ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Numer karty: WE.5/U

Opis:

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Co powinienem wiedzieć?

Osoba prawna lub fizyczna, która ubiega się o uzyskanie wpisu do ewidencji, powinna złożyć pisemny wniosek o wpis do ewidencji w jednostce samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu szkół
i placówek. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkoły lub placówki doręcza się z urzędu osobie zgłaszającej, a kopię zaświadczenia przekazuje się organowi podatkowemu oraz właściwemu kuratorowi oświaty.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną jest zobowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji zgodnie z art. 168 ust. 4-12 ustawy Prawo oświatowe.

W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę/placówkę, osoba prowadząca szkołę/placówkę winna złożyć nowy wniosek o zmianę danych, nie później niż miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego.
W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę/placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana
w oświadczeniu, o który mowa w art. 168 ust. 4a ustawy Prawo oświatowe w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się w przypadku gdy:

 • zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,
 • statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach określonych w art. 169 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, t. j.:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę/placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły/placówki lub organu prowadzącego tę szkołę/placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szczególności, nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt. 6 ustawy Prawo oświatowe albo nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.
 • jeżeli szkoła/placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły/placówki (art. 169 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe). Osoba prowadząca szkołę/placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę/placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji rodziców uczniów, organ prowadzący, który dokonał wpisu do ewidencji oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nastąpi rejestracja tejże szkoły/placówki w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, co jest związane z nadaniem szkole/placówce numeru REGON. W przypadku dokonania zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia informacji aktualizujących dane dotychczas  zawarte w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana będąca osobą prawną lub fizyczną, która ubiega się o możliwość prowadzenia szkoły lub placówki niepublicznej.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zostaje wydane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Lublinieckiego (wzór do pobrania).
 2. Zgłoszenie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Lublinieckiego (wzór do pobrania).

Do zgłoszenia należy dołączyć następującą dokumentację:

 • informację osoby prowadzącej o warunkach lokalowych
 • statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy – Prawo oświatowe,
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (wzór do pobrania),
 • potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej: osoba prawna – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, osoba fizyczna – zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Jakie opłaty należy ponieść ?

Nie ma żadnych opłat od złożenia wniosku.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania odpowiednie wnioski,
 • Formularze dostępne są również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Edukacji pok. 16 I piętro).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym (parter);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Edukacji: 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Śląskiego Kuratora Oświaty z zachowaniem terminów zgodnych z k.p.a., za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Edukacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 007 861
Kowalik Aleksandra , Malcher Renata
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Czwartek 29 lipca 2021 13:51:11 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1910

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu