ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wpis do ewidencji klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych

Numer karty: WSO.2/U

Opis:

Wpis do ewidencji klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych

Co powinienem wiedzieć?

 1. Klub sportowy/uczniowski klub sportowy  działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
 2. Klub sportowy/uczniowski klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej podlega wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu.
 3. Ww. kluby i uczniowskie kluby sportowe uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.
 4. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.
 5. Statut klubu sportowego/uczniowskiego klubu sportowego powinien zawierać:
  1. Nazwę odróżniającą go od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji.
  2. Teren działania i siedzibę stowarzyszenia.
  3. Cele i sposoby ich realizacji.
  4. Sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa.
  5. Prawa i obowiązki członków.
  6. Władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje.
  7. Sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.
  8. Warunki ważności jego uchwał.
  9. Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich.
  10. Zasady dokonywania zmian statutu.
  11. Sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W terminie 30 dni wydawana jest decyzja  administracyjna o wpisie lub o odmowie wpisu klubu sportowego/uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wypełniony formularz wniosku podpisany przez komitet założycielski / władze stowarzyszenia (zarząd).
 2. Lista założycieli zawierająca: imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, numer PESEL, własnoręczne podpisy - minimum 7 osób - oryginał.
 3. Protokół z Zebrania Założycielskiego oryginał.
 4. Lista obecności na zebraniu założycielskim (min. 7 osób) - oryginał.
 5. Uchwała o powołaniu klubu sportowego/uczniowskiego klubu sportowego określająca jego nazwę i siedzibę - oryginał.
 6. Uchwała o upoważnieniu komitetu założycielskiego do czynności związanych z wpisem klubu sportowego/uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji - oryginał.
 7. Uchwała przyjmująca statut klubu sportowego/uczniowskiego klubu sportowego - oryginał.
 8. Statut podpisany przez komitet założycielski / władze stowarzyszenia (zarząd) - oryginał.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wpis do ewidencji klubów sportowych – opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji.

Opłatę wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu

ING Bank Śląski o/Częstochowa

33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

Z opłaty skarbowej za wydanie decyzji zwolnione są uczniowskie kluby sportowe.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „wniosku o wpis do ewidencji klubów sportowych/uczniowskich klubów sportowych”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.


Krok 2
Do wniosku załączyć:

 1. Listę założycieli
 2. Protokół z Zebrania Założycielskiego
 3. Listę obecności na zebraniu założycielskim
 4. Uchwałę powołującą klub sportowy
 5. Uchwałę o upoważnieniu komitetu założycielskiego
 6. Uchwałę przyjmującą statut
 7. Statut
 8. Potwierdzenie opłaty skarbowej (w przypadku klubu sportowego)


Krok 3
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego;
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego: 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".

Krok 4
Odebrać decyzję administracyjną o wpisaniu do ewidencji klubów sportowych/ uczniowskich klubów sportowych  prowadzonych przez Starostę (osobiście lub listownie).

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie ul. Aleja Niepodległości  20/22, 42 -200 Częstochowa. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 297 128
Kontny Brygida
530 119 072
Malcher Sabina
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Ilość wyświetleń: 1755

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu