ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w Uchwale jest mowa o:

 1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2020.1057 t.j. z dn. 18.06.2020 r.),
 2. powiecie – rozumie się przez to Powiat Lubliniecki jako jednostkę samorządu terytorialnego,
 3. zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Lublinieckiego,
 4. starostwie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Lublińcu,
 5. komórce organizacyjnej – rozumie się przez to wydziały i referaty funkcjonujące w Starostwie,
 6. programie – rozumie się przez to Program współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
 7. podmiotach programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
 8. dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 126, 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2019.869 t.j. z dn. 10.05.2019 r. z późn. zm.),
 9. konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o których mowa w art. 13 ustawy,
 10. komisji – rozumie się przez to komisje konkursowe powołane w celu opiniowania ofert złożonych w trybie art. 13 ustawy.

 

Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 2.

 1. Celem głównym jest zwiększenie i wzmocnienie udziału mieszkańców Powiatu oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego, we współpracy z Samorządem Powiatu Lublinieckiego w kreowaniu i realizacji usług publicznych zmierzających do podniesienia jakości życia mieszkańców regionu.
 2. Celami szczegółowymi Programu są:
  1. zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych,
  2. stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,
  3. wykorzystanie potencjału i możliwości podmiotów programu,
  4. otwartość na innowacyjność i konkurencyjność w wykorzystaniu zadań publicznych.

 

Rozdział 3.
Zasady współpracy

§ 3.

Współpraca między podmiotami programu a Powiatem odbywa się na zasadach:

 1. pomocniczości – Powiat uznaje prawo podmiotów Programu do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z nimi. Wspiera ich działalność i umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie,
 2. suwerenności stron – Powiat respektuje niezależność i suwerenność podmiotów Programu, ich związków i reprezentacji,
 3. partnerstwa – podmioty Programu na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywania zadań publicznych,
 4. efektywności – Powiat przy zlecaniu zadań publicznych podmiotom Programu dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, oczekując rzetelnej realizacji przyjętych zadań oraz wywiązywania się ze zobowiązań merytorycznych, finansowych, sprawozdawczych,
 5. uczciwej konkurencji – Powiat przy zlecaniu realizacji zadań publicznych równorzędnie traktuje wszystkie podmioty Programu, stosując jednakowe kryteria oceny złożonych ofert,
 6. jawności – Powiat udostępnia współpracującym z nim podmiotom Programu informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwe jest prowadzenie takiej współpracy.

 

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy

§ 4.

Powiat Lubliniecki współpracuje z podmiotami programu w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami Powiatu.

 

Rozdział 5.
Formy współpracy

§ 5.

 1. Współpraca Powiatu z podmiotami programu może mieć formę finansową i pozafinansową.
 2. Współpraca finansowa realizowana będzie poprzez:
  1. zlecanie rocznej lub wieloletniej realizacji zadań publicznych podmiotom Programu w trybie otwartych konkursów ofert na zasadach określonych w ustawie,
  2. zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy,
  3. wspieranie zadań publicznych w trybach określonych w art. 11a-11c ustawy,
  4. zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie art. 12 ustawy (wniosek z własnej inicjatywy),
 3. Współpraca pozafinansowa realizowana będzie poprzez:
  1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków,
  2. konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami,
  3. tworzenie wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i konsultacyjnym,
  4. pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy podmiotów Programu w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej,
  5. organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój podmiotów Programu oraz ich profesjonalizację, w tym m. in. organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, prowadzenie doradztwa, udzielanie pomocy merytorycznej,
  6. obejmowanie honorowym patronatem Starosty Lublinieckiego przedsięwzięć realizowanych przez podmioty Programu,
  7. publikowanie na stronie internetowej Starostwa informacji ważnych dla podmiotów Programu,
  8. udostępnianie i użyczanie w miarę możliwości, na preferencyjnych zasadach, pomieszczeń oraz sprzętu Starostwa.

 

Rozdział 6.
Zadania priorytetowe

§ 6.

Priorytetowe zadania publiczne Powiatu, które będą realizowane w 2021 roku:

 1. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • organizacja rodzinnego domu dziecka,
 2. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa; udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  • prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w powiecie lublinieckim w 2021 roku,
 3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym,
 4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu,
 5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym,
 6. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020.295 t.j. z dn. 25.02.2020 r. z późn. zm.),
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych,
 7. turystyki i krajoznawstwa,
  • upowszechnianie turystyki po przez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych.
 8. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  • wsparcie związane z dofinansowaniem zakupu środków do wykonywania szkoleń
   z zakresu pierwszej pomocy,
 9. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • wsparcie realizacji konkursów, dofinansowanie do wypoczynku w okresie letnim
   i zimowym wychowanków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu.

Lista zadań priorytetowych nie wyklucza możliwości podjęcia współpracy w innych sferach działalności pożytku publicznego.

 

Rozdział 7.
Okres realizacji programu

§ 7.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 

Rozdział 8.
Sposób realizacji programu

§ 8.

 1. Przy realizacji Programu uczestniczą:
  1. Rada Powiatu w Lublińcu – uchwala Program oraz określa wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty Programu jako organ stanowiący i kontrolny Powiatu,
  2. Zarząd – realizuje bieżącą współpracę z podmiotami Programu jako organ wykonawczy Powiatu,
  3. podmioty Programu.
 2. Zasady i tryb realizacji programu zostały określone w regulaminach wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz stosownych ustawach.
 3. Realizacja programu będzie przebiegała w oparciu o formy współpracy określone w § 3 Programu.

 

Rozdział 9.
Wysokość środków planowanych na realizację programu

§ 9.

 1. Program będzie finansowany ze środków własnych Powiatu oraz funduszy celowych. Wysokość środków planowanych na realizację Programu, w szczególności na zlecanie zadań publicznych Powiatu podmiotom Programu zostanie określona w uchwale budżetowej na rok 2021.
 1. Wysokość środków planowanych na realizację Programu w budżecie Powiatu na rok 2021 wyniesie nie mniej niż 374 000,00 zł.

 

Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu

§ 10.

Ocena realizacji Programu dokonana będzie w oparciu o następujące wskaźniki:

 1. liczba zadań publicznych realizowana przez podmioty Programu, z wyszczególnieniem zadań zleconych w drodze konkursów ofert i trybu pozakonkursowego,
 2. liczba ofert złożonych przez podmioty Programu na realizację zadań publicznych, z wyszczególnieniem ofert złożonych w drodze konkursów ofert i trybie pozakonkursowym,
 3. liczba umów zawartych z podmiotami Programu na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych z budżetu Powiatu przekazanych podmiotom Programu,
 4. wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizację tych zadań,
 5. ilość projektów i inicjatyw objętych patronatem Starosty Lublinieckiego realizowanych przez podmioty Programu

 

Rozdział 11.
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

§ 11.

Projekt Programu został przygotowany przez Wydział Kultury i Promocji w oparciu o doświadczenia wynikające ze współpracy z podmiotami Programu, na podstawie realizacji dotychczasowych Programów oraz po uzyskaniu informacji z komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu. Konsultacje projektu Programu przebiegały zgodnie z uchwałą nr 659/XLIV/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego powiatu lublinieckiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 12.

Konsultacje projektu Programu przebiegały następująco:

 1. na podstawie Zarządzenia nr 46/2020 Starosty Lublinieckiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie skierowania do konsultacji projektu Programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  1. dnia 2 października 2020 r. zamieszczono projekt Programu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu, z określeniem terminu do zgłaszania pisemnych opinii/uwagi/propozycji przez zainteresowane podmioty, tj. od dnia 2 do 15 października 2020 r.
  2. dnia 2 października 2020 r. zamieszczono projekt Programu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz na BIP-ie, z określeniem terminu do zgłaszania pisemnych opinii/uwagi/propozycji przez zainteresowane podmioty, tj. od dnia 2 do 15 października 2020 r.
  3. opinie/uwagi/propozycje/ do projektu Programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, należało zgłaszać w terminie od 2 do 15 października 2020 r.
  4. opinie/uwagi/propozycje można było zgłaszać do dnia 15 października 2020 r.
   z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 46/2020 Starosty Lublinieckiego z dnia 1 października 2020 r. w następujących formach:
   • osobiście w godzinach 7.30-15.30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7;
   • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Kancelaria Ogólna, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec;
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl 
  5. w trakcie konsultacji, organizacje pozarządowe nie wniosły opinii/uwag/propozycji do projektu Programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  6. wyniki konsultacji w postaci protokołu z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 opublikowano w dniu
   20 października 2020 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz
   w dniach od 20 do 2 listopada 2020 r. na tablicy ogłoszeń,
  7. po zakończeniu konsultacji, wobec braku opinii/uwag/propozycji Zarząd przedłożył projekt Programu Radzie Powiatu w Lublińcu w celu jego przyjęcia mocą uchwały.

 

Rozdział 12.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

§ 13.

 1. Komisje powoływane są przez Zarząd w celu oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.
 2. Zarząd powołując komisję wskazuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 3. Zasady działania komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:
  1. komisja pracuje w składzie osobowym powołanym uchwałą Zarządu,
  2. posiedzenie komisji konkursowej zwołuje oraz jej pracami kieruje przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności – wiceprzewodniczący komisji,
  3. posiedzenia komisji są ważne gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu,
  4. komisja może obradować bez osoby wskazanej przez podmioty Programu w przypadkach określonych w art. 15 ust. 2da ustawy,
  5. za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży,
  6. każdy członek komisji przed rozpoczęciem jej działalności zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności. W przypadku nie podpisania oświadczenia decyzje o wykluczeniu członka komisji z jej prac podejmuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – wiceprzewodniczący komisji,
  7. przedmiotem prac komisji jest ocena kompletnych ofert pod względem formalnym. Ocenę kompletności oraz zgodności z wymogami formalnymi dokonuje komórka organizacyjna Starostwa/jednostka organizacyjna Powiatu odpowiedzialna za realizację konkursu,
  8. z prac komisji sporządzany jest protokół,
  9. komisja przygotowuje dla Zarządu listę ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji wraz z propozycją podziału środków finansowych,
  10. ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd,
  11. obsługę administracyjno – techniczną komisji sprawuje komórka organizacyjna Starostwa/jednostka organizacyjna Powiatu odpowiedzialna za realizację konkursu.

Utworzony: Wtorek 22 czerwca 2021 15:17:17 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 292

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu