Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Ustanowienie służebności przejścia, przejazdu lub przesyłu

Ustanowienie służebności przejścia, przejazdu lub przesyłu

KARTA USŁUG NR: WGM/2/2020

Informacje podstawowe:

Ustanowienie służebności gruntowej przejścia lub przejazdu.

Zgodnie z art. 145 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej.

Zgodnie z art. 285 § 1 Kodeksu Cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.

Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.

Ustanowienie służebności gruntowej jest odpłatne.

Ustanowienie służebności przesyłu.

Zgodnie z art.  3051 Kodeksu Cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Zgodnie z art.  3052.  Kodeksu cywilnego

 • 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.
 • 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest:

potwierdzenie czy nie toczy się postępowanie administracyjne a także sądowe, dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Powiat Lubliniecki  lub Skarb Państwa lub o zwrot nieruchomości oraz czy nie istnieją roszczenia wynikające z kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa, potwierdzenie, czy nie toczy się postępowanie komunalizacyjne w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa lub podlega nabyciu z mocy prawa na rzecz j.s.t.

Ustanowienie służebności przesyłu jest odpłatne.

Ww. sprawy kończy się umową zawartą w formie aktu notarialnego bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej, ( wniosek nr 1 – ustanowienie przejścia lub przejazdu, wniosek nr 2 – ustanowienie służebności przesyłu), składany jest przez właściciela lub w przypadku współwłasności  wszystkich współwłaścicieli. W przypadku prawa użytkowania wieczystego przez użytkownika lub w przypadku współużytkowania przez  współużytkowników wieczystych nieruchomości władnącej (tj. nieruchomości, na rzecz której ma zostać ustanowiona służebność gruntowa) lub w przypadku wnioskowania o służebność przesyłu, przez gestora sieci, Inwestora lub właściciela urządzeń przesyłowych.
 2. Kopia z mapy zasadniczej z dokładnym określeniem w [m²] przebiegu służebności  (wraz z oznaczeniem numeru i granic działki ewidencyjnej, przez którą miałaby przebiegać służebność oraz z oznaczeniem numeru i granic działki ewidencyjnej Wnioskodawcy).*
 3. W przypadku służebności przesyłu oświadczenie przedsiębiorcy o posiadanym prawie własności istniejącej infrastruktury, a w przypadku projektowanej oświadczenie, że infrastruktura będzie realizowana ze środków własnych przedsiębiorstwa przesyłowego oraz po zrealizowaniu wejdzie w jego skład.
 4. Oświadczenie o pokryciu kosztów (w tym kosztów sporządzenia operatu szacunkowego), również w przypadku rezygnacji z ustanowienia służebności oraz kosztów zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, w tym kosztów sądowych wynikających z aktu notarialnego, a także kosztów dwóch egzemplarzy wypisu aktu notarialnego dla Powiatu Lublinieckiego lub Skarbu Państwa przeprowadzonego postępowania składane przez wszystkich współwłaścicieli /współużytkowników wieczystych lub gestora sieci /właściciela urządzeń.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku występowania przez Pełnomocnika, określające prawidłowo zakres umocowania z podpisem i danymi mocodawcy oraz osoby, której udzielono pełnomocnictwa.

W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów i urzędów w celu pozyskania dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Wszystkie załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych kserokopii należy oryginały przedłożyć do wglądu.

* Wskazanie nieruchomości Wnioskodawcy jest konieczne przy ustanawianiu służebności przejścia i przejazdu lub służebności gruntowej. W przypadku określania przebiegu służebności przesyłu nie jest konieczne oznaczanie nieruchomości władnącej (Wnioskodawcy).

Opłaty:

Brak opłat za złożenie wniosku.

Ustanawianie służebności na nieruchomości Powiatu Lublinieckiego lub Skarbu Państwa następuje zawsze odpłatnie. Odpłatność ustanawiana jest jednorazowo  - na podstawie sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa służebności gruntowej oraz w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Wnioskodawca ponosi koszty materiałów geodezyjno-kartograficznych, operatu szacunkowego oraz wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej, w tym dwa wypisy aktu notarialnego przeznaczone dla Powiatu Lublinieckiego lub Skarbu Państwa oraz koszt opłat sądowych.

Termin:

Do 3 miesięcy od daty złożenia kompletu dokumentów. Termin załatwienia sprawy może zostać wydłużony w przypadku wpływu dużej ilości wniosków. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i obowiązujące przepisy nie określają wiążących terminów na załatwienie wniosków. Terminy wynikające z Kpa nie mają zastosowania.

Komórka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7 (pokój 26).

Tel. (34) 351 05 10
E-mail: wgm@lubliniec.starostwo.gov.pl

Miejsce składania wniosku:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Lublińcu (ul. Paderewskiego 7) pokój nr 6 (parter),
lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7 , 42-700 Lubliniec
Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek: 7:30-15:30
Tryb odwoławczy:

Brak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

Opracował:
Zatwierdził:
Barbara Gołąbek
Adam Berych - Naczelnik Wydziału WGM
Data sporządzenia:
Data aktualizacji:
2020-02-26
Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Karty usług WGM
Dodano: 10:59:39
Środa 26 lutego 2020
Link publikacji:
Link
Facebook Powiat Lubliniecki OfficialRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoDziałki na sprzedażInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoPomoc w walce z koronawirusemE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348