ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Służebność gruntowa

Numer karty: WGM.2/U

Opis:

Obciążanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność powiatu lublinieckiego ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością gruntową: drogi koniecznej, przechodu lub przejazdu.

Co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z definicją służebności gruntowej, zawartą w art. 285 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej (służebność czynna), bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania z stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu służebności (służebność bierna).

Na mocy art. 145 Kodeksu cywilnego w stosunkach sąsiedzkich istnieje możliwość ustanowienia za wynagrodzeniem służebności drogowej (droga konieczna). Przepis ma zastosowanie, gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. 

Możliwość obciążania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu Lublinieckiego wynika wprost z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  – zwanej dalej: ugn.

Nie przewiduje się nieodpłatnego obciążania nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Lublinieckiego, z wyłączeniem treści art. 14 ust. 2 ugn, który stanowi, iż nieruchomości Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego mogą być nieodpłatnie obciążane na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Celem ustanowienia służebności gruntowej jest zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.

Kto może załatwić sprawę?

Właściciel nieruchomości na rzecz których ma zostać ustanowiona służebność.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 3 miesięcy od daty złożenia kompletu dokumentów. Termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony w przypadku wpływu dużej ilości wniosków. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i obowiązujące przepisy nie określają wiążących terminów na załatwienie wniosków. Terminy wynikające z Kpa nie mają zastosowania.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o ustanowienie służebności (WGM.2) - kompletny wniosek podpisany przez właściciela lub wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości władnącej na rzecz której ma być ustanowiona służebność.
 2. Odbitka z mapy zasadniczej z dokładnym określeniem w [m2] przebiegu służebności (wraz z oznaczeniem numeru i granic działki ewidencyjnej, przez którą miałaby przebiegać służebność oraz z oznaczeniem numeru i granic działki ewidencyjnej Wnioskodawcy).
 3. Oświadczenie o pokryciu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, również w przypadku rezygnacji z ustanowienia służebności oraz kosztów zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, w tym kosztów sądowych wynikających z aktu notarialnego, a także kosztów dwóch egzemplarzy wypisu aktu notarialnego (WGM.16).
 4. Pełnomocnictwo określające prawidłowo zakres umocowania z podpisem i danymi mocodawcy oraz osoby, której udzielono pełnomocnictwa - w przypadku występowania przez Pełnomocnika.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wniosek z załącznikami nie podlegają opłacie skarbowej.

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego pełnomocnictwa.


UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu :

ING Bank Śląski O/Częstochowa

nr : 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz  „wniosku o ustanowienie służebności”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w  Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem (pok. 26 I piętro).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w  Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem – pokój 26 (I piętro);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem: 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.


Krok 4

W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków formalnych oraz nie występują okoliczności wyłączające możliwość ustanowienia służebności, zainteresowany zostaje poinformowany o warunkach, na jakich odbędzie się ustanowienie służebności gruntowej.

 

Krok 5

Po akceptacji wskazanych warunków właściwy organ wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową (w formie zarządzenia Starosty w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego).

 

Krok 6

Sporządzenie protokołu uzgodnień określającego szczegółowo sposób i zakres korzystania z nieruchomości obciążonej w części objętej służebnością, wysokość kosztów z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej oraz opłat notarialnych,  sądowych  a także kosztów dokumentacji geodezyjnej.

 

Krok 7

Ustanowienie służebności gruntowej kończy się umową zawartą w formie aktu notarialnego bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie, sprawy nie można załatwić bez konieczności przychodzenia do urzędu.

Można jedynie wysyłać kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA:

 • W trakcie postępowania organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, występować do innych organów z prośbą o podanie informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
 • Wszystkie załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich odpisy, kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych odpisów lub kopii należy oryginały przedłożyć do wglądu. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) - zwanej dalej: ugn.
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1495 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia   5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920).
 4. Uchwała Nr 384/XXIV/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej  (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 9a ugn, organem wyższego stopnia w sprawach określonych w ustawie, rozstrzyganych w drodze decyzji przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej,  jest wojewoda.

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może  zrzec się, na podstawie art. 127a kpa, prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 285 903
Gołąbek Barbara
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Środa 27 maja 2015 21:02:18 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 4805

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu