Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Punkt informacyjno konsultacyjny dotyczący stanu prawnego nieruchomości

 

Starosta Lubliniecki
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
działając na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 2007r. - o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
(Dz.U. z 2012r., poz. 1460 z późn. zm.)
informuje mieszkańców Powiatu Lublinieckiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym  

 

Lp. Informacje niezbędne do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
1. Adres i siedziba Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądem właściwym dla nieruchomości położonej na terenie Powiatu Lublinieckiego jest Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział V Ksiąg wieczystych przy ul. Sądowej 3 Sekretariat Wydziału Ksiąg Wieczystych tel. (034) 351-51-36

Przeglądanie ksiąg wieczystych - pokój nr 1.19

Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek 9:00 - 18:00
- wtorek - piątek 9:00 - 15:00
2. Punkt informacyjno - konsultacyjny Starostwo Powiatowe w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 pok. nr 26

Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek 7:30 - 15:30
- wtorek - czwartek 7:30 - 15:00
- piątek 7:30 - 14:30
3. Rodzaje dokumentów, które mogą potwierdzać rzeczywisty stan prawny - akt notarialny; akt nadania ziemi; akt własności ziemi; ugody sądowe

- prawomocne postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku

- prawomocne wyroki sądu o nabyciu prawa własności, użytkowania wieczystego (zasiedzenie, dział spadku)

- podział lokalu w spółdzielni mieszkaniowej własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub do lokalu użytkowego lub akt notarialny

- ostateczne orzeczenia lub decyzje wydane przez administrację publiczną o przyznaniu praw zbywalnych do nieruchomości (takich jak: o wywłaszczeniu, o rozwiązaniu przed terminem umowy użytkowania wieczystego, umowy o oddaniu w użytkowanie wieczystego nieruchomości gruntowej) itp.
4. Zakres danych objętych księgami wieczystymi i zasad dostępu do tych danych w celu ich sprawdzenia Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:

Dział I obejmuje oznaczenie nieruchomości, oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnego oraz wpisy praw związanych z jej własnością.

Dział II obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego.

Dział III obejmuje wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek.

Dział IV obejmuje wpisy dotyczące hipotek.

Dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny i każdy może je przeglądać w obecności pracownika sądu.

Akta ksiąg może przeglądać osoba mająca interes prawny.

Wgląd do ksiąg wieczystych jest nieodpłatny.
5. Ewentualne działania, które mogą zostać podjęte w przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości Posiadając jeden z tytułów prawnych wymienionych w punkcie 3 należy złożyć do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sadu rejonowego w Lublińcu:

- dokument o przysługującym prawie

- dokument z ewidencji gruntów i budynków - wypis lub wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

- w przypadku lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej dodatkowo zaświadczenie ze spółdzielni
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Podstrony
Dodano: 23:16:04
Czwartek 28 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348