ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Numer karty: WGM.6/U

Opis:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Co powinienem wiedzieć?

Z dniem 01 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

 1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
 2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
 3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane przez starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

Jeżeli po dniu 01 stycznia 2019 r. na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, budynek mieszkalny zostanie oddany do użytkowania w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), prawo użytkowania wieczystego tego gruntu przekształca się w prawo własności gruntu z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania. Starosta Lubliniecki wydaje zaświadczenie na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku albo na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana tj. użytkownik wieczysty gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Starosta Lubliniecki wydaje zaświadczenie:

 1. z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo
 2. na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo
 3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek (do pobrania na stronie internetowej lub w Siedzibie Starostwa, I piętro, pokój 26)

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu wydane:

 • z urzędu – wolne od opłat,
 • na wniosek użytkownika wieczystego – 50,00 zł

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę.

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 6 albo 6a ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

 1. 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 2. 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
 3. 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
 4. 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
 5. 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
 6. 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 Jeżeli na obszarze danej gminy obowiązuje uchwała rady gminy określająca stawki procentowe bonifikaty od opłaty jednorazowej wyższe niż określone powyżej wojewoda niezwłocznie, w drodze zarządzenia, podwyższa stawki procentowe bonifikaty uwzględniając warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych wynikające z tej uchwały.

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

Od wniosku o wykreślenie wpisu, o którym mowa powyżej, pobiera się opłatę stałą w wysokości:

 1. 250 zł - w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;
 2. 75 zł - w pozostałych przypadkach.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz: „wniosek o wydanie zaświadczenia”, albo „wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej”, albo „zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty”.
 • Formularze wniosków dostępne są również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem (I piętro, pokój 26).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem;
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem: 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

UWAGA:

 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.
 • W trakcie postępowania organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów,  a także uzupełnienia dokumentów już złożonych.
 • Wszystkie załączniki powinny stanowić oryginały lub ich poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopię.
 • W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Tryb odwoławczy

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Piątek 30 lipca 2021 08:14:13 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1662

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu