ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Program współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa ogólne formy, zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych powiatu lublinieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność statutową w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu. Definiuje on ponadto listę zadań, których realizacja wiąże się partnerstwem między administracją publiczną i sektorem pozarządowym.

 2. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

  1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2020.1057 t.j. z dn. 18.06.2020 r. z późn. zm.),

  2) powiecie – rozumie się przez to Powiat Lubliniecki jako jednostkę samorządu terytorialnego,

  3) zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Lublinieckiego,

  4) starostwie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Lublińcu,

  5) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to wydziały i referaty funkcjonujące w Starostwie,

  6) programie – rozumie się przez to program współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,

  7) podmiotach programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

  8) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 126, 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( U. z 2021 r. poz. 305 t.j. z dn. 18.02.2021 r. z późn. zm.),

  9) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o których mowa w art. 13 ustawy,

  10) komisji – rozumie się przez to komisje konkursowe powołane w celu opiniowania ofert złożonych w trybie art. 13 ustawy.

 

Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 2

 1. Głównym celem programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców powiatu poprzez rozwijanie współpracy oraz kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym. Budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym, a organizacjami ma na celu realizację istotnych dla obu stron celów społecznych oraz wspólnego określania zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy.

 2. Cele szczegółowe programu:

  1) wzmocnienie pozycji organizacji poprzez wspólną realizację zadań, planów i programów powiatowych,

  2) wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich o zasięgu powiatowym,

  3) otwarcie na innowacyjność w wykonywaniu zadań publicznych przez organizacje,

  4) podnoszenie jakości, skuteczności, efektywności działań w sferze zadań publicznych,

  5) wykorzystanie potencjału, możliwości oraz aktywności organizacji w celu poprawy jakości usług publicznych.

Rozdział III
Zasady współpracy

§ 3

 1. Współpraca powiatu z organizacjami opiera się na:

  1) zasadzie pomocniczości, która oznacza, że powiat lubliniecki zleca realizację zadań własnych uprawnionym podmiotom za każdym razem, kiedy organizacje są zdolne do zrealizowania zadania publicznego, zapewniając ich wykonanie w sposób ekonomiczny i terminowy,

  2) zasadzie suwerenności stron, która przejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji oraz niezależności i odrębności w samodzielnym działaniu oraz definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów,

  3) zasadzie partnerstwa, która oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,

  4) zasadzie efektywności, która polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewni celowość i oszczędność realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów,

  5) zasadzie uczciwej konkurencji, która polega na równym traktowaniu wszystkich podmiotów przy ubieganiu się, a następnie przy realizacji zadań publicznych,

  6) zasadzie jawności, która opiera się na udostępnianiu organizacjom informacji o zamiarach
  i czynnościach podejmowanych przez powiat lubliniecki w zakresie objętym programem.

Rozdział IV
Zakres przedmiotowy programu

§ 4

Powiat lubliniecki współpracuje z podmiotami programu w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 t.j. z dn. 25.05.2020 r. ).

Rozdział V
Formy współpracy

§ 5

 1. Współpraca powiatu z podmiotami programu może mieć formę finansową i pozafinansową.

 2. Współpraca finansowa realizowana będzie poprzez:

  1) zlecanie rocznej lub wieloletniej realizacji zadań publicznych podmiotom programu w trybie otwartych konkursów ofert na zasadach określonych w ustawie,

  2) zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy,

  3) wspieranie zadań publicznych w trybach określonych w art. 11a-11c ustawy,

  4) zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie art. 12 ustawy (wniosek z własnej inicjatywy).

 3. Współpraca pozafinansowa realizowana będzie poprzez:

  1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków,

  2) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami,

  3) tworzenie wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i konsultacyjnym,

  4) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy podmiotów programu w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej,

  5) organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój podmiotów programu oraz ich profesjonalizację, w tym m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, prowadzenie doradztwa, udzielanie pomocy merytorycznej,

  6) obejmowanie honorowym patronatem Starosty Lublinieckiego przedsięwzięć realizowanych przez podmioty programu,

  7) publikowanie na stronie internetowej starostwa informacji ważnych dla podmiotów programu,

  8) udostępnianie i użyczanie w miarę możliwości, na preferencyjnych zasadach, pomieszczeń oraz sprzętu starostwa.

Rozdział VI
Zadania priorytetowe

§ 6

Priorytetowe zadania publiczne powiatu, które będą realizowane w 2022 roku:


                 1) w dziedzinach pomocy społecznej, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 • organizacja rodzinnego domu dziecka,

  2) w dziedzinie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa; udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w powiecie lublinieckim w 2022 roku,

  3) w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie powiatu lublinieckiego,

  4) w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu,

  5) w dziedzinie promocji powiatu,
 • promowanie informacji o kulturze, atrakcjach i produktach turystycznych powiatu lublinieckiego,
 • tworzenie i rozbudowa systemów informacji i promocji,

  6) w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym,

  7) w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( U. z 2021 r. poz. 711 t.j. z dn. 16.04.2021 r. z późn. zm.),
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych,

  8) w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa,
 • upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, krajoznawczych
  i rekreacyjnych promujących walory powiatu lublinieckiego,

  9) w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wsparcie związane z dofinansowaniem zakupu środków do wykonywania szkoleń
  z zakresu pierwszej pomocy,

  10) w dziedzinie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wsparcie realizacji konkursów, dofinansowanie do wypoczynku w okresie letnim
  i zimowym wychowanków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu.

 

Lista zadań priorytetowych nie wyklucza możliwości podjęcia współpracy w innych sferach działalności pożytku publicznego.

Rozdział VII
Okres realizacji programu

§ 7

 

Niniejszy program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

 

Rozdział VIII
Sposób realizacji programu

§ 8

 1. Przy realizacji programu uczestniczą:

  1) Rada Powiatu w Lublińcu – uchwala program oraz określa wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty programu jako organ stanowiący i kontrolny powiatu,

  2) Zarząd – realizuje bieżącą współpracę z podmiotami programu jako organ wykonawczy powiatu,

  3) podmioty programu.

 2. Zasady i tryb realizacji programu zostały określone w regulaminach wewnętrznych starostwa oraz stosownych ustawach.

 3. Realizacja programu będzie przebiegała w oparciu o formy współpracy określone w § 5 programu.

 

Rozdział IX
Wysokość środków planowanych na realizację programu

§ 9

 

 1. Program będzie finansowany ze środków własnych powiatu oraz funduszy celowych. Wysokość środków planowanych na realizację programu, w szczególności na zlecanie zadań publicznych powiatu podmiotom programu zostanie określona w uchwale budżetowej na rok 2022.

 2. Wysokość środków planowanych na realizację programu w budżecie powiatu na rok 2022 wyniesie nie mniej niż 401 000,00 zł.

Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu

§ 10

 

 1. Ocena realizacji programu dokonana będzie w oparciu o następujące wskaźniki:

  1)  liczba zadań publicznych realizowana przez podmioty programu, z wyszczególnieniem zadań zleconych w drodze konkursów ofert i trybu pozakonkursowego,

  2) liczba ofert złożonych przez podmioty programu na realizację zadań publicznych, z wyszczególnieniem ofert złożonych w drodze konkursów ofert i trybie pozakonkursowym,

  3) liczba umów zawartych z podmiotami programu na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych z budżetu powiatu przekazanych podmiotom programu,

  4) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizację tych zadań,

  5) ilość projektów i inicjatyw objętych patronatem Starosty Lublinieckiego realizowanych przez podmioty programu.

 

 Rozdział XI
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

§ 11

 

 1. Program tworzony jest w kilku etapach:

  1) przygotowanie projektu programu w oparciu o sugestie oraz listę zadań zaproponowaną przez komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne,

  2) konsultacje przeprowadzane są w oparciu o uchwałę Rady Powiatu w Lublińcu nr 659/XLIV/2010 z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego powiatu lublinieckiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

  3) na podstawie zarządzenia nr 42/2021 Starosty Lublinieckiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie skierowania do konsultacji projektu programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,

  a) konsultacje odbywają się poprzez umieszczenie projektu programu, na okres co najmniej 14 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej starostwa,

  b) dnia 15 października 2021 r. zamieszczono projekt programu na BIP-ie, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa, z określeniem terminu do zgłaszania pisemnych opinii/uwag/propozycji przez zainteresowane podmioty, tj. od dnia 15 do 28 października 2021 r.

  c) opinie/uwagi/propozycje do projektu programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, należało zgłaszać z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2021 Starosty Lublinieckiego z dnia 14 października 2021 r. w następujących formach:
 • osobiście w godzinach 7.30-15.30 w Kancelarii Ogólnej starostwa;
 • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Kancelaria Ogólna, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@lubliniec.starostwo.gov.pl,


  d) w trakcie konsultacji, organizacje pozarządowe nie wniosły opinie/uwagi/propozycje do projektu programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,

  e) wyniki konsultacji w postaci protokołu z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 opublikowano w dniu 2 listopada 2021 r. na stronie internetowej starostwa oraz w dniach od 2 do 16 listopada 2021 r. na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

  4) po zakończeniu konsultacji i wprowadzeniu ewentualnych poprawek program przedkładany jest zarządowi, a następnie zostaje skierowany pod obrady Rady Powiatu, która najpóźniej do 30 listopada podejmuje stosowną uchwałę.

 

Rozdział XII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

§ 12

 1. Komisje powoływane są przez zarząd w celu oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

 2. Zarząd powołując komisję wskazuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

 3. Zasady działania komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:

  1) komisja pracuje w składzie osobowym powołanym uchwałą zarządu,

  2) posiedzenie komisji konkursowej zwołuje oraz jej pracami kieruje przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności – wiceprzewodniczący komisji,

  3) posiedzenia komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu,

  4) komisja może obradować bez osoby wskazanej przez podmioty programu w przypadkach określonych w art. 15 ust. 2da ustawy,

  5) za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży,

  6) każdy członek komisji przed rozpoczęciem jej działalności zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności. W przypadku nie podpisania oświadczenia decyzje o wykluczeniu członka komisji z jej prac podejmuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – wiceprzewodniczący komisji,

  7) przedmiotem prac komisji jest ocena kompletnych ofert pod względem formalnym. Ocenę kompletności oraz zgodności z wymogami formalnymi dokonuje komórka organizacyjna/jednostka organizacyjna powiatu odpowiedzialna za realizację konkursu,

  8) z prac komisji sporządzany jest protokół,

  9) komisja przygotowuje dla zarządu listę ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji wraz z propozycją podziału środków finansowych,

  10) ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje zarząd,

  11) obsługę administracyjno – techniczną komisji sprawuje komórka organizacyjna/jednostka organizacyjna Powiatu odpowiedzialna za realizację konkursu.

Utworzony: Wtorek 22 czerwca 2021 15:17:17 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1389

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu