ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Lublińcu

Numer karty: RZP.1/U

Opis:

Udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Co powinienem wiedzieć?

W archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego znajdują się akta:

Odziedziczone po:

 1. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lublińcu i Urzędzie Powiatowym w Lublińcu
  1. z lat 1937-1978:
   • Wydział Architektury i Budownictwa,
   • Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury,
   • Wydział Gospodarki Przestrzennej,
   • Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Komunikacji,
   • Zarząd Gospodarki Terenami
  2. z lat 1955-1978:
   • Wydział Komunikacji
 2. Urzędzie Miejskim w Lublińcu:
  1. z lat 1968-1994:
   • Budownictwo
  2. z 1976 roku:
   • Wydział Gospodarki Terenami
  3. z lat 1971-1994:
   • Komunikacja
 3. Urzędzie Wojewódzkim w Częstochowie
  1. z lat 1980-1998:
   • Zamiejscowy Oddział Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Częstochowie
 4. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie
  1. z lat 1949-1975:
   • akta wywłaszczeniowe
 5. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach
  1. z 1957 roku:
   • Komunikacja
 6. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu
  1. z lat 1970-1971:
   • Wojewódzki Zarząd Spraw Wewnętrznych, Wydział Społeczno-Administracyjny
 7. Urzędzie Gminy w Herbach
  1. z lat 1996-2000:
   • Wydział Komunikacji
 8. Urzędzie Gminy w Ciasnej
  1. z lat 1993-1999:
   • Wydział Komunikacji
 9. Urzędzie Gminy w Boronowie
  1. z lat 1993-2000:
   • Wydział Komunikacji
 10. Urzędzie Gminy w Koszęcinie
  1. z lat 1976-1995:
   • Wydział Komunikacji
 11. Urzędzie Gminy w Kochanowicach
  1. z 1957 roku:
   • Komunikacja
 12. Urzędzie Rejonowym w Lublińcu
  1. z lat 1990-1998:
   • Oddział Ogólno-Organizacyjny
  2. z lat 1992-1998:
   • Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Rejonowym w Lublińcu
  3. z lat 1990-1998:
   • Oddział Urbanistyczno-Budowlany
  4. z lat 1990-1998:
   • Oddział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami
  5. z lat 1990-1998:
   • Dział Finansowy
  6. z lat 1989-1995:
   • Oddział Ogólny, Ochrony Środowiska i Komunikacji
  7. z lat 1987-1999:
   • Referat Komunikacji
 13. Zbiór akt wywłaszczeniowych i aktów własności ziemi z terenu byłego powiatu lublinieckiego oraz zbiór akt dotyczących gospodarki gruntami z lat 1976-1991
 14. Zbiór dokumentacji geodezyjnej z terenu byłego powiatu lublinieckiego z lat 1945-1986.

 

Starostwo Powiatowe w Lublińcu:

 • Wydział Komunikacji i Drogownictwa – Filia Koszęcin – z lat 2001-2004
 • Wydział Komunikacji i Drogownictwa – Filia Woźniki – z lat 2001-2004
 • Wydział Komunikacji i Drogownictwa – Filia Ciasna – z lat 2000-2004
 • Wydział Finansowy – z lat 1998-2016
 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – z lat 1999-2012
 • Wydział Edukacji - z lat 2006-2010
 • Wydział Oświaty - z lat 2005-2007
 • Wydział Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej - z lat 1999-2006
 • Wydział Organizacji - z lat  1996-2018
 • Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia - z lat 1998-2015
 • Wydział Biura Rady i Zarządu - z lat 1998-2005
 • Zespół ds. Integracji z Unią Europejską - z lat 2003-2004
 • Zespół Radców Prawnych - z lat 1999-2014
 • Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem - z lat 1999-2012
 • Wydział Geodezji i Kartografii - z lat 2006-2016
 • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem - z lat 2009-2017
 • Wydział Budownictwa i Architektury - z lat 1998-2016
 • Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu - z lat 1998-2008
 • Wydział Komunikacji i Drogownictwa - z lat 1999-2005
 • Zespół ds. Kontroli - z lat 2003-2016
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - z lat 1969-2018
 • Wydział Organizacji, Kultury i Promocji - z lat 1999-2006
 • Zespół ds. Kultury i Promocji - z lat 2006-2015
 • Referat ds. Kultury i Promocji - z lat 2015-2018
 • Zespół ds. Środków Pomocowych i Rozwoju Lokalnego – rok 2007
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów - z lat 2003-2013
 • Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów ­- z lat 2008-2010
 • Samodzielne Stanowisko ds. BHP - z lat 2010-2016
 • Zespół ds. Osobowych - z lat 2005-2010
 • Referat ds. Kontroli - z lat 2015-2016

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana, która wykaże interes prawny.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 14 dni od dnia wpływu. W sprawach szczególnie skomplikowanych lub czasochłonnych, gdy brak jest dokładnych danych dot. poszukiwanego dokumentu, termin ten może ulec wydłużeniu.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Lublińcu (RZP.1) -  kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną posiadającą interes prawny;
 2. Dokument bądź uzasadnienie potwierdzające istnienie interesu prawnego.
 3. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. W przypadku odnalezienia dokumentacji archiwista zakładowy może wykonać kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Za w/w kserokopię pobiera się opłatę skarbową w wysokości 5 zł od każdej uwierzytelnionej strony kserokopii wydanego dokumentu.
 2. W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.


UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu (wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej zgodnie
  z załącznikiem do Ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j. z dnia 2020.09.08 z późn. zm.)).


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec albo
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783
  z dopiskiem : „opłata za pełnomocnictwo” lub „opłata skarbowa za potwierdzenie dokumentu za zgodność z oryginałem”.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „Wniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Lublińcu” – numer formularza: RZP.1
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Referacie ds. Zamówień Publicznych pokój nr 10a (parter).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Kancelarii – pokój nr 6 (parter) lub bezpośrednio w Referacie ds. Zamówień Publicznych – pokój nr 10a (parter);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Referat ds. Zamówień Publicznych, 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.


Krok 4
Odebrać odnalezioną dokumentację w sposób określony we wniosku (osobiście lub listownie).

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub drogą email – wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • pocztą.


Udostępnienie wnioskowanej dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Lublińcu wysyłane jest do wnioskodawcy listownie.

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty,
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Udostępnienie wnioskowanej dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Lublińcu wysyłane jest do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j. z dnia 2020.02.03 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20 z późn. zm.)
 3. Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j. z dnia 2020.09.08 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Referat ds. Zamówień Publicznych

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 266 422
Szkamruk Ewelina
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Piątek 30 lipca 2021 14:26:07 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 2098

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu