ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Procedura udzielania dotacji organizacjom pozarządowym - "małe granty"

Numer karty: WIP.1/U

Opis:

Dotacje na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. „mały grant”)

Co powinienem wiedzieć?

Dotację celową na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym może otrzymać:

 • organizacja pozarządowa,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnia socjalna,
 • spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub klub sportowy będący spółką działającą na podstawie przepisów ustawy o sporcie, który nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Dotacja może zostać przyznana na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, w przypadku gdy spełnia następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł,
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna wysokość środków finansowych przekazanych przez powiat lubliniecki danemu Oferentowi przy stosowaniu niniejszego trybu nie może w roku kalendarzowym przekroczyć kwoty 20.000 zł.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania organizacji lub podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W przypadku uznania celowości realizacji zadania publicznego, organ wykonawczy zleca realizację zadania, po przeprowadzeniu następującej procedury:

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia, oferta jest zamieszczana na okres 7 dni:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • w siedzibie Starostwa Powiatowego na tablicy ogłoszeń,
 • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Po upływie ww. terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, niezwłocznie zawarta zostaje umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Wszystkie pozycje formularza sprawozdania muszą zostać wypełnione. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza sprawozdania. Sprawozdanie, aby zostało przyjęte powinno być kompletne i poprawne.

 1. Sprawozdanie jest uznane za kompletne, jeżeli:
  1. wypełnione zostały wszystkie pola sprawozdania;
  2. zrealizowano cele/ cele, osiągnięto zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego. Należy wyczerpująco opisać zrealizowane zadanie publiczne;
  3. zawiera wszystkie wymagane załączniki;
 2. Sprawozdanie jest uznane za prawidłowe, jeżeli
  1. złożone jest na właściwym formularzu;
  2. złożone jest w wymaganym w umowie terminie;
  3. sprawozdanie jest podpisane przez osoby uprawnione;
  4. jest spójne tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy danymi zawartymi w ofercie/ umowie, a danymi zawartymi w sprawozdaniu;
  5. termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w umowie;
  6. nie zawiera błędów rachunkowych.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Dokumenty wymagane do złożenia oferty realizacji zadania:

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a "mały grant" - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Dokumenty wymagane do złożenia sprawozdania z realizacji zadania:

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a "mały grant"

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobrać formularz wniosku.

Krok 2
Wypełnić poprawnie wniosek.

Krok 3
Komplet dokumentów złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec.

Krok 4
W przypadku uznania celowości realizacji zadania publicznego, dalszy tryb postępowania zgodnie z pkt. "Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?".
W przypadku negatywnej oceny oferty, informacja o tym fakcie jest przekazywana oferentowi w formie pisemnej.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, lub e-mailem: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl

Wniosek można przesłać pocztą. Należy pamiętać o uzupełnieniu danych kontaktowych w razie ewentualnych pytań do wniosku.

W przypadku uznania celowości realizacji zadania publicznego, warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania – umowa wymaga złożenia podpisu ze strony wnioskodawcy.

UWAGA:

 • w przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty, należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty,

 

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
 • Uchwała nr 659/XLIV/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 10.11.2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego powiatu lublinieckiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 • Uchwała nr 208/xiv/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Informacji, Promocji i Kultury

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 322 569
Chryplewicz Ewelina
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Sobota 30 maja 2015 21:37:33 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 6852

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu