ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych - zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poniedziałek 4 października 2021 12:50Czas czytania: 5 min.

Zwracamy uwagę na nowe obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zadania finansowane z udziałem środków publicznych na podstawie umowy zawartej z Powiatem  Lublinieckim wynikające z przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, zwana dalej: „ustawą o dostępności”) jest systemowym zobowiązaniem podmiotów publicznych do zapewnienia dostępności. Warto jednak zwrócić uwagę, że od dnia 5 września 2021 r. na podstawie w/w ustawy obowiązek uwzględnienia szeroko rozumianej „dostępności” będzie dotyczył także podmiotów inne niż publiczne, w tym także organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przypadku, gdy zawierają one umowę z podmiotem publicznym o realizacje/powierzenie realizacji zadania/zadań publicznych lub zamówień publicznych.

 

Mając na uwadze powyższe organizacja pozarządowa samodzielnie powinna dopilnować przestrzegania przez siebie w/w przepisów prawa. Dodatkowo w umowach zawieranych przez podmioty publiczne (w tym przez Powiat Lubliniecki) z  tzw. „trzecim sektorem” po dniu
5 września br.  powinny się znaleźć postanowienia określające warunki służące zapewnianiu dostępności w zakresie realizacji tych zadań
. Oznacza to, że WSZYSTKIE działania realizowane ze środków publicznych, zlecane/powierzane do realizacji NGO powinny być realizowane
z uwzględnieniem warunków dostępności, ale warunki te powinny być określone w umowach w sposób adekwatny do zakresu danego zadania (lub ewentualnie zamówienia).   Nie jest więc wymagane, by podmiot publiczny realizując zadanie związane np. z organizacją wydarzenia kulturowego (np. wystawy) zleconego do realizacji w trybie uproszczonym, tzw. „małe granty”  spełniał w s z y s t k i e wymagania określone w art. 6 ustawy o dostępności. Powinien jednak zapewnić dostępność w tym obszarze i zakresie jakiego dotyczy powierzone/zlecone zadanie
w oparciu o stosowne przepisy ustawy – warunki te zostaną każdorazowo określone indywidualnie w zależności od proponowanego do realizacji/zlecanego do realizacji zadania publicznego. Składając ofertę w trybie konkursowym lub uproszczonym organizacje pozarządowe powinny jednak mieć na względzie fakt, iż wymagania ustawowe powinny być  spełnione.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny dążyć w prowadzonej działalności do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności:

 • architektonicznej,
 • cyfrowej,
 • informacyjno-komunikacyjnej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy gdy podmiot realizuje, na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym, zadanie finansowane z udziałem środków publicznych ma obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie.
 
Art. 6 ww. ustawy określa zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i obejmują one:

 1. w zakresie dostępności architektonicznej:
 1. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 2. instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
  o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym),
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
 1. w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 1. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
  1. obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się,
   o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, tj. rozwiązań lub usług umożliwiających kontakt, w szczególności poprzez:
 • korzystanie z poczty elektronicznej,
 • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,
 • komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
 • przesyłanie faksów,
 • strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych;

lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

 1. instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 1. zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 1. zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji
  z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

 
Obowiązek dostępu alternatywnego – w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami:

 • zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w przypadku, gdy podmiot nie jest w stanie,
  w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie opisanym w pkt 1 i 3, podmiot ma obowiązek zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, polegający w szczególności na:
 1. zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
 2. zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym
  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
 3. wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób;
 • zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, podmiot ma obowiązek zapewnić alternatywny sposób dostępu do tego elementu, który polega
  w szczególności na:
 • zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. rozwiązań technicznych,
  w tym urządzeń teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzi programowych, umożliwiających indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczty elektronicznej),
 • lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika,
  o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
  i innych środkach komunikowania się, jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość.

 

Udostępnij:

Utworzony: Poniedziałek 4 października 2021 12:50:52 przez: Monika Dymarek

Ilość wyświetleń: 787

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu