Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

REFERAT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierownik:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Wilk Dorota (34) 35 10 514 zamowienia-publiczne@lubliniec.starostwo.gov.pl10a
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Mańka Adrianna (34) 35 10 514 zamowienia-publiczne@lubliniec.starostwo.gov.pl10a
Szkamruk Ewelina (34) 35 10 514 zamowienia-publiczne@lubliniec.starostwo.gov.pl10a
Legenda: * budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych (PCUS): 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9

Komórka realizuje zadania w zakresie:

Do zadań Referatu ds. Zamówień Publicznych należy, w szczególności:

 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, dotyczących dostaw, usług lub robót budowlanych:
  1. W zakresie udzielania zamówień publicznego, do referatu należy przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  dotyczących dostaw, usług lub robót budowlanych według potrzeb zgłaszanych przez wydziały i referaty w ramach planowanych w budżecie powiatu środków finansowych,  zgodnie z zasadami i trybem określonym w ustawie  Prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych,  przy współpracy i udziale przedstawicieli tych jednostek, a w szczególności:
   1. Ustalanie właściwego, zgodnego z przepisami prawa, trybu udzielania zamówień publicznych,
   2. Przygotowanie projektów zarządzeń Starosty w sprawie zamówień publicznych,
   3. Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy współpracy merytorycznych wydziałów i referatów wnioskujących i realizujących planowane zamówienie,
   4. Opracowanie regulaminów, procedur i zasad  w zakresie udzielania  zamówień publicznych w Starostwie,
   5. Analiza  stosowanych procedur i wnioskowanie o wprowadzanie odpowiednich zmian,
   6. Przygotowanie dokumentów  niezbędnych do prac Komisji Przetargowej, w tym organizacja techniczna posiedzeń komisji dotyczących wyboru wykonawców w zakresie i według zasad określonych w przedmiotowych regulaminach,
   7. Opracowanie dodatkowych wzorów dokumentów, w zakresie nie uregulowanym przepisami Prawa zamówień publicznych, których zastosowanie usprawni przebieg postępowań o zamówienie publiczne i udzielanie zamówień,
   8. Zapewnienie terminowego opublikowania informacji i ogłoszeń związanych z udzielaniem zamówienia w miejscach wskazanych w ustawie,
   9. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych  w zakresie  wynikającym z przepisów  prawa zamówień publicznych,
   10. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych realizowanych przez Starostwo,
   11. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizacji Prawa zamówień publicznych,
   12. Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zamówień,
   13. Akceptacja dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o zamówienie publiczne pod względem zgodności z przepisami Prawa zamówień publicznych,
   14. Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie modyfikacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia we współpracy z wydziałem lub referatem składającymi wniosek o przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne,
   15. Wykonywanie nadzoru nad stosowaniem przepisów prawa o zamówieniach publicznych w wydziałach i referatach.
  2. Prowadzenie Archiwum Zakładowego starostwa, w tym:
   1. Przyjmowanie dokumentacji do Archiwum Zakładowego.
   2. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji Archiwum Zakładowego oraz prowadzenie jej ewidencji.
   3. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji.
   4. Porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym.
   5. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji Archiwum Zakładowego.
   6. Wycofywanie dokumentacji ze stanu Archiwum Zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w wydziale lub referacie.
   7. Przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów.
   8. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu.
   9. Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego.
   10. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Archiwum Zakładowego i stanu dokumentacji w Archiwum Zakładowym.
   11. Doradzanie wydziałom i referatom w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych.

  Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:08:10
Poniedziałek 5 listopada 2018
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348