ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Numer karty: WGM.4/U

Opis:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego

Co powinienem wiedzieć?

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, za zgoda Wojewody Śląskiego. Sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym.

W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów i urzędów w celu pozyskania dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współużytkowania wieczystego, wnioski o sprzedaż prawa własności nieruchomości muszą być złożone przez wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku każdorazowo bada, czy w stosunku do nieruchomości nie toczą się postępowania administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz postępowania z wniosków dawnych właścicieli lub ich następców prawnych o zwrot.

Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku.

Należna opłata za sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego ustalana jest dla każdej nieruchomości indywidualnie. Cenę sprzedaży nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość, określona w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, jednocześnie uwzględniając przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od towarów i usług oraz wytyczne Wojewody Śląskiego. Do ceny sprzedaży wlicza się również koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

Do publicznej wiadomości zostaje podana informacja o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej w celu złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tejże nieruchomości.

Przed zawarciem aktu notarialnego zostaje spisany protokół uzgodnień stanowiący podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

Należność za sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej jest płatna jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

Sprawa kończy się umową w formie aktu notarialnego bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.

Składanie wniosków nie jest ograniczone terminem.

Kto może załatwić sprawę?

Użytkownik wieczysty bądź jego pełnomocnik.

W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współużytkowania wieczystego, wnioski o sprzedaż prawa własności nieruchomości muszą być złożone przez wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 3 miesięcy od dnia otrzymania zgody wojewody na sprzedaż. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i obowiązujące przepisy nie określają wiążących terminów na załatwienie wniosków. Terminy wynikające z Kpa nie mają zastosowania.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego (WGM.4)
  - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną.
 2. Oświadczenie deklarujące zapłatę ceny sprzedaży jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (WGM.4).
 3. Kserokopia dokumentu nabycia prawa użytkowania wieczystego np. akt notarialny umowy kupna – sprzedaży, darowizny, postanowienie sądowe (oryginał do wglądu).
 4. Odpis aktualny z KRS (jeśli dotyczy) wskazujący, iż osoba, której podpis widnieje na wniosku jest uprawniona do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu wnioskodawcy.
 5. Pełnomocnictwo określające prawidłowo zakres umocowania z podpisem i danymi mocodawcy oraz osoby, której udzielono pełnomocnictwa – w przypadku występowania przez Pełnomocnika.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wniosek z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego pełnomocnictwa.


UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu:

ING Bank Śląski O/Częstochowa nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem (I piętro pok. 26).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem – pokój 26 (I piętro);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem: 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

 

Krok 4

Podpisanie protokółu uzgodnień w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej.


Krok 5

Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.


UWAGA:

 • W trakcie postępowania organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, występować do innych organów z prośbą o podanie informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
 • Wszystkie załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich odpisy, kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych odpisów lub kopii należy oryginały przedłożyć do wglądu. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego. 
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie można sprawy załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Postępowanie kończy się zawarciem aktu notarialnego przed notariuszem i nie posiada trybu odwoławczego.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 139 382
Wasik Agnieszka
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Środa 27 maja 2015 21:08:39 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 4496

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu