ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków do Rady Powiatu w Lublińcu

Numer karty: WRSZ.3/U

Opis:

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków do Rady Powiatu w Lublińcu.

Co powinienem wiedzieć?

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
  • pisemnie,
  • za pomocą poczty elektronicznej,
  • ustnie do protokołu.
 2. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 3. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:
  • sprawy ulepszenia organizacji,
  • wzmocnienia praworządności,
  • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
  • ochrony własności,
  • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 4. Rada Powiatu rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wnioski składane przez obywateli.
 5. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania
 6. Skargi i wnioski kierowane do Rady Powiatu w Lublińcu są przekazywane do zaopiniowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgodnie z § 35a ust.4-8 Statutu Powiatu Lublinieckiego.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 1. Skarga/wniosek powinien załatwić je bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 2. W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
 3.  każdym przypadku niezałatwienia skargi w terminie Rada Powiatu w Lublińcu jest obowiązana zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wnoszenie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków jest wolne od opłat. 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Sporządzenie skargi lub wniosku opatrzonego niezbędnymi danymi oraz podpisem.


Krok 2
Złożenie skargi lub wniosku:

 • osobiście w Kancelarii – pokój nr 6 (parter);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając skargę lub wniosek:

 • listownie,
 • pocztą elektroniczną,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Statut Powiatu Lublinieckiego.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Tryb odwoławczy

Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponownie złożyć skargę, w przypadku wskazania nowych nie podnoszonych wcześniej okoliczności. Natomiast wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu i terminu załatwienia wniosku, przysługuje prawo do wniesienia skargi. Ponadto Strona niezadowolona z załatwienia skargi lub wniosku może wnieść skargę do organu wyższego stopnia lub sprawującego bezpośredni nadzór na organem, który rozpatrywał skargę lub wniosek. Spowoduje to wszczęcie odrębnego postępowania skargowego.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 110 825
Dziuk-Kąkol Justyna
530 104 993
Pradelok Jessica
530 125 826
Sobala Aneta

Utworzony: Piątek 30 lipca 2021 08:54:53 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1537

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu