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

  5. Bilety, rachunki lub faktury potwierdzające poniesione koszty dojazdu środkami transportu publicznego na zabiegi specjalistyczne lub do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego wraz z dokumentem potwierdzającym cel i datę pobytu lub zabiegu.

Opłaty:
Wolne od opłat.
Termin:
Termin składania wniosków:

do 15 listopada
Komórka odpowiedzialna:
Wydział Edukacji
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7 (pokój 16)

Tel. (34) 351 05 17
E-mail: we@lubliniec.starostwo.gov.pl

Miejsce składania wniosku:
Do szkół/placówek oświatowych właściwych ze względu na zatrudnienie nauczyciela (lub szkół w których byli zatrudnieni nauczyciele emeryci/renciści), dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki.
Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek: 7:30-15:30
Tryb odwoławczy:
Brak.
Podstawa prawna:
  1. Uchwała Nr 437/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  2. Art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 379).

  3. Art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 191.)

Opracował:
Zatwierdził:
Renata Malcher
Joachim Smyła - Starosta Lubliniecki
Data sporządzenia:
Data aktualizacji:
2010-02-12
2014-06-17
Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Karty usług WE
Dodano: 23:05:01
Środa 27 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348